ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบท้องถิ่น-แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบท้องถิ่น-แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล

แนวข้อสอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

1.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ของปี 3 พ.ศ.ใด

ก.   ปี 2546

ข.   ปี 2546 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

ค.   ปี 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

ง.   ปี 2548

ตอบ       ง.   ปี 2548

2.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

    2496

ข. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ

    ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ค. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันได้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.  

    2546

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่นพ.ศ. 2546

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

    เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546

ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ตอบ       ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

     ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546

4. องค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา

ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

ค. องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา

ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบ       ข. เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

5. สภาองค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา

ข.   สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ง.   สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร

ตอบ       ง.   สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร

6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข.   คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

ค.   คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ง.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตอบ       ก.   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ

       สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล

ข.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ

       สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ค.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย

       จัดตั้ง

ง.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ตอบ       ก.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ

       สนับสนุนการจัดทำแผนสภาตำบล

8.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวผิด

ก.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด

ค.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ง.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบ       ข.   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด

9.   อำเภอ หมายความรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.   สุขาภิบาล

ข.   กิ่งอำเภอ

ค.   อำเภอเมือง

ง.   หมู่บ้านในเขตอำเภอ

ตอบ       ข.   กิ่งอำเภอ

10.   ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา

ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอ

ค.   นายกเทศมนตรี และนายกเมืองพัทยา

ง.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ       ข.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอ

11.   สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล

ค.   สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ง.   สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ตอบ       ข.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล

12.    ปลัดองค์­กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา

ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดอำเภอประจำตำบล

ค.   ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ง.   ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบ       ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดอำเภอประจำตำบล

13.   หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาล

ค.   หัวหน้ากองวิชาการแผน และหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ง.   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน และผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ตอบ       ข.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาล

14.   พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   ข้าราชการส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนตำบล

ข.   พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา

ค.   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเทศบาล

ง.   พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ตอบ       ข.   พนักงานส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา

15.   แผนพัฒนา หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ

ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

ค.   แผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ง.   แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนชุมชน

ตอบ       ข.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

16.   ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ แผนยุทธศาสตร์­การพัฒนาไม่ถูกต้อง

ก.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์

ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ

       ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ค.   แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

       จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ง.   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

ตอบ       ข.   มีความต่อเนื่องและเป็นแผนกาวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน  

red; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 15pt; line-height: 1.3em;">

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย    

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน 360 ข้อ
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ทำอย่างไร

ก. ให้วินิจฉัยตามความถูกต้อง                                       ค. ให้ปฏิบัติตามประเพณี

ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี                                            ง.  ให้วินิจฉัยตามระเบียบของสังคม

ตอบ   ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี 

2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทำได้ในกรณีใด

ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ข. อาศัยอำนาจตามกฏของท้องถิ่น

ค. อาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรี

ง. อาศัยอำนาจของนิติบัญญัติ

ตอบ  ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น

ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง  5 ปี           

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า ก.ถ.  

ง. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  6  ปี

ตอบ   ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี 

4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ กกต.

ก. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

ข. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

ค. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง 

ตอบ  ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง 

5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด

ก. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ค. หน่วยงานอิสระ

ข. เอกชน                                                                           ง.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

ตอบ   ง. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด

ก. ขอบบนขวา                                                                  ค.  ขอบล่างซ้าย

ข. ขอบบนซ้าย                                                                  ง.   กึ่งกลางล่าง

ตอบ   ก. ขอบบนขวา 

7. การร่าง คืออะไร

ก.  การพิมพ์ขั้นต้น                                                          ค. การบรรยายความรู้สึก

ข.  การถ่ายทอดความรู้                                                    ง. การพิมพ์จนเสร็จสิ้น

ตอบ   ก. การพิมพ์ขั้นต้น

8. การร่างมีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก. จะได้ไม่ลืมว่าควรจะเขียนอะไรบ้าง

ข. ตรวจสอบคำผิดคำถูก

ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน 

ง. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียนหรือพิมม์

ตอบ    ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน 

9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด

ก. ลงชื่อประทับตรา                                                        ค. เขียนวันที่แล้ว

ข. มีคำว่าหนังสือประทับตรา                                        ง. ระบุตัวผู้รับชัดเจน

ตอบ   ก. ลงชื่อประทับตรา 

10. ข้อใดคือปีงบประมาณ

ก. 1  มกราคม ถึง 31  ธันวาคม

ข. 1  เมษายน  ถึง  31  มีนาคม

ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป

ง. 30  กันยายน  ถึง 1  ตุลาคม ของปีถัดไป

ตอบ   ค. 1 ตุลาคม ถึง  30 กันยายน ของปีถัดไป

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้