ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบธนาคารออมสิน 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน 2558

ธนาคารออมสินรับสมัครพนักงาน สังกัดศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 

รับสมัครบัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558


รายละเอียด
รับเยอะ 50 อัตรา (ทั่วประเทศ )ธนาคารออมสินรับสมัครพนักงาน สังกัดศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs รับสมัครบัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558 

ธนาคารรับสมัครพนักงาน รับสมัครบัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558รับเยอะ 50 อัตรา (ทั่วประเทศ )
ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคารออมสิน การแจ้งความประสงค์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งสังกัดศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
รองผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 10 อัตรา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 11 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ 4-7 จำนวน 29 อัตรา


2. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาตามที่ธนาคารเห็นสมควร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
สามารถทำงานให้แก่ธนาคารออมสินได้เต็มเวลา
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) ในการปฏิบัติงานได้
มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสารการนำเสนอ การคิดอย่างเป็นระบบ และความรอบรู้เชิงธุรกิจ
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย

1.1 อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผน กำหนดเป้าหมาย บริหารงาน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และแผนการตลาด สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.4 มีประสบการณ์การทำงานด้านการแสวงหาลูกค้าธุรกิจ SMEs เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น ๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

2.1 อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผน กำหนดเป้าหมาย บริหารงาน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และแผนการตลาด สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.4 มีประสบการณ์การทำงานด้านการแสวงหาลูกค้าธุรกิจ SMEs เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น ๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 4-7

3.1 อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการแสวงหาลูกค้าธุรกิจ SMEs เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น ๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ประวัติของผู้แจ้งความประสงค์โดยละเอียด (กรณีกรอกคุณสมบัติตามแบบแจ้งความประสงค์ไม่พอให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
หนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือรับรองเงินเดือน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

5. การแจ้งความประสงค์

ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ระบุตำแหน่งที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกได้ 1 ตำแหน่งงาน และระบุศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ได้ 3 ศูนย์ เท่านั้น โดยเรียงตามลำดับศูนย์ที่จะไปปฏิบัติงาน และให้ยื่นแบบ แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่น (ไม่รับแบบแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ ได้ที่ [url]www.gsb.or.th[/url] หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 030221 030211 - 12 แล้วไปสมัครธนาคารออมสินกันนะค่ะ EP1.

6. การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ารับการทดสอบและหรือสัมภาษณ์ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ หากภายหลังธนาคารพบว่าผู้แจ้งความประสงค์ให้ข้อมูลใด ๆ เป็นเท็จ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นจากการเข้ารับการคัดเลือก และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ หรือไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้แจ้งความประสงค์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้
ข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th

รายละเอียดตำแหน่งงาน / แบบแจ้งความประสงค์จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน

      1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.
 
Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

      4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน

      4. หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ธนาคารออมสิน


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com หรือ 
  Line ID : sobdaidee
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้