ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบท้องถิ่น รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 2,3 อปท.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบท้องถิ่น รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการสุขาภิบาล 2,3 อปท.

แนวข้อสอบ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๒

ข. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

ค. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๔

ง. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๕

ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

       มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตอบ       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง

                กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้

 

 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า

ก. นายกเทศมนตรี

ข. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า

(๑) นายกเทศมนตรี  สำหรับในเขตเทศบาล

(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล  สำหรับในเขตสุขาภิบาล

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๕) ปลัดเมืองพัทยา  สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

4. ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย  และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย  ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. ปรับไม่เกินสามพันบาท

ข. ปรับไม่เกินสี่พันบาท

ค. ปรับไม่เกินห้าพันบาท

ง. ปรับไม่เกินหกพันบาท

ตอบ       ก.  ปรับไม่เกินสามพันบาท

                มาตรา ๕๕  ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน  และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

5. ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้ใดมีอำนาจในการให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                มาตรา ๔๒  ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

                ในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  เมืองพัทยา  และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม มาตรา ๓๗ คือข้อใด

ก. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

ข. ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ค. ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กำแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ำยันต้นไม้ในที่สาธารณะ

ง. ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ

ตอบ       ก.  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

                มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

7. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ  หรือเขียนข้อความ  ภาพ  หรือเอกสาร  เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน  จะต้องเสียค่าบริการเท่าใด

ก. หนึ่งร้อยบาท

ข. สองร้อยบาท

ค. สามร้อยบาท

ง. สี่ร้อยบาท

ตอบ       ข.  สองร้อยบาท


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 

- ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 150 ข้อ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น 
คำตอบที่1 Garbage 
คำตอบที่2 Rubbish 
คำตอบที่3 Industrial waste 
คำตอบที่4 Hazardous waste 
ตอบข้อ1 

2 ข้อใดถูกต้อง 
คำตอบที่1 Rubbish จะทำให้ ขยะเน่าเหม็นง่ายขึ้น 
คำตอบที่2 คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน 
คำตอบที่3 Transfer station ของขยะกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนครปฐม 
คำตอบที่4 ถูกทั้ง ข้อ 1.และ 2. 
ตอบข้อ2 

3 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
คำตอบที่1 Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน 
คำตอบที่2 Rubbish หมายถึง ขยะที่มี food waste เป็นองค์ประกอบหลัก 
คำตอบที่3 Litter หมายถึง ขยะที่รวบรวมอยู่ในถังขยะ 
คำตอบที่4 Refuse หมายถึง ขยะที่ได้แยกขยะครัวออกแล้ว 
ตอบข้อ1 

4 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีพหรือมูลฝอยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดังต่อไปนี้ 
คำตอบที่1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล 
คำตอบที่2 รูปแบบของการดำรงชีวิต 
คำตอบที่3 ทัศนคติในการดำรงชีวิต 
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ4 

5 ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จง คำนวณหาน้ำหนักเปียกที่เพิ่มขึ้น 
คำตอบที่1 60 กก./ลบ.ม. 
คำตอบที่2 94 กก./ลบ.ม. 
คำตอบที่3 167 กก./ลบ.ม. 
คำตอบที่4 500 กก./ลบ.ม 
ตอบข้อ3 

6 Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้ 
คำตอบที่1 ไนโตรเจน 
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย 
คำตอบที่3 เถ้า 
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ 
ตอบข้อ4 

7 Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้ 
คำตอบที่1 ไนโตรเจน 
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย 
คำตอบที่3 ไฮโดรเจน 
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ 
ตอบข้อ2 

8 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย 
คำตอบที่1 Biodegradable waste ได้แก่ Food waste, Paper, Textile 
คำตอบที่2 Combustible waste ได้แก่ Wood, Textile, Paper 
คำตอบที่3 Inorganic waste ได้แก่ Metals, Plastic, Rubber, 
คำตอบที่4 ผิดมากกว่า 1 ข้อ 
ตอบข้อ4 

9 ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร 
คำตอบที่1 ความชื้น 
คำตอบที่2 ค่าความร้อน 
คำตอบที่3 ขี้เถ้า 
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ1 

10 คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่ 
คำตอบที่1 ขยะเมืองใหญ่มีโอกาสเน่าได้ง่ายกว่า 
คำตอบที่2 อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า 
คำตอบที่3 ขยะชนบทมีความหลากหลายประเภทมากกว่า 
คำตอบที่4 ขยะชนบทสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายกว่า 
ตอบข้อ2 

11 ขยะอินทรีย์ได้แก่ 
คำตอบที่1 ยาง กระเบื้อง ถังพลาสติก หนังสือพิมพ์ ถุงมือยาง กล่องไม้ขีด 
คำตอบที่2 หนัง แก้ว กระดาษเคลือบมัน อิฐหัก เศษผัก กรอบรูป 
คำตอบที่3 เศษผ้า คลิปหนีบกระดาษ นิตยสาร กระเป๋าหนัง สายไฟ 
คำตอบที่4 ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้ 4 of 94 
ตอบข้อ4 

12 การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย 
คำตอบที่1 เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
คำตอบที่2 เหมาะสม เพื่อความสะดวกและป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าของเศษอาหาร 
คำตอบที่3 ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง 
คำตอบที่4 ไม่เหมาะสม เพราะเครื่องมีราคาแพง 
ตอบข้อ3 

13 ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ 
คำตอบที่1 0.292 กก./คน 
คำตอบที่2 2.92 กก./คน/วัน 
คำตอบที่3 0.8 กก./คน 
คำตอบที่4 0.8 กก./คน/วัน 
ตอบข้อ4 

14 การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง? 
คำตอบที่1 ทางกายภาพ 
คำตอบที่2 ทางเคมี 
คำตอบที่3 ทางฟิสิกส์ 
คำตอบที่4 ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 
ตอบข้อ4 

15 การศึกษาลักษณะของมูลฝอย เพื่อใช้พิจารณาสิ่งใดบ้าง? 
คำตอบที่1 จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์จัดเก็บ เก็บกักมูลฝอย 
คำตอบที่2 คำนวณออกแบบระบบท่อระบายน้ำชะขยะ 
คำตอบที่3 เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ2 

16 ความหนาแน่นของมูลฝอย ใช้ในรูปหน่วย SI ตรงตามข้อใด? 
คำตอบที่1 kg/m3 
คำตอบที่2 lb/ft3 
คำตอบที่3 lb/yd3 
คำตอบที่4 g/yd3 
ตอบข้อ1 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
加油啊!!!!顶哦!!!!!

闪电侠第一季
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้