ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานกรมคุมประพฤติ อัพเดทล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานกรมคุมประพฤติ อัพเดทล่าสุด

   สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย

1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2473              ข. พ.ศ. 2483
ค. พ.ศ. 2490                ง. พ.ศ. 2495
ตอบ     ง. พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อน

2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด
ก. 15 สิงหาคม 2535           ข. 7 สิงหาคม 2535
       ค. 7 มีนาคม 2535             ง. 15 มีนาคม 2535
ตอบ     ง. วันที่ 15 มีนาคม   2535

3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม         
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงยุติธรรม   
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ค.  กระทรวงยุติธรรม   

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ      ข. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
ค.  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค      ง.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
ตอบ     ข. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

5.  อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน          ข. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ค. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ตอบ     ข. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด
            ก. วันที่ 15 มีนาคม      ข. วันที่ 16 มีนาคม
            ค. วันที่ 17 มีนาคม                          ง. วันที่ 18 มีนาคม
ตอบ     ก. วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี

7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. อ.ค.พ.                    ข. อ.ค.ป.
ค. อ.ค.ส.                  ง. อ.ส.ส. 
ตอบ     ค. อ.ค.ส.  อาสาสมัครคุมประพฤติ

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมคุมประพฤติ
ก. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน      
ข. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
ค. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน                           
             ง. ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง
ตอบ     ง. ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง

9. วิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีใด
ก. พ.ศ. 2557         
ข. พ.ศ. 2559   
ค.  พ.ศ. 2560   
ง. พ.ศ. 2565   
ตอบ     ก. พ.ศ. 2557

10. ข้อใดคือค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ
              ก. ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
ข. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ค. ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

11. เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ มีชื่อว่าอะไร
ก.  http://www.probation.org" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.probation.org[/url]     
ข.  http://www.probation.co.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.probation.co.th[/url]  
ค.  http://www.probation.go.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.probation.go.th[/url]     
ง. http://www.probation.com" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.probation.com[/url]  
ตอบ     ค. http://www.probation.go.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.probation.go.th[/url]     

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีชื่อว่าอะไร
ก. http://www.moj.org" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.moj.org[/url]        
ข. http://www.moj.ac.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.moj.ac.th[/url]  
ค. http://www.moj.net" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.moj.net[/url]     
ง. http://www.moj.go.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.moj.go.th[/url]     
ตอบ     ง. http://www.moj.go.th" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 255); text-decoration: none; font-size: 13px; ">[url]www.moj.go.th[/url]     

13. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด
ก.  1  ตุลาคม  2545                       ข.  30  ตุลาคม  2545 
ค.  20  กันยายน  2545       ง.   30  กันยายน  2545 
ตอบ     ง.    30  กันยายน  2545 

14. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  มีกี่แห่งในประเทศไทย
ก. 10  แห่ง   
ข. 20  แห่ง
ค. 30  แห่ง
ง. 40  แห่ง
ตอบ     ค. 30  แห่ง

15.  การคุมประพฤติแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน
ก.  1 ขั้นตอน         ข.  2 ขั้นตอน
ค.  3 ขั้นตอน                   ง.   4 ขั้นตอน
ตอบ     ข.  2 ขั้นตอน

16. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนก่อนศาลพิพากษาคดี 
ก. การควบคุมและสอดส่อง      
ข. การสืบเสาะและพินิจ 
ค.การคุมประพฤติ   
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ     ข. การสืบเสาะและพินิจ 

17 . บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใด
ก.  มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป         ข.  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
ค.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป   ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง.   ถูกทุกข้อ


จำหน่ายแนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ใหม่ล่าสุด
รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยและแนวข้อสอบที่น่าจะออก ข้อมูลอัพเดทล่าสุด รวมทั้งหมดที่ออกสอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้