ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบท้องถิ่น-แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบท้องถิ่น-แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น

แนวข้อสอบ

การปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. Office  of  The    Protection  Board

ข. Office  of  The  Consumer  Protection 

ค. Office  of  The  Consumer  Protection  Board

ง. Office  of  The  Consumer    Board

ตอบ  ค.  Office  of  The  Consumer  Protection  Board

2. ข้อใดคืออักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. สคภ.                                              ค.  สกบ.

ข. สคบ.                                              ง.  คคบ.

ตอบ  ข.  สคบ.    

3. ข้อใดคือเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. consumer@ocpb.go.th             ค.  consumer@ocpb.com

ข. consumer.ocpb.go.th                ง.  consumer@hotmail.com 

ตอบ ก. consumer@ocpb.go.th 

4. ข้อใดคือสายด่วนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. 1119                                               ค.  1166

ข. 1669                                               ง.  191

ตอบ  ค.  1166

5. ข้อใดคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นปีที่ 34 ในรัชการปัจจุบัน

ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522

ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2545

ค. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2551

ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541

ตอบ   ก.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522

6. ข้อใดคือมาตราที่บัญญัติถึงความหมายของ ซือ , ขาย ,  สินค้า  ,  บริการ

ก. มาตรา  2                                       ค.  มาตรา  4

ข. มาตรา  3                                       ง.  มาตรา   7

ตอบ  ข.  มาตรา  3

7. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ซื้อ” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ข. หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ค.  หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ง. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ตอบ  ข.  หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

8. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ขาย” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ข. หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ค. หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ง. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ตอบ ค. หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “สินค้า” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ข. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อเช่า

ค. หมายความว่า สิ่งของที่เป็นต้นแบบในการผลิต

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ  ง.  ถูกทั้ง ก และ ข

 สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

 ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค

ก. บริการ” หมายความว่า การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน

ข. ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ

ค. ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

ง. ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย

ตอบ  ก.  บริการ” หมายความว่า การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
  
 

- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๒

ข. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

ค. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๔

ง. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๕

ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

       มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตอบ       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง

                กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้

 

 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า

ก. นายกเทศมนตรี

ข. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า

(๑) นายกเทศมนตรี  สำหรับในเขตเทศบาล

(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล  สำหรับในเขตสุขาภิบาล

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๕) ปลัดเมืองพัทยา  สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

4. ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย  และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย  ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. ปรับไม่เกินสามพันบาท

ข. ปรับไม่เกินสี่พันบาท

ค. ปรับไม่เกินห้าพันบาท

ง. ปรับไม่เกินหกพันบาท

ตอบ       ก.  ปรับไม่เกินสามพันบาท

                มาตรา ๕๕  ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน  และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

5. ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้ใดมีอำนาจในการให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                มาตรา ๔๒  ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

                ในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  เมืองพัทยา  และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม มาตรา ๓๗ คือข้อใด

ก. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

ข. ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ค. ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กำแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ำยันต้นไม้ในที่สาธารณะ

ง. ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ

ตอบ       ก.  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

                มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ

7. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ  หรือเขียนข้อความ  ภาพ  หรือเอกสาร  เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน  จะต้องเสียค่าบริการเท่าใด

ก. หนึ่งร้อยบาท

ข. สองร้อยบาท

ค. สามร้อยบาท

ง. สี่ร้อยบาท

ตอบ       ข.  สองร้อยบาท

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ท่านในฐานะผู้บริหารระดับจังหวัด จะมีวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร

2.       ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน หากท่านได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับจังหวัดให้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และระบุผลลัพธ์การดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขนั้น ท่านจะดำเนินการอย่างไร

3.       มูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทยคืออะไร และมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร 

4.       ท่านคิดว่าควรจะมีการกำหนดกรอบหรือแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร

5.       ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้นผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลใดบ้าง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ

6.       จงอธิบายถึงหลักการ  แนวคิด ของการวิเคราะห์องค์กรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 

7.       แผนกลยุทธ์ระดับองค์การและระดับหน่วยงานควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

8.       จงยกตัวอย่างเครื่องมือ (tools) ที่ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ มา 2 ชนิด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของการใช้เครื่องมือดังกล่าว ข้อดี ข้อด้อยและข้อควรระวังในการใช้ 

9.       ผู้บริหารควรมีกลวิธีหรือแนวทางอย่างไรให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำไว้ประสบความสำเร็จ

10.    กลยุทธ์ที่สำคัญในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้แก่เรื่องใดบ้าง และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้