ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

1.       ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก.       Office  of  The    Protection  Board

ข.       Office  of  The  Consumer  Protection 

ค.       Office  of  The  Consumer  Protection  Board

ง.       Office  of  The  Consumer    Board

2.       ข้อใดคืออักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก.       สคภ.                                              ค.  สกบ. 

ข.       สคบ.                                              ง.  คคบ. 

3.       ข้อใดคือเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก.        consumer@ocpb.go.th             ค.  consumer@ocpb.com 

ข.       consumer.ocpb.go.th  ง.  consumer@hotmail.com  

4.       ข้อใดคือสายด่วนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก.       1119                                               ค.  1166 

ข.       1669                                               ง.  191 

5.       ข้อใดคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นปีที่ 34 ในรัชการปัจจุบัน

ก.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 

ข.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2545 

ค.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2551 

ง.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541 

6.       ข้อใดคือมาตราที่บัญญัติถึงความหมายของ ซือ , ขาย ,  สินค้า  ,  บริการ

ก.       มาตรา  2                                        ค.  มาตรา  4 

ข.       มาตรา  3                                        ง.  มาตรา   7 

7.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ซื้อ” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ข.       หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ค.        หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ง.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย 

8.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ขาย” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ข.       หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ค.       หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ง.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย 

9.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “สินค้า” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย 

ข.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อเช่า 

ค.       หมายความว่า สิ่งของที่เป็นต้นแบบในการผลิต 

ง.       ถูกทั้ง ก และ ข

10.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 

ก.       บริการ” หมายความว่า การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

ข.       ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ 

ค.       ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 

ง.       ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย 

11.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า “โฆษณา” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       หมายความถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางผลิตสินค้า 

ข.       หมายความถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

ค.       หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 

ง.       ถูกทุกข้อ 

12.     “หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย  คือข้อใด 

ก.       โฆษณา                                          ค.  ผลิต 

ข.       สื่อโฆษณา                                    ง.  บริการ 

13.    ข้อใดคือ  “ฉลาก”  ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       สื่อโฆษณา 

ข.        รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า 

ค.       ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

ง.       ไม่มีข้อถูก 

14.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 

ก.       ผู้ซึ่งสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข.       ผู้ซึ่งสำนักคณะกรรมการข้าราชข้าราชการการพลเรือนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค.       ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ง.       ผู้ซึ่งสำนักปลักกระทวงกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

15.    ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังข้อใด 

ก.      สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

ข.       สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

ค.       สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

ง.       ถูกทุกข้อ 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สคบ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

 ..บ คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 2

-  ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office

 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สนใจสั่งซื้อมาที่  
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ในปี พ.ศ. 2512 สมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆ ได้เข้ามาชักชวนให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค" ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และยุติการดำเนินการในเวลาต่อมา

ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้ง โดยมอบหมายให้นายสมภพ โหตะกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ จนนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นผลให้เกิด "คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค" อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522[2] จึงถือกำเนิด สคบ. ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
สำนักกฎหมายและคดี
กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สำนักเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิ
ของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า"สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 

                  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 

                  1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่ จะได้รับการโฆษณาหรือการ
แสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะ
ไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

                  2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการ
ชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

                  3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน
เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

                  4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 

                  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว 

  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://www.fda.moph.go.th
2. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์สำนักงานแพทย์สภาhttp://www.tmc.or.th
3. บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน)กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขhttp://mrd-hss.moph.go.th/home/
4. ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นกรมการค้าภายในhttp://www.dit.go.th
5. พานิชอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าhttp://www.dbd.go.th
6. การประกันภัยประเภทต่างๆกรมการประกันภัยhttp://www.doi.go.th
7. คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมhttp://www.tisi.go.th
8. สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดินกองควบคุมธุรกิจที่ดิน  กรมที่ดินhttp://www.dol.moi.go.th
9. คดีด้านเศรษฐกิจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีhttp://www.ecotecpolice.com/
10. ด้านการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวhttp://home.touristpolice.net/
11. ด้านการขนส่งมวลชน- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ
- กระทรวงคมนาคม
http://www.bmta.co.th/
http://portal.mot.go.th/
12. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครองกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยhttp://www.dopa.go.th
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111111111
  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
非常谢谢楼主,顶一下

美剧
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้