ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวแนวข้อสอบ ครู สอศ. 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวแนวข้อสอบ ครู สอศ. 2558

ข่าวดี!! เตรียมเปิดสอบ 19,686 อัตรา อ.ก.พ.สอศ.เพิ่มกรอบพนักงานราชการ
ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจเป็นครู ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการสังกัด สอศ. เพิ่มเติม จำนวน 19,686 อัตรา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
     1.ขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 ปี 2556-2559 อีก 7,455 อัตรา จำแนกเป็นผู้ทำหน้าที่สอน 5,677 อัตรา และสนับสนุน จำนวน 1,778 อัตรา
     2.ขอกำหนดอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 4 ปี 2560-2564 จำนวน 12,231 อัตราจำแนกเป็นผู้ทำหน้าที่การสอน 9,250 อัตรา และสนับสนุน 2,981 อัตรา
     ดร.ชัยพฤกษ์ บอกด้วยว่า ที่ผ่านมา สอศ.มีปัญหาขาดครูมานานถึง 21 ปี ตั้งแต่ปี 2536-2557 เพาะมีการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นมาใหม่ 132 แห่ง แต่ก็ไม่เคยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังครูให้แก่วิทยาลัยดังกล่าว
ส่วนวันรับสมัครจะเปิดเมื่อใดนั้น จะนำมาเสนอต่อไป


แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551
- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

 • สนใจสั่งซื้อมาที่ 
  โทร 081-047-7807 (ครูนก) 
  Line ID : sobdaidee
 • สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + MP3 ติว  ราคา 679 บาท

  ชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 
  409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  ประเภท
  ออมทรัพย์ 

  ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คือข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์
ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์

5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย
ก. 3  นโยบาย                                                    ค.5 นโยบาย
ข. 4 นโยบาย                                                     ง.6 นโยบาย

6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต
มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น
ง. ถูกทุกข้อ

7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด
ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ
ในการจัดการเพื่อคุณภาพ
ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้
ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น

8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด
ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน                                ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน
ข. ความตระหนักในการทำงาน                                    ง.ความพร้อมของการดำเนินงาน

9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ
ก. 4   ประการ                                                    ค. 6  ประการ
ข. 5   ประการ                                                    ง.  7  ประการ

10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คือข้อใด
ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ
ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ง. ถูกทุกข้อ


11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล
ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ


12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด
ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13. สถานศึกษา 
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
หมายความว่าอย่างไร
ก. ศูนย์                                                               
ข. วิทยาลัย
ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552  คือใคร
ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์
ข. ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์    
เสรีรักษ์

16. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 มีกี่หมวด
ก. 5  หมวด                                                                         ค. 10  หมวด
ข. 4  หมวด                                                                         ง.  8  หมวด

17. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 20  เมษายน พ.ศ.2552                               ค. 25  เมษายน  พ.ศ.2552
ข. 23  เมษายน พ.ศ.2552                                ง. 23 มีนาคม   พ.ศ.2552

18. ข้อใดคือหน้าที่ของสถานศึกษา
ก. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ข. จัดการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งในด้านการจัดการวิชาการ
การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน
ค. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

19. สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย  ข้อใดไม่ใช่
ก. ฝ่ายวิชาการ                                                   ค. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข. ฝ่ายบริหารทรัพยากร                                  ง. ฝ่ายพัสดุ

20. ข้อใด ไม่ใช่ งานในฝ่ายวิชาการ
ก. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ค. งานวัดผลและประเมินผล
ง. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. คนพิการมีกี่ประเภท
ก. 9  ประเภท                                                                    ข.  8  ประเภท
ข. 10  ประเภท                                                                  ง.  7 ประเภท

2. ข้อใดเป็นสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
ก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
ข. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
ค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ของบุคคลนั้น
ง. ถูกทุกข้อ

3. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร
ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                              ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด
ค.จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                  ง. ถูกทั้ง   ก  และ  ข

4. ข้อใดไม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการมีสิทธิขอยืม
ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ
ค.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพทับอักษร ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะหืเสียง
5. ข้อใดเป็นสื่อที่คนพิการมีสิทธิขอยืม
ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. หนังสือเสียง
ค.   ปทานุกรมภาษามือ                                                       ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นบริการที่คนพิการมีสิทธิขอรับ
ก.การนำทาง                                                                         ข. กิจกรรมบำบัด
ค. ล่ามภาษามือ                                                                     ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม
ก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                 ข. เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์
ค.   หนังสือเสียง                                                                  ง. ถูกทุกข้อ
8. คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการตามข้อใด
ก. การนำทาง                                                                    ข. การสอนเสริม
ค.   กิจกรรมบำบัด                                                                ง. ถูกทุกข้อ

9. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 5  ประเภท                                                                     ข.  3  ประเภท
ค.2  ประเภท                                                                         ง. 4 ประเภท

10. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด
ก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                               ข. จัดตั้งแต่แรกเกิด
ค.   จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                               ง. ถูกทั้ง  ก และ ข

11. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 3  ประเภท                                                                     ข.  2  ประเภท
ค.   4  ประเภท                                                                      ง.  5  ประเภท

12. ข้อใด ไม่เป็น สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม
ก. เครื่องช่วยฟัง                                                                ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ
ค.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                ง. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทุกข้อ

13. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้
ก.    ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ข.    มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ค.   จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ง.    ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 4  ก.พ. 2551                                                  ข. 6  ก.พ.  2551
ค.   3 ก.พ. 2551                                                    ง.  5 ก.พ. 2551

15. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 3  หมวด  31  มาตรา                                    ค. 3  หมวด  30  มาตรา
ข. 3  หมวด  29  มาตรา                                    ง. 3  หมวด  32  มาตรา
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้