ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เตรียมสอบตํารวจชั้นประทวนสาย อก สาย ปป.1  2554-2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เตรียมสอบตํารวจชั้นประทวนสาย อก สาย ปป.1  2554-2555

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย sobdaidee เมื่อเวลา(2011-05-28)
จากบทความก่อนๆ ได้กล่าวถึงแนวข้อสอบตำรวจของแต่ละวิชาโดยรวมบทความนี้จะมาแจกแนข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ 


 • ดาวโหลดข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สาย อก.2-4 ปป.1-3 สส.5
  size="4">วิธีการดาวโหลด inkbucks

  ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  http://5d665e0d.linkbucks.com
  http://6c3fae34.linkbucks.com
  ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
  http://6d779210.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  http://a8833b8f.linkbucks.com
  http://3291edad.linkbucks.com
  http://d28e7525.linkbucks.com
  ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
  http://10a8ff06.linkbucks.com
  ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
  http://92e29417.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
  http://c6d6c93d.linkbucks.com
  http://5cfa3cc9.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
  http://fe628dd0.linkbucks.com
  http://7e61f3a6.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
  http://5c96f9d3.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
  http://9172a531.linkbucks.com
  http://956fd2b0.linkbucks.com
  ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
  http://b90c5b86.linkbucks.com
  ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
  http://bee7b0ae.linkbucks.com
  ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
  ]http://740874b1.linkbucks.com  ดาวน์โหลด แนวข้อสอบตำรวจ สาย อก.2 และั ปป. 1

  สายอำนวยการ
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  – ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  – จริยธรรมทั่วไป
  – คอมพิวเตอร์
  สายป้องกันและปราบปราม
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป
  – กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  การสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายอำนวยการ และสายป้องกันปราบปราม โดยมีวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
  สายอำนวยการ
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวนข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
  – ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  – พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  – ภาษาไทย


  สายป้องกันและปราบปราม

  – กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวน ข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
  – พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  อนึ่ง ในการสอบแต่ละครั้ง ต้องมีการประชุมกำหนดขอบเขตวิชาที่จะใช้ออกข้อสอบ จึงไม่สามารถที่จะระบุรายวิชาที่จะใช้สอบในคราวต่อไปได้ชัดเจน ซึ่งการสอบครั้งที่ผ่านมาครั้งนั้น ใช้รายวิชาดังกล่าวข้างต้น
  1.ข้อสอบงานสารบรรณ
  2.ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3.ติว พรบ. ตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบตำรวจ ที่ออกบ่อย
  4.แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
  5.แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2554
  6.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  7.วิชาแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
  8.แนวข้อสอบงานสารบัญ พ.ศ. 2526
  9.แนวข้อสอบ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  10.แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254611.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  12.แนวข้อสอบวิชาแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
  13.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
  14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ตัวอย่างข้อสอบตำรวจที่ออกบ่อย

  ข้อสอบตำรวจที่ออกบ่อย
  1. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ
  ก. นายกรัฐมนตรี 
  ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
  ง. คณะรัฐมนตรี

  2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
  ก. 2 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน

  3. “ก.ต.ช.” เป็นคำย่อของ
  ก. คณะกรรมการเชิงนโยบายตำรวจแห่งชาติ
  ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
  ค. คณะกรรมการนโยบายและแผนตำรวจแห่งชาติ
  ง. คณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  4. ข้อใด เป็นอำนาจของ ก.ต.ช.
  ก. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ข. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไป
  ค. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจขึ้นไป
  ง. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจขึ้นไป

  5. ยศตำรวจมีกี่ยศ
  ก. 12 ยศ ข. 13 ยศ ค. 14 ยศ ง. 15 ยศ

  6. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เป็นอำนาจของผู้ใด
  ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
  ข. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ค. ผู้บังคับการขึ้นไป เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

  7. ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกกี่ประเภท มีจำนวนเท่าใด
  ก. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
  ข. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
  ค. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
  ง. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน

  8. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.
  ก. กำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  ข. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อเราลอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
  ค. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
  ง. ไม่มีข้อใดถูก

  9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัย
  ก. ก.ตร. ข. ก.ต.ช. ค. นายกรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ

  10. เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครตามข้อ 57 แล้ว ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ (๑) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลา
  ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน 
  ข. ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
  ค. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 
  ง. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่วัน

  11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ 
  ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 
  ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 

  12. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  ก.มีความรู้ภาษาไทย 
  ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
  ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน 

  13. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
  ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
  ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา 
  ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 

  จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
  ก.แถลงการณ์ ข.ข้อบังคับ ค.คำสั่ง ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
  14. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย ข
  15. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน ก
  16. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ค
  17. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ง

  18. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
  ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ 
  ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
  ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน 
  ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

  19. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
  ก.5 ปี ข.10 ปี ค.15 ปี ง.20 ปี

  20. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
  ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี 
  ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
  ค.การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา 
  ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.

  21. การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
  ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ 
  ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
  ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป 
  ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
  22. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
  ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ 
  ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
  ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
  ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  23. ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
  ก.กอง แผนก กรม กระทรวง 
  ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
  ค.กระทรวง กอง กรม แผนก 
  ง.กระทรวง กรม กอง แผนก

  24. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
  ก.แดง ข.ดำ ค.น้ำเงิน ง.เขียว

  25. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
  ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน 
  ข.ทำงานแทน
  ค.รักษาราชการแทน 
  ง.ปฏิบัติราชการแทน

  26. ผู้นำ คือ
  ก. ผู้ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจทางสายงาน แต่มีอำนาจโดยวิธีอื่น
  ข. ผู้ที่มีตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์การ มีอำนาจโดยตำแหน่ง
  ค. ผู้ที่มียศ และตำแหน่งที่ชัดเจน 
  ง. ถูกทุกข้อ

  27. ภาวะผู้นำในปี ค.ศ. 1930- 1940 มาจากแนวคิดทฤษฎีใด
  ก. ทฤษฎีการนำของเทพ (God Theory of Lleadership)
  ข. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories)
  ค. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership)
  ง. ทฤษฎีอัตถนิยม (Autocratic Theories Leaders)

  28. แนวคิดหลักของทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เป็นอย่างไร
  ก. ให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติ 
  ข. ชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
  ค. ผู้นำต้องมีตำแหน่งและอำนาจ 
  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
  29. การบังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย เป็นลักษณะของผู้นำประเภทใด
  ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) 
  ข. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
  ค. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) 
  ง. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)

  30. ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ผู้บริหาร คือ
  ก. ตำแหน่ง 
  ข. ที่มาของอำนาจหน้าที่ 
  ค.บทบาท 
  ง. ถูกทุกข้อ

  31. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) เป็นของประเทศใด
  ก. กรีก ข. โรมันโบราณ ค. อียิปต์ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

  32. ผู้นำในยุคของทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) ได้แก่
  ก. พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์ 
  ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช 
  ง. ถูกทุกข้อ

  33. Likert’s Michigan Studies แบ่งลักษณะผู้นำเป็นกี่แบบ
  ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

  34. การบริหารแบบไหน ที่ Likert พบว่า จะทำให้ผู้นำประสบผลสำเร็จและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความสำเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา
  ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) 
  ข. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
  ค. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) 
  ง. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)

  35. Blake and Mouton’s managerial Grid กำหนดปัจจัยการมีภาวะผู้นำที่ดีมีกี่ปัจจัย อะไรบ้าง
  ก. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และเงิน (Anoey)
  ข. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และผลผลิต (Product)
  ค. 2 ปัจจัย คือ เงิน (Anoey) และผลผลิต (Product)
  ง. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และกระบวนการ (Process)

  36. ตามข้อ 33 มีอะไรบ้าง
  ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) และ แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) 
  ข. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) และ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic) 
  ค. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) , แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) และ แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) 
  ง. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) ,แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) และ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic) 

  37. Leadership หมายถึง ผู้ใด
  ก. ผู้บริหาร ข. ผู้นำ ค. ผู้นำมาบริหาร ง. ถูกทุกข้อ

  38. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) มีความเชื่อว่า
  ก. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นโดยการยกย่องของประชาชน 
  ข. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกำเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ 
  ค. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามคำสั่งของเทพเจ้า (God leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
  ง. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามสถานการณ์ ( Case leader) และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

  39. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เกิดขึ้นในปีใด
  ก. ค.ศ.1940 – 1960 
  ข. ค.ศ.1960 – 1980 
  ค. ค.ศ.1980 – 1990 
  ง. ค.ศ.2000 – 2005 

  40. ลักษณะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงตามทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership)จะประกอบด้วย 
  ก. ความเฉลียวฉลาด 
  ข. บุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้นำ
  ค. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย 
  ง. ถูกทุกข้อ

  41. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตราเป็น
  ก. พระราชบัญญัติ 
  ข. พระราชกำหนด
  ค. พระราชกฤษฎีกา 
  ง. กฎกระทรวง

  42. ข้อใดถือว่าเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการตามกฎหมายนี้
  ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ง. ถูกทุกข้อ

  43. การเสนอมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ ต่อคณะรับฒนตรี ต้องทำเป็น
  ก. ลายลักษณ์อักษร 
  ข. วาจา
  ค. โดยวิธีอื่นใด 
  ง. ถูกทุกข้อ 

  44. แผนการบริหารตามส่วนราชการ เป็นแผน
  ก. 2 ปี 
  ข. 4 ปี
  ค. 8 ปี 
  ง. แล้วแต่นโยบายที่ส่วนราชการกำหนด

  45. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่
  ก. นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ 
  ข. ตามที่ เลขาธิการ ก.พ.ร.แจ้งมา
  ค. ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมา 
  ง. สรุปทันที โดยไม่รอสั่งการ

  46. เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ให้หน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก 
  ก. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ข. สำนักงบประมาณ
  ค. กรมบัญชีกลาง 
  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 

  47. ความคุ้มค่าตามข้อที่แล้ว หมายถึง
  ก. ประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม 
  ข. ประโยชน์หรือผลเสียอื่นๆ 
  ค. ประโยชน์หรือผลเสียซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ 
  ง. ถูกทุกข้อ

  48. เพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานใดที่สามารถเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้
  ก. ก.พ.ร. 
  ข. สำนักงบประมาณ
  ค. กรมบัญชีกลาง 
  ง. ถูกทุกข้อ

  49. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น แต่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วย กับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อหน่วยงานเป็นผู้เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
  ก. คณะรัฐมนตรี 
  ข. เลขาธิการ กพ.
  ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
  ง. ถูกทุกข้อ

  50. เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
  ก. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
  ข. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
  ค. จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น 
  ง. ถูกทุกข้อ   จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  mp3 ติวกฎหมายอาญาสอบนายตำรวจ
  ใช้สอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อย
  และบุคลภายนอกทั้งสายธุรการ และ สายปราบปราม
  รวมแนวข้อสอบติวกฎหมายอาญาสอบเนติ เป็นไฟล์ MP3

  สามารถฟังการติว และ บรรยายเกี่ยวกับข้อสอบที่จะออก
  พร้อมเทคนิคต่างๆ ผ่านเครื่องเล่น MP3
  สำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งอ่าน

  สายป้องกันและปราบปราม
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป MP3
  – กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน  MP3
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 MP3

  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 MP3
  --- คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url]www.sobdaidee.com[/url]

  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

  คอร์ส DVD+เอกสาร:สอบนายสิบตำรวจปี 2554
  ราคาชุดละ 2,500 บาท
  สายป้องกันและปราบปราม
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป (VCD)
  – กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน (VCD)
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (VCD)
  – พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 MP3
  --- คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  ทั้งสอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อย
  และบุคลภายนอกที่จบปริญาตรีทั้งสายธุรการ และ สายปราบปราม

  "เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว
  มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
  การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
                                  *รับประกันคุณภาพ*

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
   สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสุวัชร   พระกาย 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

   
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
jiebkeng ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะ
porn23 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ......
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ทั้งสอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อย
และบุคลภายนอกที่จบปริญาตรีทั้งสายธุรการ และ สายปราบปราม  สายประมวลผล
  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ถ้าเป็นVCDติวสอบตำรวจส่งทางไปรษณีย์ชุดละ 999 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  088-3118511 (คุณโอ๋)
e-mail  ohe_7@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 521-0-97338-3 ธ.กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น ชื่อบัญชี(ชนะภัย  สีแก้วน้ำใส)
feroucai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
chapa
And the mbt chapa shoes are welcomed by people. mbt shoes sale for that matter. In sports, everyone is absolutely a winnerome men and a huge amount of women mens mbt shoes mens mbt shoes mens mbt shoes
วุฒิ ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จะเปิดสอบตำราจปี55 ประมาณเดือนใหนครับ  คือปีนี้เตรียมตัวไม่ทันครับต้องรอปี55อะใครพอมีข้อมูลบ้างอะ ช่วยบอกหน่อยครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้