ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น2556-รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบท้องถิ่น2556-รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ก. ประชาชนชาวไทย                                      ค. รัฐบาล

ข. ปวงชนชาวไทย                                           ง. ประเทศไทย

ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย

2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย

ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ 

ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3. ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร

ก. คณะกรรมการจังหวัด                                 ค. ที่ปรึกษาจังหวัด

ข. คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด                       ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร

ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะกรรมการกลาง อบจ.                                         ง.สมาชิกสภา อบจ. 

ตอบ ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร

ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะกรรมการกลาง อบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ. 

ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง

ก. สำนักปลัดกระทรวง                                                   ค. สำนักนายก

ข. กรม                                                                                ง. กอง

ตอบ   ง. กอง

 

 

7. หนังสือเวียน คือ

ก. โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน                                     ค.ซองแบบเดียวกัน

ข. ผู้รับที่เดียวกัน                                                              ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ  หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก

ก. คัดเลือก                                                                         ค. เลือกตั้ง

ข. แต่งตั้ง                                                                           ง. สรรหา

ตอบ   ก. คัดเลือก               

9. คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี

ก.  ปี                                                                                                ค. 4  ปี

ข. 3  ปี                                                                                                ง. 5 ปี

ตอบ   ค. 4  ปี

10. ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน

ก. ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น                               ค.ตรวจงบประมาณ

ข. เสนอร่างกฎหมาย                                        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

11. นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  นายก อบตอย่างไร 

ก. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.                                 

ข. ยับยั้ง นายก อบต.      

ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 

ง. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ตอบ    ข.ยับยั้ง นายก อบต.


1. GUI คือ  อะไร

ก. Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

ข. Graphic User  Interface   :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้

ค. Graphic User   International  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

ง. Graphic User   International  :  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้

ตอบ  ก.  Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

2. คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม

ก. 101 ปุ่ม                                                          ค. 110  ปุ่ม

ข. 111 ปุ่ม                                                          ง. 100   ปุ่ม

ตอบ  ก.  101 ปุ่ม

3. ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได้

ก. ระบบ Video  Conference

ข. ระบบ  Video  Links

ค. ระบบ Video  on  demand

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก.  ระบบ Video  Conferene

4. ข้อใดคือ นามสกุล PowerPoint

ก. . ppt                                                               ค. .pxt

ข. .pjt                                                                  ง. .pppt

ตอบ  ก.  . ppt

5. ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค

ก. Paint                                                              ค. Vista

ข. Office                                                            ง.  Software

ตอบ  ก.  Paint

6. ข้อใดคือโปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์

ก.  XP Software                                             ค.  Windows XP Software

ข. DreamWeaver                                             ง.   Windows Software

ตอบ  ข.  DreamWeaver

7. ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง

ก. CPU                                                               ค. PCU

ข. Keyboard                                                      ง.  Monitor

ตอบ   ก.  CPU

8. เว็บหน้าแรกเรียกว่าอะไร

ก. Web  board                                                  ค.  home page

ข. Window page                                              ง.  win page

ตอบ  ค.  home page

9. ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์

ก. min                                                                 ค.  President

ข. Jailer                                                              ง.  Admin

ตอบ  ง.  Admin

10. ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด

ก. FTP                                                                ค.  TPF

ข. FPT                                                                ง.  TFP

ตอบ  ก.  FTPคู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย 
 
  

- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก.    ประชาชนชาวไทย            ค. รัฐบาล
ข.    ปวงชนชาวไทย            ง. ประเทศไทย
ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย

2.    พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข.    รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค.    ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง.    ประกาศในรัฐธรรมนูญ  
ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3.    ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก.    คณะกรรมการจังหวัด            ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข.    คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด        ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

4.    การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ  ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5.    การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

6.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง 
ก.    สำนักปลัดกระทรวง                ค. สำนักนายก
ข.    กรม                    ง. กอง
ตอบ   ง. กอง

7.    หนังสือเวียน คือ
ก.    โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน            ค.ซองแบบเดียวกัน
ข.    ผู้รับที่เดียวกัน                ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน 

8.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก
ก.    คัดเลือก                    ค. เลือกตั้ง
ข.    แต่งตั้ง                    ง. สรรหา
ตอบ   ก. คัดเลือก    

9.    คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก.    2  ปี                        ค. 4  ปี
ข.    3  ปี                        ง. 5 ปี
ตอบ   ค. 4  ปี

10.    ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน
ก.    ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น            ค.ตรวจงบประมาณ
ข.    เสนอร่างกฎหมาย                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก. ประชาชนชาวไทย                                      ค. รัฐบาล
ข. ปวงชนชาวไทย                                           ง.ประเทศไทย
ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย

2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ  
ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3. ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก. คณะกรรมการจังหวัด                                 ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข. คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด                       ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ  ง.ที่ปรึกษาผู้ว่า

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลาง อบจ.                                         ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. การแต่งตั้งถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการอบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลางอบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการอบจ.

6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง
ก. สำนักปลัดกระทรวง                                                   ค. สำนักนายก
ข. กรม                                                                                ง.กอง
ตอบ   ง. กอง

7. หนังสือเวียนคือ
ก. โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน                                     ค.ซองแบบเดียวกัน
ข. ผู้รับที่เดียวกัน                                                              ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ  ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ  หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน 

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามาจาก
ก. คัดเลือก                                                                         ค.เลือกตั้ง
ข. แต่งตั้ง                                                                           ง.สรรหา
ตอบ   ก. คัดเลือก                

9. คณะกรรมการก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก. 2  ปี                                                                                                ค. 4  ปี
ข. 3  ปี                                                                                                ง. 5 ปี
ตอบ   ค. 4 ปี

10. ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่นของประชาชน
ก. ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น                              ค.ตรวจงบประมาณ
ข. เสนอร่างกฎหมาย                                       ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

11. นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  นายก อบต. อย่างไร 
ก. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.                                 
ข. ยับยั้ง นายก อบต.       
ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.                                               
ง. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ตอบ    ข.ยับยั้งนายก อบต.
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้