เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏ --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

sobdaidee 2011-08-08 11:35

ข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏
สรุปพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ  พ.ศ. 2505

1.       โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
-  หนึ่งแสนบาท 


2.       คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ 


3.        การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
-  น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม


4.       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก 


5.       กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
-  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 


6.       ตามมาตรา ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่
-  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ


7.       ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-  สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 


8.       ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
-  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต 


9.       ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
-  โรงรับจำนำ  ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ 


10.    ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า “โรงรับจำนำ” ก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
-  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ


11.    ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ
-  2 ต่อเดือน


12.    การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
-  ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 


13.    ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
-  18.00 น – 8.00 น.


14.    ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
-  ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน 


15.    ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  
-  สี่เดือน 


16.    ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
-  สามสิบวันนับแต่วันประกาศ 


17.    ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
-  ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน 


18.    คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
-  สามเดือน 


19.    ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 


20.     ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
-  เจ็ดวัน


21.    ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ 


22.    ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
-  ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


23.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

เนื้อหาภายในไฟล์และวิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบหลักการบริหารงาน งานสารบัญ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจุบัน
- สรุปความรู้เกียวกับ พรบ. โรงจำนำ พศ. 2505
- ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อสอบความรู้หลักการบัญชี

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  088-3118511 (คุณโอ๋)
e-mail 
ohe_7@hotmail.com

รุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 808-228749-8  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ขอนแก่น ชื่อบัญชี(ประนอม  อินทร์เพ็ง)
เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น‏ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029688 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us