เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-26 23:22

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา

1. มารยาทในสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคม คือข้อใด
ก. คติธรรม ข. เนติธรรม
ค. สหธรรม ง. วัตถุธรรม
2. สถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ คือข้อใด
ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น
ค. วงศาคณาญาติ ง. ถิ่นกำเนิด
3. บรรทัดฐานในสังคมข้อใดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด
ก. วิถีประชา ข. จารีต
ค. กฎหมาย ง. ค่านิยม
4. ข้อใดมีลักษณะสัมพันธ์กับชุมชนเมืองน้อยที่สุด
ก. พึ่งพาอาศัยกัน
ข. มีการปกครองอย่างเป็นระเบียบ
ค. มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน
ง. มีการแข่งขันกันน้อย
5. การทำละหมาดในศาสนาอิสลาม เริ่มขึ้นเมื่อใด
ก. อายุ 10 ปี จนถึงตาย
ข. อายุ 12 ปี จนถึงตาย
ค. อายุ 14 ปี จนถึงตาย
ง. อายุ 15 ปี จนถึงตาย
6. รัฐวาติกัน ถือว่ามีองค์ประกอบของรัฐครบถ้วน ควรจัดเป็นรัฐประเภทใด
ก. รัฐนคร ข. รัฐจักรวรรดิ์
ค. รัฐประชาชาติ ง. รัฐราชอาณาจักร
7. กรณีวุฒิสมาชิกลาออกต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 90 วัน ง. 120 วัน
8. เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลคือใคร
ก. พนักงานสอบสวน
ข. พนักงานตำรวจ
ค. พนักงานอัยการ
ง. พนักงานบังคับคดี
9. บุคคลและนิติบุคคลจะถูกฟ้องล้มละลายในกรณีใด
ก. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามลำดับ
ข. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 3 หมื่นบาทและ 1 แสนบาทตามลำดับ
ค. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1 ล้านบาททั้ง 2 ประเภท
ง. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 3 หมื่นบาททั้ง 2 ประเภท
10. นักศึกษาคณะธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะศึกษาเถ้าถ่านภูเขาไฟ ควรเดินทางไปหาหลักฐานที่จังหวัดใด
ก. สงขลา ข. ปทุมธานี
ค. บุรีรัมย์ ง. ลพบุรี
11. ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอยู่ปัจจัยใดเป็นสำคัญ
ก. ปริมาณน้ำฝน
ข. การอยู่ห่างไกลทะเล
ค. การอุ้มน้ำของดิน
ง. ชั้นของหินเกลือในดิน
12. ถ้าท่านขึ้นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านจะไม่ผ่านจังหวัดใด
ก. อ่างทอง ข. ปทุมธานี
ค. ชัยนาท ง. ลพบุรี
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
13. ภาคตะวันออกมีพื้นที่ราบน้อย มีผลต่อเรื่องใด
ก. ทำให้มีภูเขาไม่สูงนัก
ข. ทำให้มีแม่น้ำสายสั้น
ค. ทำให้มีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น
ง. ทำให้มีประชากรน้อย
14. ถ้าท่านต้องการจะไปเที่ยวเกาะตะรุเตา ท่านไม่ควรจะไปในเดือนใด
ก. เมษายน – มิถุนายน
ข. มีนาคม – พฤษภาคม
ค. ตุลาคม – มกราคม
ง. กรกฎาคม – กันยายน
15. ไพร่ชนิดใด ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานไปให้กรมกองต่างๆ
ก. ไพร่หลวง ข. ไพร่สม
ค. ไพร่ส่วย ง. ไพร่หลวงและไพร่สม
16. ข้อใดสัมพันธ์กัน
ก. ระบอบประชาธิปไตย – ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ข. ระบอบคอมมิวนิสต์ – เศรษฐกิจพอเพียง
ค. ระบอบคอมมิวนิสต์ – ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบอบประชาธิปไตย – เศรษฐกิจพอเพียง
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอายุของไพร่
ก. ฐานะของไพร่มีมาตั้งแต่เกิด
ข. ฐานะของไพร่เกิดพร้อมการเข้าสังคมมูลนาย
ค. ฐานะของไพร่เริ่มเมื่ออายุ 9 ปี
ง. ฐานะของไพร่เริ่มเมื่อมีการสักเลก
18. ประชากรมีความสัมพันธ์และปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. ที่ดิน ข. แรงงาน
ค. สิ่งแวดล้อม ง. ความรู้
19. อะไรทำให้ศาสนาและลัทธิมีความแตกต่างกัน
ก. ศาสดา
ข. คำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม
ค. ศาสนสถาน
ง. พิธีธรรม
20. ข้อใดเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ
ก. โอวาทปาติโมกข์ ข. อริยสัจ 4
ค. มรรคมีองค์ 8 ง. พิธีธรรม
21. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อถอดถอดรัฐมนตรีได้ จะต้องมีจำนวนกี่คน
ก. 150 คน ข. 140 คน
ค. 130 คน ง. 120 คน
22. ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีจำนวนไม่เกินกี่คน และอยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี
ก. 2 คน/4 ปี ข. 3 คน/4 ปี
ค. 2 คน/6 ปี ง. 3 คน/6 ปี
23. การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา ข. กรุงเทพมหานคร
ค. ปทุมธานี ง. สมุทรปราการ
24. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าของทรัพย์สินต้องใช้เวลากี่วัน จึงจะเข้าไปซ่อมแซมได้
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
25. ภูมิภาคใดของไทยที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
ก. ภาคเหนือ – ภาคใต้
ข. ภาคใต้ – ภาคตะวันออก
ค. ภาคใต้ – ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันตก – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. ปัจจัยที่ไม่ทำให้ดินในประเทศไทยขาดความอุดมสมบูรณ์คือข้อใด
ก. แม่น้ำลำธาร
ข. ความร้อนจากดวงอาทิตย์
ค. อิทธิพลของลมมรสุม
ง. งานตัดไม้ทำลายป่า
27. ป่าชนิดใดที่เกิดไฟไหม้ได้ง่ายที่สุด
ก. ป่าเบญจพรรณ ข. ป่าดิบเขา
ค. ป่าดงดิบ ง. ป่าสนเขา
28. การก่อสร้างเจดีย์สมัยล้านนา มีลักษณะคล้ายสมัยใด
ก. ทวารวดี ข. ศรีวิชัย
ค. สุโขทัย ง. อยุธยา
29. กระบวนการใดที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุด
ก. การระเหย ข. การสึกกร่อน
ค. การเผาไหม้ ง. การแพร่กระจาย
30. เป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ที่สำคัญคือเรื่องใด
ก. ลดอัตราการเกิดประชากร
ข. กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ค. พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
31. อำนาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. พระมหากษัตริย์
ค. ประชาชน ง. นักการเมือง
32. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มีจำนวนเท่าใด
ก. 400 คน ข. 500 คน
ค. 600 คน ง. 700 คน
33. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ข้อใด
ก. มีชื่อในทะเบียนบ้าน 60 วัน
ข. เป็นนักพรต
ค. อายุ 18 ปี ในปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. วิกลจริต
34. ประเทศไทยใช้หลักกฎหมายแบบใด
ก. กฎหมายจารีตประเพณี
ข. กฎหมายกฤษฎีกา
ค. กฎหมายมหาชน
ง. กฎหมายลายลักษณ์อักษร
35. “สภาพบุคคล” เริ่มขึ้นเมื่อใด
ก. คลอดและมีชีวิตรอด
ข. บรรลุนิติภาวะ
ค. เริ่มเป็นทารก
ง. ทำนิติกรรม
36. พรมหากษัตริย์ ใช้หลักธรรมใดปกครองประชาชน
ก. มรรค 8 ข. อริยสัจ 4
ค. สังคหวัตถุ 4 ง. ทศพิธราชธรรม
37. สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่สาระ
ก. 4 ข. 5
ค. 6 ง. 7
38. การปฏิบัติที่เรียกว่า “เอางาน” ใช้ในกรณีใด
ก. ถวายของแด่พระภิกษุ
ข. รับรองจากพระภิกษุ
ค. ถวายของแด่พระมหากษัตริย์
ง. รับสิ่งของจากพระมหากษัตริย์
39. “ไพร่” ในระบบสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีศักดินาเป็นที่ดินกี่ไร่
ก. 400 ไร่ ข. 4,000 ไร่
ค. 500 ไร่ ง. 5,000 ไร่
40. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “จังกอบ”
ก. ค่าผ่านด่านทางบก
ข. ค่าผ่านด่านทางน้ำ
ค. ค่าผ่านด่านขนอนทางบกทางน้ำ
ง. อากร
41. “ฤชา” ข้อใดให้ความหมายถูกต้อง
ก. ค่าทำเนียมที่รัฐเรียกเก็บเฉพาะราย
ข. ภาษีการค้า
ค. ค่าเกณฑ์แรงงาน
ง. การส่งส่วย
42. ข้อใดคือปัจจัยการผลิต
ก. ผู้ประกอบการ ที่ดิน ทุน ผู้ซื้อ
ข. ผู้ขาย ที่ดิน ทุน แรงงาน
ค. ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ
ง. ทุน แรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย
43. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากี่ปี
ก. 72 ปี ข. 73 ปี
ค. 74 ปี ง. 75 ปี
44. รัฐธรรมนูญประกาศใช้ในปีใด และเป็นฉบับที่เท่าไร
ก. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 15
ข. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 16
ค. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 15
ง. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 16
45. บัญญัติ 10 ประการ เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ก. อิสลาม ข. พราหมณ์
ค. เชน ง. คริสต์
46. หลักฐานที่ได้จากการแจ้งการเกิดเรียกว่าอะไร
ก. สูจิบัตร ข. สูติบัตร
ค. ทร. 14 ง. ทร.14/1
47. เกี่ยวกับการขอมีบัตรประชาชน ข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 60 วัน อายุ 15 ปี
ข. ภายใน 60 วัน อายุ 18 ปี
ค. ภายใน 90 วัน อายุ 15 ปี
ง. ภายใน 90 วัน อายุ 18 ปี
48. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคือระบบใด
ก. สังคมนิยม ข. ทุนนิยม
ค. เสรีนิยม ง. แบบผสม
49. “ดัชนีราคาเพิ่มสูงขึ้น” แสดงว่าเกิดภาวะการณ์ใด
ก. ภาวะเงินเฟ้อ
ข. ภาวะเงินตึงตัว
ค. ภาวะเงินฝืด
ง. ภาวะเงินขาดสภาพคล่อง
50. ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคได้มากที่สุดคืออะไร
ก. รายได้ของผู้บริโภค
ข. ราคาสินค้า
ค. ความนิยม
ง. ความต้องการขายสินค้า
51. ข้อใดคือชื่อเทือกเขาในภาคเหนือ
ก. สันกาลาคิรี, พนมดงรัก
ข. พนมดงรัก, สันกำแพง
ค. หลวงพระบาง, ผีปันน้ำ
ง. ดงพญาเย็น, ผีปันน้ำ
52. “ฝายแม้ว” จะสร้างขึ้นในภูมิประเทศในลักษณะใด
ก. บริเวณเชิงเขา
ข. บริเวณราบลุ่มแม่น้ำ
ค. เทือกเขาสูง
ง. ที่ราบต่ำ
53. ถ้าภาคเหนืออากาศหนาวเย็น ภาคใต้จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
ก. แห้งแล้ง ข. ชุ่มชื้น
ค. ร้อนชื้น ง. ฝนตกชุก
54. ปราสาทหินพนมรุ้ง มีความสัมพันธ์กับศาสนาใดมากที่สุด
ก. พระพุทธศาสนา ข. ฮินดู
ค. พราหมณ์ ง. อิสลาม
55. สัญญาเช่าซื้อและสัญญาขายฝาก ต่างกันในเรื่องใด
ก. กรรมสิทธิ์ ข. การทำสัญญา
ค. จำนวนเงิน ง. ระยะเวลา
56. สถานภาพที่ได้มาด้วยการเกิดตรงกับข้อใด
ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น
ค. ญาติพี่น้อง ง. ถิ่นกำเนิด
57. “หญ้าแฝก” ปลูกในโครงการหลวง มีจุดประสงค์หลักในการปลูกระยะแรก ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ป้องกันดินพังทลาย ข. เป็นอาหารสัตว์
ค. เป็นพืชเศรษฐกิจ ง. ป้องกันน้ำท่วม
58. สถาบันแรกมีหน้าที่อบรมสั่งสอนสมาชิกในสังคมโดยตรง
ก. สถาบันการศึกษา ข. สถาบันครอบครัว
ค. สถาบันการปกครอง ง. สถาบันการสื่อสาร
59. นารายณ์บรรทมสินธุ์ ตรงกับเทวสถานใด
ก. ปราสาทหินเขาพระวิหาร
ข. ปราสาทหินพิมาย
ค. ปราสาทหินเมืองต่ำ
ง. ปราสาทหินพนมรุ้ง
60. “อภิชาตบุตร” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาทุกด้าน
ข. บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาด้านใดด้านหนึ่ง
ค. บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดาทุกด้าน
ง. บุตรที่ต่ำต้อยกว่าบิดามารดาทุกด้าน
61. การควบคุมทางสังคมที่ก่อให้เกิดผลอย่างถาวร คือข้อใด
ก. การใช้การขัดเกลาทางสังคม
ข. การใช้วิถีประชา
ค. การใช้จารีต
ง. การใช้กฎหมาย
62. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการจัดระเบียบในสังคม
ก. เพื่อให้เป็นสังคมที่จัดได้ว่ามีวัฒนธรรมสูง
ข. เพื่อให้สมาชิกในสังคมร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอด
ค. เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ง. เพื่อสนองตอบสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความมีระเบียบ
63. ข้อใดแสดงถึงการมีอำนาจอธิปไตย
ก. ประชาชนเลือกรัฐบาลเอง
ข. มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
ค. อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน
ง. ประเทศเป็นเอกราช
64. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งไว้อย่างไร
ก. เลือกตั้ง ส.ส.ทุก 4 ปี สว.ทุก 4 ปี
ข. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 4 ปี สว. ทุก 6 ปี
ค. ค. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ปี สว. ทุก 4 ปี
ง. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ปี สว. ทุก 6 ปี
65. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิของประชาชน
ก. เคารพธงชาติ
ข. การขอทำบัตรประชาชน
ค. การไม่ทำผิดกฎหมาย
ง. การชุมนุมโดยสงบ
66. บุคคลในข้อใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ก. คนหูหนวกและตาบอด
ข. คนชาและช่วยตนเองไม่ได้
ค. นักพรต นักบวช
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
67. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานราชการตามรัฐธรรมนูญ
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. ศาลปกครอง
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
68. ระบบการเกษตร “แบบผสมผสาน” คือข้อใด
ก. การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล
ข. การปลูกพืชหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
ค. การทำไร่ ทำนา และการทำสวนในบริเวณเดียวกัน
ง. การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมงในพื้นที่เดียวกัน
69. การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตธัญพืช เรียกว่าอะไร
ก. ปฏิวัติเขียว ข. ปฏิรูปเขียว
ค. การตกเขียว ง. การสังเคราะห์เขียว
70. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกในประเทศไทย คือข้อใด
ก. ร่องมรสุม
ข. ที่ตั้งของไทยอยู่ในเขตร้อน
ค. มวลอากาศร้อนภาคพื้นสมุทร
ง. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
71. ปัจจุบันรัฐบาลใช้นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมใด เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ก. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ข. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ค. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ง. อุตสาหกรรมทุกขนาด
72. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ก. การสร้างอำนาจการผูกขาด
ข. การแสวงหาความชำนาญในการผลิต
ค. การเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิก
ง. การกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก
73. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก. มนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้
ข. มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้
ค. ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ง. ธรรมชาติเป็นเรื่องลี้ลับที่ต้องเรียนรู้
74. ข้อใดไม่ใช่ปัญหารการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในสังคมไทย
ก. ค่าจ้างแรงงานต่ำ
ข. ต้นทุนการผลิตสูง
ค. ระบบนิเวศวิทยา
ง. ขาดความรู้การใช้เครื่องมือการเกษตร
75. ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้น เพราะเหตุใด
ก. คำสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
ข. ผู้ที่นับถือศาสนาไม่ยอมรับศาสนาอื่น
ค. รูปเคารพของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
ง. ความแตกต่างของพิธีกรรมในแต่ละศาสนา
76. ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร
ก. ประชากรยากจน
ข. ประชากรยึดถือค่านิยมแบบโบราณ
ค. ประชากรมีการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ง. ประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น
77. ข้อใดคือความหมายของ “การวางแผนครอบครัว”
ก. การคุมกำเนิดโดยวิธีการที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ข. การใช้เครื่องมือคุมกำเนิดชนิดใด และใช้เมื่อใด
ค. การป้องกันไม่ให้การปฏิสนธิเกิดขึ้น
ง. การคิดจะมีบุตรหรือไม่ เมื่อใด จำนวนเท่าใด
78. การประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ จะต้องตรากฎหมายใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชบัญญัติ
ง. พระราชกิจจานุเบกษา
79. หลักธรรมใดที่ให้คนเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลก โดยไม่หวั่นไหวต่อสภาพความเป็นไปของสังคมและดำเนินชีวิตด้วยความเป็นสุข
ก. อริยสัจ 4 ข. ทิศ 6
ค. ไตรลักษณ์ ง. ขันติ 5
80. ข้อใดมีความหมายตรงกับเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. NAFTA ข. AFTA
ค. EFTA ง. LAFTA
81. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ มีผลกระทบต่อสังคมในด้านใด
ก. สุขภาพจิตของประชาชน
ข. คุณภาพของประชากร
ค. ศิลธรรมจรรยาของประชาชน
ง. ความมั่นคงของกองทัพ
82. ข้อใดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
ก. ปัญหาการว่างงาน
ข. ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ค. ปัญหาการศึกษา
ง. ปัญหาอาชญากรรม
83. พระพุทธเจ้าใช้วิธีการใด เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก. การนั่งสมาธิ และควบคุมจิตใจให้สงบ
ข. การบำเพ็ญทุกข์กิริยาตามวิธีของพระองค์
ค. การใช้ปัญญา และบำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. การใช้สติและวิจารณญาณ
84. ธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนบรรลุเป็นพระอรหันต์
ก. อนันตลักขณสูตร
ข. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ค. โอวาทปติโมกข์
ง. อริยสัจ 4
85. ข้อใด คือหลักการสำคัญที่สุดของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก. การเคารพเสียงข้างมาก
ข. การประนีประนอมและมีเหตุผล
ค. ความเป็นระเบียบของสังคม
ง. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
86. ปัจจัยที่กำหนดระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ให้ดำเนินไปในรูปแบบต่างๆ คือข้อใด
ก. ระบบการเมือง การปกครอง
ข. ปัจจัยการผลิต
ค. นโยบายของพรรคการเมือง
ง. ระบบรัฐสภา
87. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ก. รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ข. แก้ปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิก
ค. ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเงินแก่สมาชิก
ง. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างประเทศ
88. สงครามใดเป็นผลมาจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและศาสนา
ก. สงครามอินโดจีน
ข. สงครามอาหรับ – อิสราเอล
ค. สงครามเกาะฟอล์กแลนด์
ง. สงครามอิรัก – อิหร่าน
89. วัตถุประสงค์หลักขององค์การ NATO ตรงกับข้อใด
ก. การป้องกันตนเอง
ข. การสร้างสันติภาพ
ค. การพัฒนาภูมิภาค
ง. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
90. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. หน้าที่พลเมือง ข. เศรษฐศาตร์
ค. ภูมิศาสตร์ ง. ประวัติศาสตร์
91. ข้อใดคือองค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ก. พระพุทธ ข. พระธรรม
ค. พระอภิธรรม ง. พระสงฆ์
92. ข้อใดคือความหมายของการแบ่งภาคทางภูมิศาตร์ประเทศไทย
ก. การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแต่ละภาค
ข. การจำกัดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ทางภูมิศาสตร์
ค. การแบ่งพื้นที่ประเทศให้มีขนาดเล็กลง
ง. การกำหนดขอบเขตที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของประเทศ
93. การศึกษาภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานของคนไทย จัดเป็นเศรษฐศาสตร์ประเภทใด
ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ข. เศรษฐศาสตร์มหภาค
ค. เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม
ง. เศรษฐศาสตร์การเมือง
94. ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุของการเกิดศาสนา
ก. ความกลัว
ข. ความไม่รู้
ค. ความต้องการบรรลุนิพพาน
ง. ความต้องการรู้จักสัจธรรมความจริง
95. ศักดิ์ของกฎหมาย ข้อใดเรียงถูกต้องจากศักดิ์สูงไปหาศักดิ์ต่ำ
ก. รัฐธรรมนูญ, มติคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ
ข. รัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง
ค. รัฐธรรมนูญ, กฎกระทรวง, พระราชกำหนด
ง. รัฐธรรมนูญ, คำสั่งรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี
96. ถ้ามีการตรากฎหมายใดๆ ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นปีที่ 60 ในราชการปัจจุบัน
ข. เป็นปีที่ 61 ในราชการปัจจุบัน
ค. เป็นปีที่ 62 ในราชการปัจจุบัน
ง. เป็นปีที่ 63 ในราชการปัจจุบัน
97. ประเทศใดที่ยังคงปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ก. ลิกเตนสไตน์ ข.ภูฏาน
ค. มอรอกโค ง. โมนาโค
98. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
ก. ปัญญาธรรม ข. คารวะธรรม
ค. สามัคคีธรรม ง. ทศพิธราชธรรม
99. ข้อใดคือความหมายของคำว่าสิทธิ
ก. อำนาจอันชอบธรรม ข. ความเป็นอิสระ
ค. ความเป็นไทแก่ตนเอง ง. สิ่งที่ต้องกระทำ
100. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ
ก. ฉบับที่ 9 ข. ฉบับที่ 10
ค. ฉบับที่ 15 ง. ฉบับที 16

banna 2011-02-03 09:35
-v


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.035666 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us