ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปรวมข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปรวมข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีบุคคลตามข้อใด

เป็นรองประธานกรรมการ กวพ.อ.

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง

ง. ผู้อำนวยการสานักงบประมาณ

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำ

หลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา

ก. หัวหน้าส่วนราชการ

ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

3. หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่บุคคลตามข้อใด

ก. อธิบดี

ข. หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล

ค. ปลัดกระทรวง

  ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.

 ตอบ ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.

4. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน บุคคลตามข้อใด

ก. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน

ข. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 4 คน

ค. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ก. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน

5. คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา ดำเนินการคัดเลือก

เบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด

ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่

ข. ขอเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่

ค. เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

 พัสดุหรือไม่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

6. การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้วและเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร

ก. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

ข. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน

ค. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

7. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร

ก. เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

ข. เป็นการจ้างเพื่อทางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

ค. เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ

 มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง

 ไม่เกิน 2,000,000 บาท และเป็นงานเร่งด่วน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ก. อัยการสูงสุด

ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ค. เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งแล้ว จะแต่งตั้ง

อีกได้หรือไม่

ก. แต่งตั้งอีกได้

ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ค. แต่งตั้งอีกไม่ได้

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

10. ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด

ก. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

ข. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ค. กาหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

      แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

      แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
      สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งEMS เป็นหนังสือ + MP3 งานสารบรรณ  679  บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

11. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด

ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา

ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

12. การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด

ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ

ข. เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ

ค. เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

13. เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่

ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร

ก. ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

ข. ลงประกาศหนังสือพิมพ์

ค. แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน

 ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดาเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

14. ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด

ก. ตัดเงินเดือน

ข. ลดขั้นเงินเดือน

ง. งดขึ้นเงินเดือน

ค. ภาคทัณฑ์

ตอบ  ก. ตัดเงินเดือน

15. ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด

ก. อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า

ค. ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือหนังสือราชการ?
ก.  เอกสารของทางราชการ
ข.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
ค.  เอกสารโต้ตอบในราชการ
ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2.    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
ก.  คำแนะนำ
ข.  แถลงการณ์
ค.  หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
ตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

3.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
ก.  เรียน    ข.  เสนอ
ค.  กราบเรียน    ง.  ขอประธานกราบเรียน
ตอบ  ก.  เรียน

4.    “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

5.    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด?
ก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง.  ผิดทุกข้อ
ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ

6.    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
ก.  2  คน    ข.  3  คน
ค.  4  คน    ง.   เท่าใดก็ได้
ตอบ  ข.  3  คน

7.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
ก.  ขอแสดงความนับถือ    ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง    ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ

8.    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
ก.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506    ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526    ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ตอบ  ค.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526

9.    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
ก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน    ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
ก.  หนังสือสั่งการ    ข.  หนังสือแถลงข่าว
ค.  หนังสือแถลงการณ์    ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
ก.  ด่วน    ข.  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนมาก    ง.  ด่วนภายใน
ตอบ  ค.  ด่วนมาก

12.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
ก.  ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด

13.    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
ก.  หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข.  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ตอบ  ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14.    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
ก.  หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
ข.  ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ
ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

15.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
ก.  สด และ  สภ    ข.  ตง และ รส
ค.  ตผ  และ สภ    ง.  สตง และ สลร
ตอบ    ค.  ตผ  และ สภ

16.    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
ก.  สมเด็จพระบรมราชชนนี
ข.  พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
ค.  สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

17.    คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด?
ก.  คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
ข.  การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ง.  การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
ตอบ  ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
ก.  เลขาธิการ ก.พ.
ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ค.  เลขาคณะรัฐมนตรี
ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

19.    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
ก.  2 ประเภท    ข.  3 ประเภท
ค.  4 ประเภท    ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ข.  3 ประเภท

20.    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
ก.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
ข.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
ค.  ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว
ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
ตอบ  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. http:// [url]www.mos.go.th[/url]                ค. http:// [url]www.moc.go.th[/url]
ข. http:// [url]www.mots.go.th[/url]            ง. http:// [url]www.mof.go.th[/url]
ตอบ    ข. http:// [url]www.mots.go.th[/url]

2.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    Ministry of  Tourism & Sports
ข.    Ministry of Culture Thailand
ค.    Ministry of Energy
ง.    Ministry of   Interior    
ตอบ    ก. Ministry of Tourism and Sports 

3.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
ข.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติ มีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
ค.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ง.    เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ตอบ     ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

4.    ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
ข.    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ค.    บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

5.    ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
ก.    3  ปี                        ค. 5  ปี
ข.    4  ปี                        ง.  6  ปี
ตอบ   ข. 4  ปี    

6.    ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
ก.    พ.ศ.2554-2557                ค. พ.ศ.2555-2558
ข.    พ.ศ.2553-2556                ง. พ.ศ.2555-2559
ตอบ  ง. พ.ศ.2555-2559

7.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายอนุสรณ์   ไกรวัตนุสสรณ์            ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร    
ข.  นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์            ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
ตอบ     ง. นายชุมพล ศิลปอาชา

8.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร
ก.  นายสนธยา      คุณปลื้ม            ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์    
ข.  นายสง่า   ธนสงวนวงศ์            ง. นายวิทยา บุรณศิริ 
ตอบ   ก. นายสนธยา      คุณปลื้ม

9.    ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร
ก.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์                ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข.  นายสมบัติ   คุรุพันธ์                ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ    ค. นายสุวัตร    สิทธิหล่อ

10.    ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายณอคุณ สิทธิพงศ์                ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข.    พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์            ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ   ข. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์

11.    ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
ก.    รูปบัวแก้ว                     ค. รูปปักษา วายุภักษ์ 
ข.    พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์         ง. เสมาธรรมจักร
ตอบ   ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์ 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้