ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ม.1-9 ค่ะ
winter ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ม.1-9 ค่ะ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
 

futher ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

1.       หลักสูตรคืออะไร ?

ก.       คู่มือประกอบการศึกษาของครู

ข.       เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน

ค.       ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

ง.       เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน

ตอบข้อ  ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

2.       การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?

ก.       ชีวิตและสังคม                            

ข.       สังคมและชุมชน

ค.       ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ง.       เศรษฐกิจและชุมชน

ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม

3.       ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?

ก.       กำหนดเนื้อหาสาระ

ข.       กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน

ค.       กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ง.       กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4.       การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?

ก.       การประกอบอาชีพ

ข.       การอยู่ร่วมกันในสังคม

ค.       การพัฒนาสมอง

ง.       การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม

5.       รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?

ก.       ความเสมอภาคทางการศึกษา

ข.       ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ค.       ความพร้อมของผู้เรียน

ง.       สภาพของท้องถิ่น

ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา

6.       ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?

ก.       ทรัพยากรที่มีอยู่

ข.       งบประมาณของรัฐ

ค.       เศรษฐกิจของประเทศ

ง.       สภาพสังคมในปัจจุบัน

ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่

7.       ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?

ก.       รัฐ

ข.       ท้องถิ่น

ค.       สถานศึกษา

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ก. รัฐ

8.       ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?

ก.       รัฐธรรมนูญ

ข.       แผนการศึกษาแห่งชาติ

ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ง.       แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ

9.       บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?

ก.       ทาบา

ข.       กู๊ด

ค.       วิชัย                    วงษ์ใหญ่

ง.       ธำรง   บัวศรี

ตอบข้อ  ก. ทาบา

10.    ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ?

ก.       หลักสูตร  คือ  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู

ข.       หลักสูตร  คือ  วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ค.       หลักสูตร  คือ  กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน

ง.       หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตอบข้อ ง. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

11.    ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ล้อ

ข.       พวงมาลัย

ค.       ตัวเครื่อง

ง.       ไฟรถ

ตอบข้อ  ข. พวงมาลัย

12.    ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ความมุ่งหมาย

ข.       เนื้อหา

ค.       กระบวนการเรียนการสอน

ง.       การประเมินผล

ตอบข้อ  ก. ความมุ่งหมาย

13.    หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา

ข.       แบบเนื้อหาวิชา

ค.       แบบหมวดวิชา

ง.       แบบบูรณาการ

ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา

14.    หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?

ก.       สารัตถนิยม

ข.       นิรันตรนิยม

ค.       พิพัฒนาการ

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ค.

ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

15.    หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?

ก.       หลักสูตรกิจกรรม

ข.       หลักสูตรแกนกลาง

ค.       หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.

16.    หลักสูตรในข้อใดไม่ได้ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ?

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา

ข.       แบบเนื้อหาวิชา

ค.       แบบหมวดวิชา

ง.       แบบบูรณาการ

ตอบข้อ ง. แบบบูรณาการ

17.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบใด ?

ก.       พิพัฒนาการ

ข.       อัตถิภาวนิยม

ค.       ปฏิรูปนิยม

ง.       นิรันตรนิยม

ตอบข้อ ค. ปฏิรูปนิยม

18.    หลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?

ก.       บูรณาการ

ข.       เอกัตภาพ

ค.       แกนกลาง

ง.       กิจกรรม

ตอบข้อ ข. เอกัตภาพ

19.    ข้อใดเป็นความหมายของ การพัฒนาหลักสูตร ที่สมบูรณ์ที่สุด ?

ก.       การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น

ข.       การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่

ค.       การยกเลิกหลักสูตรเดิมแล้วทำหลักสูตรใหม่

ง.       การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น

ตอบข้อ ง . การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น

20.    ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ ทาบา กำหนดคือข้อใด ?

ก.       กำหนดจุดมุ่งหมาย

ข.       วินิจฉัยความต้องการ

ค.       คัดเนื้อหาสาระ

ง.       จัดเนื้อหาสาระ

ตอบข้อ ข. วินิจฉัยความต้องการ

21.    ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา ?

ก.       พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา

ข.       พื้นฐานด้านจิตวิทยา

ค.       พื้นฐานด้านสังคม

ง.       พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

ตอบข้อ ก. พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา

22.    ข้อมูลด้านใดมีบทบาทในการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมากที่สุด ?

ก.       ด้านปรัชญาการศึกษา

ข.       ด้านจิตวิทยา

ค.       ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ง.       ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

ตอบข้อ ข. ด้านจิตวิทยา

23.    หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ?

ก.       ประถม ก กา

ข.       จินดามณี

ค.       ปฐมมาลา

ง.       ประถมจินดามณี

ตอบข้อ ก . ประถม ก กา

24.    ปัจจุบันใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ?

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.       กระทรวงศึกษาธิการ

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา

ง.       สถานศึกษา

ตอบข้อ ก . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.    ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร ?

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.       กรมวิชาการ

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา

ง.       สถานศึกษา

ตอบข้อ ง. สถานศึกษา

26.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด ?

ก.       หลักสูตรท้องถิ่น

ข.       หลักสูตรเฉพาะ

ค.       หลังสูตรแกนกลาง

ง.       หลักสูตรเสริม

ตอบข้อ ค . หลักสูตรแกนกลาง

 

27.    จุดมุ่งหมายของหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้คนไทยได้พัฒนาด้านไหน ?

ก.       เป็นคนดี

ข.       มีความสุข

ค.       มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง . เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

28.    จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด ?

ก.       มุ่งให้คนไทยเป็นสากล

ข.       มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

ค.       มุ่งให้คนไทยเสียสละเพื่อชาติ

ง.       มุ่งให้คนไทยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง

ตอบข้อ ข .มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

29.    เวลาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดได้อย่างไร ?

ก.       เฉพาะช่วงกลางวัน

ข.       จัดได้ทุกรูปแบบ

ค.       จัดได้ตามแบบของโรงเรียน

ง.       จัดตามที่ท้องถิ่นกำหนด

ตอบข้อ ข . จัดได้ทุกรูปแบบจำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (คูรนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
รูปภาพ: ครู2 (Medium).jpg
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
 ตอบ   ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้      
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น   
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก

3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
       ก. ประสบการณ์ความรู้สึก            ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
       ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่         ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
       ตอบ   ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
     ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้         ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
      ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ         ง. ไม่มีคำตอบ
    ตอบ   ง. ไม่มีคำตอบ
 
6. จากคำกล่าวที่ส่า?เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
    ที่สุด
    ก.พฤติกรรม               ข. ความรู้สึก
      ค.ความคิด                               ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ    ค. ความคิด

7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
        ก. การสอบถาม               ข. การสังเกต
      ค. การตรวจผลงาน            ง. ไม่มีข้อใดถูก
     ตอบ   ก. การสอบถาม

8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
      ก. Hilgacd               ข. .Anastasi
     ค. Frederic               ง. Good
      ตอบ    ข. Anastasi

9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
      ก. การระลึกได้               ข. การทดสอบ
      ค. การสอน               ง. การเรียนรู้
      ตอบ    ง. การเรียนรู้

10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
      ก. กฎระเบียบของโรงเรียน   
   ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
      ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์         
                ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ   ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
      ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน            ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
      ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                       ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
      ตอบ   ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?

      ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
      ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
      ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
      ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
      ตอบ    ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร
      ก. การสัมผัส               ข. การซักถาม
     ค. การสังเกต               ง. การทดสอบ
      ตอบ   ค. การสังเกต

14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
      ก. วิทยุ                  ข. หนังสือพิมพ์
      ค. โทรทัศน์               ง. นิตยสาร
      ตอบ    ค. โทรทัศน์

15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
       ก. Maslow      ข. Likert         ค. Pavlova
   ง. Skinner
      ตอบ    ข. Likert

16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น
      เป็นแนวคิดของใคร?
       ก. Freud      ข. Maslow      ค. Likert   
        ง. Skinner
       ตอบ    ค. Likert

17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
       ก. ทางตรงอย่างเดียว            ข. ทางอ้อมอย่างเดียว
       ค. ทางตรงและทางอ้อม            ง. ทางบวกและทางลบ
       ตอบ   ค. ทางตรงและทางอ้อม

18. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
       ก. การสำรวจ               ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
      ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย            ง. การใช้ Projective Technique
      ตอบ    ก. การสำรวจ

19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสำรวจ?
       ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
       ข. การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
       ค. วิธีการทำจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
       ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน
       ตอบ    ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง

20. การใช้Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
       ก. ทางตรง      ข. ทางอ้อม      ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน   
   ง. การสำรวจ
      ตอบ   ข. ทางอ้อม
 
21. Congruent Change หมายถึงข้อใด?
      ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง         ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
      ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก         ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
       ตอบ   ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

22. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด?
       ก. Congruent Change            ข. InCongruent Change
       ค. Thematic Appcarance Test         ง. Direct Experience
       ตอบ   ข. InCongruent Change

23. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติ
      เปลี่ยนแปลงอย่างไร
       ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา         ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
       ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง         ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก
       ตอบ    ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง

24. ?ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น?ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด?
       ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน         ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
       ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา         ง. ไม่มีข้อใดถูก
       ตอบ    ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
       ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก         ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
       ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย         ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก
       ตอบ    ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก

26. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคำตอบที่ได้คือข้อใด?
       ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
       ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง
      ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
      ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง
       ตอบ   ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า

27. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
       ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์         ข. การสร้างเพ้อฝัน
       ค. การสำรวจประชามติ            ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
       ตอบ    ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน

28. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด
       ก. พ่อ แม่               ข. ญาติสนิท
       ค. เพื่อน                  ง. ครูและเพื่อน
       ตอบ   ง. ครูและเพื่อน

29. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด?
       ก. Behavioral Component         ข. Affective
        ค. Congnitive Component         ง. Imitaiton
        ตอบ     ข. Affective

30. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลำดับแรก?
       ก. บ้าน                  ข. โรงเรียน
       ค. ครู                  ง. เพื่อน
      ตอบ    ก. บ้าน

31. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
       ก. เนื้อหา               ข. กิจกรรม
       ค. จุดประสงค์               ง. การตอบสนอง
       ตอบ    ค. จุดประสงค์

32. เจตคติหมายถึงอะไร?
        ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
        ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
        ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       ง. ถูกทุกข้อ
        ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ

33. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
       ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
       ข. ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
       ค. งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
       ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน
       ตอบ    ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา

34. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
       ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี   ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี   ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี   ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
       ตอบ  ง. น้อยกว่า 4 ปี
 
 
35. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
       ก. มีจรรยาบรรณ               ข. มีสถาบันวิชาชีพ
      ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง      ง. ถูกทุกข้อ
      ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ
36. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด?
      ก. คุรุสภา
       ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
       ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ตอบ   ก. คุรุสภา

37. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
       ก. เคารพ               ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
       ค. หนัก                  ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
        ตอบ    ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

38. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
      ก. ปิโย                  ข. ครุ
      ค. ภาวนีโย               ง. วัตตา
       ตอบ    ค. ปิโย

39. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
      ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
     ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น
      ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
      ง.  ถูกทุกข้อ
      ตอบ   ก.  ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้

40. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
       ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
       ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
       ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
       ง. ถูกทุกข้อ
       ตอบ     ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
41. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?ffice ffice" />
       ก. 400 บาท               ข. 500 บาท
       ค. 600 บาท               ง. 700 บาท
       ตอบ   ข. 500บาท
42. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด?
       ก. 15 คน      ข. 19 คน       ค. 29 คน      ง. 39 คน
       ตอบ   ง. 39 คน
43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด?
       ก. 15 คน      ข. 17 คน      ค. 23 คน      ง. 39 คน
      ตอบ   ข. 17 คน
44. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
      ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
      ตอบ   ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

45. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
       ก. คณะกรรมการคุรุสภา
       ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
       ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
       ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ตอบ   ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

46. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
       ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์            ข.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
      ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์            ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
      ตอบ   ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

47. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
       ก. นักศึกษาฝึกสอน            ข. วิทยากรพิเศษ
       ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย         ง. ถูกทุกข้อ
       ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
48. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งใดได้รับ การยกเว้นมีใบ
      ประกอบวิชาชีพครู?
        ก. อาจารย์               ข. อธิการบดี
       ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
       ตอบ   ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ

49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?ffice ffice" />
      ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์         ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
      ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี   ง. ไม่มีคำตอบ
       ตอบ   ก. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

50. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด?
      ก.เลขาธิการคุรุสภา            ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
      ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ตอบ   ก. เลขาธิการคุรุสภา
51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
       ก. 3 ปี         ข. 5 ปี      ค. 10 ปี      ง. 15 ปี
      ตอบ   ข. 5 ปี
52. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
      ก. 1 ปี         ข. 2 ปี      ค. 5 ปี      ง. 7 ปี
      ตอบ   ค. 5 ปี
53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
     ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน            ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน         ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
     ตอบ   ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
54. หน้าที่ของครู คือ ?
      ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน         ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน         ง. พัฒนาโรงเรียน
      ตอบ   ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
55. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
      ก.  ครูเวร               ข. ครูใหญ่
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูทกคน
      ตอบ   ง. ครูทุกคน
56. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
      ก. ครูวิชาการ               ข. ครูใหญ่
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
      ตอบ   ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
 
57. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
     ก. นักเรียน               ข. ครูวิชาการ
       ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ง. ครูผู้สอน
      ตอบ   ง. ครูผู้สอน
58. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
        ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้            ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
        ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน            ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
       ตอบ   ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
       ก. โรงเรียน               ข. นักเรียน
       ค. ผู้ร่วมงาน               ง. ชุมชน
       ตอบ   ข. นักเรียน
60. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
       ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน      ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
       ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่         ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
       ตอบ   ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
        ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน         ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
        ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร         ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
        ตอบ   ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
62. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด?
       ก. สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า      
   ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
        ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้            
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา
      ตอบ   ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
      ก. สอนเก่ง               ข. มีความรับผิดชอบสูง
      ค. รักนักเรียน               ง.ชอบช่วยเหลือ
      ตอบ   ข. มีความรับผิดชอบสูง
64. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
      ก. ขาดความยุติธรรม            ข.ขาดความรับผิดชอบ
      ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์            ง. ประจบสอพลอ
  65. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?ffice ffice" />
       ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
       ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
       ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
       ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
   ตอบ   ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม

66. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
       ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
       ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
       ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
       ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
       ตอบ   ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ

67. ด.ช. แอ๊ค  กรุ๊ป มีผลการเรียนดี กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้คำแนะนำในการวางแผน
     เรียนต่อ  ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำด.ช.มานะ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร?
        ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทำมากที่สุด
        ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
        ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
        ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
        ตอบ   ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด


68.ปัจจุบันนักเรียนจำนวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
       ก. อบรมให้สำนึกในวัฒนธรรมไทย
       ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
       ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
       ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน
       ตอบ   ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
69. วันนรัตน์     : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก
      สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาว
       ท่านมีความรู้สึกต่อคำสนทนานี้อย่างไร?
          ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด
          ข.อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง
          ค.อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังคม
          ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก
          ตอบ   ง. ควรเรียนครูด้วยใจรัก
70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจำเจซ้ำซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิ ตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง...
      ค่ำลงตรวจการบ้าน                นักเรียน...แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ?
      สมศรี  : ...........................................???..........................................................
      ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร
         ก.อาชีพครูจำเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
         ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ
         ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
         ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
        ตอบ   ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
71. สมชาย : นายคิดดีแล้วหรือ ที่คิดอยากจะเป็นครู ใครๆ ก็รู้ว่าครูเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย
.     สมหวัง : ........................................???.............................................................
      ถ้าท่านเป็นสมหวังจะตอบสมชายว่าอย่างไร?
         ก. ก็เป็นจริงอย่างที่นายพูด แต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย
         ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
         ค. เห็นด้วยกับที่นายพูด แต่พ่อแม่ต้องการให้ผมเป็นครู
         ง. แม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่ถ้าขยันสอนพิเศษก็จะร่ำรวยเอง
         ตอบ   ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
72. อันว่าห่วงใดใดในสงสาร จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่
      แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใด ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย
      ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับบทร้อยกรองนี้?
         ก. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
         ข. เห็นด้วย เพราะครูมีหน้าที่สอนเด็ก
         ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
         ง. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีปัญหาส่วนตัว
        ตอบ   ข. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
73.ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว
     ครูจะต้องเป็น        แบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียในๆ
     ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร?
        ก. การเป็นครูยากลำบากกว่าที่คิด
        ข. อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม
        ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
        ง. ครูเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจกระทำผิดได้
       ตอบ   ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
74. ในปัจจุบันมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทารุณ ข่มขืน/ อนาจารเด็ก
      เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่านี้อย่างไร?
         ก. อาชีพครูเสี่ยงต่อการกระทำความผิดได้ง่าย
         ข. เป็นข่าวที่ทำลายความรู้สึกในทางที่ดีต่อครูอย่างมาก
         ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
         ง. ในปัจจุบันครูมักผิดวินัยและไร้จริยธรรมกันมาก
         ตอบ   ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย

 75. ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้าง แต่จะต้องทำหน้าที่เป็นยิ่งกว่าจิตแพทย์เพื่อขัดเกลา
      นักเรียนที่เป็นบัวอยู่ใต้โคลนตม ให้ผุดขึ้นมาเหนือน้ำให้ได้
      ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่าไร?
         ก.แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
         ข. ภาระหน้าที่ของครูในยุคปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเลี้ยงกายมีน้อยนิด
         ค. งานของครูในยุคปฏิรูปมีแนวโน้มบั้นทอนสุขภาพและจิต
         ง. เฉพาะคนที่กินอุดมคติแทนข้าวเท่านั้นที่อยากเป็นครูในยุคปฏิรูป
        ตอบ   ก. แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
76.                                                                       ประกาศ
ลำไย ขยันสอน</ST1 อายุ 59 ปี อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทย
เนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง
                                                             ขอแสดงความยินดี
                                                               สปอ. ชายแดน
     ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
       ก. เหมาะสมแล้วที่ครูลำไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
       ข. ครูที่ทำความดีควรได้รับรางวัล
       ค. ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลำไย
       ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างครูลำไย
       ตอบ   ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างรูลำไย
77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ ทำให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป
     ห่วงยศ    ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
        ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญ
       ข. เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทำเช่นนั้น
        ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
        ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
       ตอบ   ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ ยังมีอยู่ไม่น้อย
78. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
        ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือก ตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
        ข. ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
       ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
       ง. อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
       ตอบ   ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
       ก. หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
       ข. หมู่บ้านแสมดำได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
       ค. หมู่บ้านสมอลายมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
      ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
      ตอบ   ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
80. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา
     ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกัน เธอมีความเห็นอย่างไร
     ถ้าท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร?
         ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
         ข. ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
         ค. เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
         ง. เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
         ตอบ   ง. เราควรให้ความร่วมมือกันในทางโรงเรียน
81. จากคำกล่าวที่ว่า?สายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก?
       ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
          ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
          ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
          ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
          ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้
          ตอบ   ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
  
82. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
      สอนนักเรียน
     ครูนิดา  :  เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
     ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
     ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
     จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก.      ครูปราณี      ข. ครูนิดา      ค.ครูสมชาย      ง. ครูมานะ
ตอบ ก. ครูปราณี

83. ?ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์? สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
   ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง         ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
   ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู         ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
   ตอบ ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี

84. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง
                     อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
                     พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
       อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
       ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก.      นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์         
ข.      การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค.      ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง.       ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
ตอบ ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์

85. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
   ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
   ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
   ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
   ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก
   ตอบ ค.  ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี

86. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน
      ได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง
      พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
   ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
   ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
   ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
   ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
   ตอบ ง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุล
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
谢谢楼主,楼主太好人了

欧美电影
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้