ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2557

1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ 
 ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ 
 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ  
 ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ

ตอบข้อ  ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ


2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ 
  ก. ข้อ 
 ข. ข้อ 
 ค. ข้อ 
 ง. ุข้อ

ตอบข้อ  ง. ุข้อ


3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ 
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน 
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ 
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย


4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ 
 ก. ข้อ 
 ข. ข้อ 
 ค. ข้อ 
 ง. ข้อ

ตอบข้อ  ค. ข้อ


5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer) 
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตอบข้อง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม


6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ 
 ก.. สมรรถนะ 
 ข. สมรรถนะ 
ค. สมรรถนะ 
 ง. สมรรถนะ

ตอบข้อ ค. สมรรถนะ


7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551   
ก.ความสามารถในการสื่อสาร 
ข. คามสามารถในการคิด 
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ 
ก. ข้อ 
ข. ข้อ 
ค. ข้อ  
ง. 10 ข้อ

ตอบข้อ ง. 10 ข้อ


9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 ก.รักชาติ 
 ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ค. มีวินัย 
ง. ใฝ่เรียนรู้

ตอบข้อ ก.รักชาติ


10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ 
ก. ระดับ 
 ข. ระดับ 
 ค. ระดับ 
 ง. ระดับ

ตอบข้อ  ง. ระดับ


11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา 
ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา


12. การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น 
 ก. ป.ถึง ป.
ข. ป.ถึง ม.
ค. ม.ถึง ม.
 ง. ม.ถึง ม.6

ตอบข้อ ง. ม.ถึง ม.6


13. ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข หมายถึงข้อใด 
 ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ คณิตศาสตร์ 
 ข. สาระการเรียนรู้ที่ 
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
 ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

ตอบข้อ  ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่


14. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก. กิจกรรมแนะแนว 
 ข. กิจกรรมนักเรียน 
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล 
ก. ก่อนประถมศึกษา 
 ข. ประถมศึกษา 
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ  ง. มัธยมศึกษาตอนปลายสนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรอบรู้

-  นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ กทม.

-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 679 บาท


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กทม.ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

-  แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัยส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้