ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เรียนภาษาอังกฤษฟรีผ่านเว็ปได้ที่นี่ครับ
nathamag ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เรียนภาษาอังกฤษฟรีผ่านเว็ปได้ที่นี่ครับ

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ <FONT size=4>Learning English</FONT> 
หรือหากต้องการเรียนภาษาอังกฤษราคาถูกแบบตัวต่อตัวติดต่อได้ที่ 083 8254701 สอนโดยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีประสบการณ์การสอนมากว่า10 ปี
lilylqlz ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
尤指这些人信任上帝的存在
怀疑者的八大质疑(四上)
"世上既有邪恶和苦难, 怎么会有慈爱的上帝 ?"
编者注: 这一系列文章是改编自 李.史特博(Lee Strobel)所著的《为何说l不r? m 基督信仰再思》(The Case for Faith). 史特博是耶鲁大学法学硕士, 美国著名日报《芝加哥论坛报》屡获消息奖的法庭与法事资深记者和编纂, 并在罗斯福大学任教. 他曾是个不信神的怀疑者, 竭力反对基督信仰. 但他因着妻子1979年信主后人品和性情的转变而对基督信仰开始改观. 他要找出有没有可靠的证据, 证明耶稣是神的儿子. 为了证实四福音的牢靠性,together you taste it, 并主耶稣受死和回生的实在性, 他以两年时间访查13位美国有名圣经学者,shenzhen escort, 向他们提出怀疑派常问的尖利问题. 结果是: 在证据确实, 无懈可击的情形下, 他于1981年11月8日, 真挚地认罪悔改, 接受主耶稣基督为他的救主. 他把访查实录写于《重审耶稣》(The Case for Christ)一书中.
信主后的史特博读了不少质疑基督信仰的书籍和文章, 包括一本题为《离别上帝: 我摒弃基督信仰的理由》的书. 此书作者坦布尔顿(Charles Templeton)本是葛培理布道团的原始同工, 后来因看见《生涯画报》里一张母亲手抱死去婴儿望天求雨的照片, 开始猜忌世上是否真有一位关怀人类的造物主. 他终于废弃多年所信, 转而攻打基督信仰. 史特博在未信主前也曾是一位彻底的疑惑论者, 坦布尔顿所质疑的事也曾是他所面对的质疑. 此外, 在寻求真谛的过程中, 他还遇到其余问题, 演绎起来共有八个, 他称之为"八大质疑".
因而, 史特博决议为自己也为别人寻找这八大问题的谜底. 他用了至少一年时间, 先从坦布尔顿开始, 过后又访查9位圣经学者. 他所获的论断是: "信心途中的八个阻碍都引起了难以解决的问题. 不过我拜访过的专家多数希罕地供给了满足的回答." 致使于他在总结时说: "今天回忆起来, 我对1981年那次信任(信主)的决定, 现在更加坚固了. 提出一些听了不舒畅的问题, 非但没有冲淡我的信心, 反而把它增强了. 本拟摸索基督信奉的l单薄之处r, 反而进一步证明了基督信奉基础上的正确性和逻辑上的完全性. 我的信心经由严厉的理智审查的锻炼, 现在比从前任何时候, 更加深入, 更加富有活气, 更加确切了."
史特博把访查实录写于《为何说l不r? m 基督信仰再思》(The Case for Faith). 他在此书中, 对基督信仰说"不"的八大怀疑理由一一测验, 为那些说"不"的人解惑. 这些实录经过改编后, 登载在《家信》的"护道战场"专栏, 请别错过.
质疑: "假如有位慈爱的上帝, 为什么这个为痛苦折磨的世界, 还要在这么多的苦难和邪恶中呻吟?"
受访者: 彼得.约翰.克雷夫特(Peter John Kreeft)[1]
前布道家坦布尔顿(Charles Templeton)因在《生活画报》上看到那张抱着死婴之非洲妇女的照片, 开始怀疑世上有一位慈爱的上帝. 他终极放弃基督信仰, 并在他所著的《告别上帝》一书里, 列举了一系列古今历史上的悲剧, 然后宣告: "l一位慈爱的上帝r不可能是我们刚描述的这些可怕事件之主宰 m 这样的恐惧事件每天发生, 自古以来一直发生, 将来也要不断发生. 这是一个难以理解的苦难和死亡故事. 由于故事是事实 m 实际上就是世界史 m 显然就不可能有位慈爱的上帝."[2] 由此可见, 苦难的存在不正好否定了慈爱上帝的存在吗? 此乃现今绝大局部人对基督信仰的质疑.[3] 为了正视这个辣手问题, 史特博(Lee Strobel, 下文简称"史")访问了《解析苦难》[4]的作者彼得.约翰.克雷夫特(Peter John Kreeft, 下文简称"克").
(A) 熊不懂得猎人良善的心
史特博(L. Strobel)向克雷夫特(P. J. Kreeft)描写了坦布尔顿(Charles Templeton)所见的那张照片, 然后引述坦布尔顿所说的话: "当这个女人不求别的, 只求下雨的时候, 你还能相信世上有位慈爱和关心人的造物主吗? 一位慈爱的上帝怎能这样对待那个女人呢? 是谁在管雨? h是他在管 m 或者说我认为他在管. 可是当我看到那张照片时, 我立即知道, 要是有人管, 这样的事情便不会发生, 所以不可能有位慈爱的上帝. h随后我开始考虑横扫世界上某些地方的瘟疫, 瘟疫不分青红皂白地杀死各种各样的人 h我认为不言而喻的是, 要一个有常识的人去相信世上有位仁慈的神是不可能的."
史: "你相信善良的神. 你怎样回应坦布尔顿?"
克: "首先, 我集中留神他所说的l不可能r. 就是历史上最闻名的怀疑派休谟(David Hume)也只能说, 上帝存在, 只有几分可能. 这至少是个讲究理性的态度 m 承认最低限度有个小小的可能. 但是要说一个慈爱的上帝, 一位知道的事情比我们多得多, 包括对于我们的将来之上帝, 说他不可能容忍坦布尔顿所说的在非洲见到的邪恶, 因此上帝不可能存在 m 这种理性思维上的狂妄令我吃惊."
史: "真的吗? 怎么是这样呢?"
克: "一个认知有限的人, 怎能肯定无限的智慧者, 为了我们看不到的远为深远(远之又远)的善, 不会容忍短期的邪恶呢?"
史: "请道其详."
克: "好吧, 那么假想有一只熊落在陷阱里, 有个猎人出于同情要打救它出来. 他试图取得熊的信赖, 但是办不到, 他只能用注满麻醉剂的枪打它, 熊认为那是猎人对它的袭击, 想杀死它. 它不知道那是猎人出于同情的做法. 事后, 猎人为了要把熊救出, 不得不把它推向陷阱深处, 以便消解弹簧的压力. 如果那只熊那时还没有完全失去知觉, 它会更加深信猎人是它的寇仇, 让它刻苦受难. 但是熊错了, 它所以得到这个不正确的结论, 因为它不是人类. 现在, 谁能确定这个比方不也能实用于我们与上帝之间? 我相信上帝有时也对我们做同样的事, 我们不能理解为什么他要那样做, 就像熊不了解猎人的用心一样. 我们原来可以相信上帝, 就像熊本来可以相信猎人一样."
(B) 信念有感性教训的偏见
克: "无论怎样, 我当然不愿贬低坦布尔顿. 他异常诚实而恳挚地回应他认为对上帝不利的事实. 只有在信心难树立的地方, 信心才干存在. 我不用去相信二加二等于四, 也不必去相信中午的太阳, 因为它们无需信心(去相信). 然而, 圣经上描述的上帝, 是个隐密的神; 要找到他, 你得在信心高低工夫. 有些线索供你追寻. 如果没有线索, 如果有些似是实非的东西, 我就很难明白怎样能够凭空对他作出真正自由的选择. 可是, 如果我们有的不是线索, 而是绝对的证据, 那样我们就不能否认上帝, 就像你不是否定太阳一样(那么"信心"便无可发挥了, 但事实上, 神喜悦人发挥和应用信心, 正如来11:6所说: "人非有信, 就不能得神的喜悦", 编者按). 另一方面, 如果我们基本就没有证据, 你就永远到不了那里. 上帝给我们刚够的证据, 使那些需要他的人能得到他. 那些乐意追寻线索的人, 一定能找到他. 圣经说: l寻找(他)的, 就寻见r(太7:8). 它并没有说人人都能寻见他; 也没有说无人能寻见他. 有些人能寻见他, 哪些人呢? 就是那些二心一意追求他和那些跟随线索的人."
史: "且慢 m 你方才还承认l有些对上帝不利的货色r m 邪恶与苦难是对他不利的证据, 所以你不是在否认邪恶的存在颠覆了上帝的存在吗?"
克: "不是的, 不是的. 首先, 证据并不一定确实或具备决定性. 我是说在这个世界上, 有对上帝有利和不利的证据. 奥古斯丁(Augustine)说得非常简单: l如果没有上帝, 为什么有那么多良善? 如果有上帝, 为什么有那么多邪恶?r 毫无疑难, 邪恶的存在是个对上帝不利的论点. 可是, 在我写的一本书里, 我概括说明了20个论点, 都有力地指向另一个方向, 支持上帝的存在.[5] 无神论者必须回答所有20个论点, 有神论者只须答复一个. 信心是自动的, 它请求一个回应. 跟只向证据臣服的理性不同, 信心是有成见的."
史: "你说有成见, 是什么意思?"
克: "如果警察进入这个房间, 说我太太正在谋杀13个街坊, 要把他们的脑袋砍掉, 还说有证人在场. 我会笑他们. 我会说: l不, 这决不可能. 你们知道她不如我明白.r 他问我: l你的证据在哪里?r 我说: l我的证据和你要的不同. 不过, 我的确有证据证明这事不可能发生.r 因之我有成见. 然而, 我的成见是有理性的成见, 因为它根据的, 是我从实际经验中聚积的证据. 所以说, 意识上帝的人从他的经验中得到了证据, 那就是说, 他的成见是以这种证据为依据的 m 而不认识上帝的人, 是没有这种证据的."
(C) 邪恶观念证明神的存在
克: "邪恶跟受苦的证占有双向的性质, 实际上可以用来支撑上帝的存在."
史: "这怎么可能呢?"
克: "如果坦布尔顿对这件事大发雷霆的回应是正确的, 那就得预先假定善恶之间有个区别. 他用善的标准去评判恶 m 十分正确地说出这些可怕的苦难, 着实不应该存在. 这象征着他有一个什么才是对的观念, 而这观念跟某种现实合乎; 因之就有了一个称为l至高的善r之事实存在, 而这至高的善正是上帝的另一个名称."
史: "你的意思是说, 坦布尔顿无意中可能在证明上帝的存在? 由于他承认邪恶, 他在假定有一个客观标准的存在, 凭它能以判断什么是恶?"
克: "对! 如果我给一个学生90分, 另一个学生80分, 那就是预先假设100分是一个标准. 我的论点是, 假如没有上帝, 我们从哪里能得到善的标准, 用它来断定邪恶是恶的呢? 而且, 正如刘易斯(C. S Lewis, 另译"鲁益士")[6]所说的, l如果宇宙这样坏h, 那么人类怎能把它当成一个智慧仁慈之造物主的运动呢?r 换句话说, 我们心中存有的这些观念 m 也就是恶的观念, 因此还有善的观点, 和l上帝是善的来源及尺度r的观念等等 m 都需要作出解释."
史: "还有其他你以为l恶的存在对无神论不利r的例子吗?"
克: "是的, 还有. 如果没有造物主, 因之就没有创造万物的那一刻, 那么所有都是进化的成果. 如果没有开端, 也就是没有l第一因r, 那么宇宙必然始终已经存在. 那就是说, 宇宙一直在进化不息, 阅历了一个无穷长的时间 m 到了当初,shenzhen massage, 万物都应当完善无疵. 进化这个进程有足够的时光实现使命, 恶也应该已经毁灭. 然而, 现在依然有恶、苦难和瑕疵存在(而且越来越多) m 这就能证实无神论者的宇宙观错了."
史: "那么说来, 对恶的问题, 无神论所给的是个不齐备的解答?"
克: "兴许我可以这样说, (他们所给的)只是个便利的答案, 是个轻率的答案. 无神论对人很轻视, 因为它自高自大地说, 历史上10个人里有9个对上帝的见解不对(尤指这些人相信上帝的存在, 编者按), 说他们在心坎深处有个假相. 可是想想这话. 凡在这世上生活过的人里面, 怎么会有超过90%的人 m 他们的处境往往比我们痛苦得多 m 能够相信上帝(存在)呢? 只要看看世上苦乐平等的局势, 若从客观的证据去看, 他们不应该相信有位相对良善的上帝, 然而这种信仰简直非常广泛. 他们全都疯了吗? 我们得像托尔斯泰那样向农夫学习. 他的自传说他时常与恶这个问题纠缠. 他看到的生活 , 苦难多于快乐, 邪恶多于良善, 生命显然毫无意义. 他失望得想自残. 他说他不知道怎样能忍耐下去. 随后他说, 粗心如此: l且慢, 大多数人确实忍受了. 大多数人生活得比我艰难, 但是他们发现生活无比巧妙. 他们怎能这样呢? 不是由于说理, 而是因为有信心.r 他跟农夫学习, 找到了信和望.[7] 所以说, 无神论对人极其鄙弃. 它还剥夺了死的意义, 如果死没有意义, 生还能有什么意义呢? 无神论接触到什么, 什么的价值就给贬斥. 结果是, 无神论者死后遇到上帝, 而非遇到他们所预言的虚无时, 他将发明无神论是个歧视的答案, 因为它谢绝承认那独一决不草率、也就是存在无限价值的上帝."
(D) 五个信奉陈说中的逻辑
史: "基督徒相信五样东西,shenzhen massage, 第一, 有上帝存在; 第二, 上帝至善; 第三, 上帝全能; 第四, 上帝无所不知; 第五, 有恶存在. 这五个陈述怎能全都正确呢?"
克: "它们看起来仿佛不能全体准确. 我记得有个自由派[8]讲道人, 曾想压服我不要与基要派者交往. 他说: l这里有个逻辑问题 m 你可以做个有脑筋的人, 你可以做个诚实人, 你可以做个基要派, 或者这三者中的任何两者, 但不能三者都做.r 我的基要派友人则说: l我会说你可以做个老实人, 你可以有头脑, 你可以做个自在派, 或者这三者中的任何两者, 但你不能三者都做.r"
史: "(笑道)我们面对的, 是同样的逻辑问题."
克: "没错. 那似乎你总得丢掉这五个信念中的一个. 如果上帝全能, 他任何事都能做到. 如果上帝至善, 他要的只是善事. 如果上帝无所不知, 他知道什么是善的. 所以如果所有这些信心都对 m 基督徒相信它们都对 m 那么结果应该是l恶不可以存在r!"
史: "但是恶的确存在, 所以假定这样一个上帝并不存在不是合乎逻辑的吗?"
克: "不是, 我情愿说这些信念之中必然有一个是错的, 或者我们一定对它们的认识不正确."
针对以上五个问题, 史特博请克雷夫特先查验下面三个神的属性 m 上帝全能, 上帝全知, 上帝至善. 在探讨这三个神的属性时, 他们将逐个查验"有恶存在"这一点, 同时证明另一点 m 有神存在.
属性一: 上帝全能(神是无所不能)
克: "我们说上帝万能是什么意思? 那意思是说, 凡有意义的事, 但凡可能做到的事, 凡是讲得通的事, 他都能做. 上帝不能叫他自己结束存在. 他不能将善变成恶."
史: "这样说来, 固然上帝无所不能, 有些事他不能做."
克: "正因为他无所不能, 有些事他不能做. 他不能犯错, 只有脆弱和愚蠢的人才出错. 这样的过错之一(指神既无所不能, 那么必能犯错, 编者按), 是想制作一个自相矛盾的事物, 例如 2 + 2 = 5, 或是一个圆的方形.[9] 好了, 在恶这个问题上, 上帝所作的威望辩解是, 人有了自由意志而无道德上的恶, 在逻辑上是不可能的. 换句话说, 上帝既决定创造有自由意志的人类, 那就由人类而非由上帝去决定是否为恶(指做恶事, 编者按). 这就是自由意志的意义. 在上帝决定创造人类的情况中, 本来就有恶发生的机遇,shenzhen escort, 因之也就有了受苦的结果."
史: "那么说来, 上帝也是l恶r的创造者了."
克: "不对, 他创造的是恶的可能性, 人类实现了这种潜在的可能性. 恶的起源不是神的全能, 而是人类的自由. 即便是全能的上帝, 也不可能创造一个这样的世界, 就是在这个世界里, 人类领有真正的自由而无犯法的潜在性; 因为我们的自由, 在自由所含的意义里, 就包含有犯罪的可能性. 创造一个有真正取舍的自由之世界, 同时却没有抉择恶的可能, 这是一种自我抵触 m 一种没有意思的虚无. 讯问上帝为什么没有发明一个这样的世界, 即是询问上帝为什么没有造出无色的色彩或是圆形的方块一样."
史: "那么为什么上帝没有创造一个没有l人的自由意志r的世界呢?"
克: "因为那会成为一个没有人道的世界. 那会是个没有仇恨的地方吗? 是的. 一个没有苦难的地方吗? 是的. 可是那也会是一个没有爱的世界, 而爱是宇宙中最高的价值. 没有了爱, 我们永远不能经历那最高的善. 真正的爱 m 我们对神的爱和我们的彼此相爱 m 必需含有一种选择. 可是有了选择, 人就有了反而去选择恨的可能性."
史: "可是你去看看创世记, 上帝确实创造了一个世界, 人类享有自由但是没有罪行."
克: "他正是那样做了. 创造结束, 他发布那个世界是l好的r. 人们有权自由挑选爱上帝, 或是背弃上帝. 不过, 这样一个世界, 罪必然是完整有可能存在的地方 m 而且把罪的潜力施展出来的不是神, 而是人. 错误终归在我们身上. 上帝把他的工作做得无比完美, 是我们把事情弄糟了."
史: "犹太教老师哈罗德.库什纳(Harold Kushnor)在他的畅销书《好人碰到坏人》里, 获得一个不同的结论. 他说上帝并非全能 m 上帝乐意出力, 但他就是不能解决世界上所有的问题. 他说: l就是上帝也难以把持凌乱.r"[10]
克: "犹太教先生说这样的话切实难以理解, 因为犹太教对上帝特有的观念正好与此相反. 令人惊奇的是 m 这好像与证据相左 m 犹太人保持上帝万能, 仍能至善. 这好像不像信仰多神教那样公道. 多神教说, 如果世界上有恶, 那么一定有很多神, 每个神都不是万能, 有些好神, 有些恶神. 或者说如果只有一个神, 那么他面对的力气就不是他所能节制的. 在犹太教揭示有位真神以前, 这是一门很受人欢送的哲学."
史: "你不大瞧得起库什纳的上帝观."
克: "坦率说, 他那样的上帝是不值得去信的. 我会去倚靠一个违心做, 却做不了什么的神吗? 谁会在乎他呢? 真实                  未审说, 这跟无神论一样. 先靠自己, 然后也许是上帝, 也许不是. 库什纳是错的! 事实是上帝是万能的. 你要记住, 创造一个有自由意志而又无犯罪可能的世界, 是自圆其说的. 人们打开了选择恶不选择上帝的门, 结果招来苦难. 世上绝大多数的痛苦是由于我们选择的结果. 我们选择了杀害、诋毁、自私、在男女关系上走入歧途、失信、莽撞."
属性二: 上帝全知(神是无所不知)
史: "现在, 我们讨论下一个神的属性 m 上帝无所不知."
克: "让我们这样开始, 如果上帝无所不知, 他不仅知道现在, 他也知道未来. 他不仅知道现在的善和恶, 也知道将来的善和恶. 如果他的智慧远远超过我们, 就像猎人的智慧超过熊, 一个慈祥的上帝至低限度就有可能(跟坦布尔顿的剖析正好相反)蓄意容忍像饥荒那样恐怖的事情, 因为他预知, 日后会有更多的人, 比他现在通过神迹来干涉, 生活得更好、更快活(可指因苦难而信靠主得长生, 编者按). 这至少是可以懂得的."
史: "这仍旧难以接收, 让我听起来好像是在回避."
克: "好吧, 让我们把它考验一下. 你瞧, 上帝详细地把这件事十分清晰地唆使给我们看, 要我们明确是行得通的. 他用实例解释, 世界史上从未发生过的最坏事情, 最后结果成为世界史上从未发生过的最好事情."
史: "你这是什么意思?"
克: "我指的是杀神这件事. 神自己死在十架上. 当时, 没有人能看到这个悲剧会有什么好结果. 可是上帝预知, 结果是把天堂的门给世人翻开了. 因之这历史上最坏的悲剧, 就成了历史上最光荣的大事. 如果此事能在那个地方发生, 如果最大的恶, 结果能成为最高的善, 它也能在别的处所发生, 甚至在我们自己个别的性命里. 神在这里揭开了帷幕, 让我们都看见. 在别的地方, 他只简略地说: l相信我.r 所有这些都阐明人生难以相信地富有戏剧性, 它不像迷信上的公式, 而真像一个我们不晓得终局的故事. 事实上, 我们且随着这个活泼的故事讲下去. 假设你是那个魔鬼, 你是上帝的仇人,shenzhen escort, 你要杀逝世他, 但你不能. 可是, 他有个创造人和爱惜人类的好笑弱点, 而人是你能捉住的. 啊哈, 现在你可有了人质了! 于是你下来进入这个世界, 败坏人类, 把他们之中一些人拉进地狱. 上帝差遣先知教诲他们的时候, 你杀了先知. 而后上帝做了l最笨拙的事情r m 他派他自己的儿子来到世间, 而且依照世上的规则办事. 你对你自己说: l我不能相信他会这样愚昧! 他爱得连头脑都昏了! 我只有鼓动多少个代办人 m 希律、彼拉多、该亚法、罗马士兵 m 把他的儿子钉上十字架就行了. 你真的这样做了.
"于是他挂在十字架上 m 被人也好像被上帝所离弃, 流血至死, 大声喊着说: l我的神, 我的神, 为什么离弃我?r (太27:46) 你作为魔鬼, 现在感到如何? 你感到你胜利了, 证明你正确! 不过, 你当然错得不能再错. 这是他(神子主耶稣)的最大成功, 你的最大失败. 他把脚跟塞到你嘴里, 你咬那脚跟, 流出的血却把你覆灭了. 如果这不是个偶发事件, 而是人间事务的典范, 那么在我们就像(主)耶稣那样流血和受难的时候, 同样的情况也许会发生, 也许这正是神战胜魔鬼的措施. 在(主)耶稣被钉在十字架的时候, 徒弟们见不到这件事会有什么好结果; 同样, 在我们面对奋斗、考验和受难的时候, 我们有时也想像不到会有什么好事呈现. 但我们在(主)耶稣的实例里, 看到好事怎样发生, 我们因此可以相信在我们身上也能看到同样的情况. 试举一例: 历史上那些最巨大的基督徒之经历, 似乎都在说: 他们吃苦受难的结果, 使他们能最濒临神. 试问有什么事更好过这个呢?"
属性三: 上帝至善(神是无所不善)
史: "有关上帝至善又如何呢?"
克: "善是个难以捉摸的字. 因为就是在世间百态里, 这个字也有各式各样的解释. 不过我们与神之间的不同(我再说一遍), 必然大过我们与动物之间的不同. 既然善在我们与动物之间有很大的差别, 我们与神之间的区别必定更大."
史: "就算你对, 不外在我的孩子给卡车撞倒时, 假如我坐视不救, 不论你怎么说明这个字, 我也不会是l好r. 我若袖手不理, 我就是一个坏父亲. 而上帝做的, 恰是雷同的事件. 他坐在那里, 不肯实施神迹把我们从比给卡车撞倒更坏的危险里解救出来. 这样说起来, 他怎么不是坏呢?"
克: "看起来他是有点坏. 不过, 上帝有打算地让某些事发生, 并不一定对他不利; 要是我们让同样的事产生, 我们就会变成怪物."
史: "你得给我解释一下, 何以会如斯?"
克: "好吧, 让我给你举个人间关联中的例子. 如果我对与我年纪并驾齐驱的兄弟说: l我可以把你从艰苦中拯救出来, 但是我不那样做!r 人家必定会说我不负义务, 甚至邪恶. 然而我们无时错误我们的子女做这样的事. 我们不替他们做作业; 我们不会替他们建一间玻璃密室, 维护他们不受到损害. 我记得我的一个四五岁大的女儿给洋囡囡(洋娃娃)穿针引线. 她做起来很不轻易, 每次她都刺得手指, 有两次还刺出血来. 我在凝视她, 但她没有看见我. 她只是在一试再试. 我见到她指头出血后, 不禁得想去帮她一把. 但我聪明, 不那样做, 由于我对本人说l她办得到.r 过了大概5分钟, 她终于办到了. 我从存身处出来, 她说: l爹地, 爹地, 你瞧我做了什么, 你瞧我做了什么!r 她给针穿了线后那样自得, 以至忘了她所有的苦楚. 那时刻, 疼痛对她是件好事. 我还够聪明, 能预知这事对她有利. 上帝显然比我看待儿女聪慧得多. 所以咱们至少能够说, 上帝比人聪明得多, 能预知我们须要一点痛苦, 我们可能不大清楚受苦的理由, 但是他能预知,shenzhen massage, 为了某种久远好处, 受点苦是必要的. 因之他允许痛苦存在, 并非因为他坏.
"牙科医生、体育教练、教师、父母都知道, 有时心地软做不出好事, 所以一定有良多时候, 上帝容许患难存在, 为了辅助我们取得道德和灵性上更大的善, 不让我们有快乐较小的善. 连古希腊人都相信, 他们的诸神通过患难教导智慧. 希腊三大悲剧作家之一埃斯库罗斯写道: l日昼夜夜, 时时刻刻 / 患难滴落心脏 / 拂逆我们的意志 / 甚至我们的恼恨 / 从上帝可畏的恩情里 / 智慧降临.r 我们知道人的道德品德是经历艰巨困苦, 通过战胜困难, 经过虽遇困难却能忍受而构成的. 例如在一个没有痛苦的世界里, 不需要勇气. 使徒保罗就给患难这种精良品德作过见证, 他写道: l患难生忍受, 忍耐生老练, 干练生渴望r(罗5:3-4). 我们来正视这个事实: 我们从我们所犯的错误和毛病带来的苦难中学习. 宇宙是锻练灵魂的机器, 通过难题、考验和从痛苦经验学习, 人才得以成熟和长大. 我们生命的目的不是安适, 而是为永生接受练习, 预作筹备. 圣经告知我们连(主)耶稣都l因所受的苦难学了服从r(来5:8) m 这对他尚且如此, 对...
心和尚 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
楼主辛苦了,鼓励一下
rcajw ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
说的不错!
杭州http://www.zshuipiao.com杭州
飞鸟3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
路过来看看.......

上海水货手机报价
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
今天没事来逛逛

好看的电影推荐画皮2在线观看
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
参考参考,我认为很好,大家说说

美剧排行榜
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
好!谢谢!

美剧
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
真的很有用,谢谢啦!

破产姐妹第四季
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้