ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานเดินรถ พนักงานขบวนรถ  รฟท. 2557 อัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานเดินรถ พนักงานขบวนรถ  รฟท. 2557 อัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน

  1. 1.ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. http://[url]www.sso.go.th[/url]   ค.  http://[url]www.railway.co.th[/url]

ข. http://www.mol.go.th  ง.  http://[url]www.railway.go.th[/url]

ตอบ  ค. [url]www.railway.co.th[/url]


  1. 2.การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ

ข. เอกชน ง. มหาชน

ตอบ ค. รัฐวิสาหกิจ


  1. 3.ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร

ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ง. พระยาชลมารคพิจารณ์

ตอบ ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์


  1. 4.ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์  ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ 

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. นายประภัสร์ จงสงวน

ตอบ  ง. นายประภัสร์ จงสงวน


  1. 5.อักษรย่อของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ

ก. รฟท.  ค. ร.ฟ.ท. 

ข. กฟท. ง. กรฟ. 

ตอบ ก. รฟท.


  1. 6.รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน  ง. 4 คน

ตอบ ง. 4 คน

1. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ

2. นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 1

3. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2

4. นายเทิดชัย เพ่งไพฑูรย์ รองผู้ว่าการหน่วยธุรกิจการเดินรถ


  1. 7.ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ 

ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์  ง. นายกมล  ตั้งกิจเจริญชัย 

ตอบ  ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ 


  1. 8.คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

ก. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ข. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ค. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

ง. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

ตอบ ข.ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน


  1. 9.ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 3 ปี ค. 5 ปี

ข. 4 ปี ง. 6 ปี

ตอบ ก. 3 ปี 


  1. 10.ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.

ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ

ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว

ตอบ ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 


จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏

- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
red;">พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
พนักงานการเดินรถ 2 (เสมียนสถานี)
พนักงานขบวนรถ  (พนักงานห้ามล้อ) 
พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน)
พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ+VCD ภาษาไทย  ราคา 679  บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร 
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )
 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย"
 
พันธกิจ ( Mission )
           1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
           2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
           3. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
 
วัตถุประสงค์ ( Objectives )
           1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
           2. เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
           3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครง สร้างพื้นฐานระบบราง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว
           4. เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ ( Strategies ) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
         1. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
          1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน 
          2.) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี 
          3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร 
          4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร 
          5.) ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

         2. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
          1.) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
          2.) ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
          3.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย ( Goals )
ยุทธศาสตร
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
   กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ 
   (มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง)
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน
  มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี
  มีโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมทางการเงินที่เหมาะสมที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร
  พัฒนาองค์กรได้ตามแผนที่วางไว้ (คำนึงถึงการบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยธุรกิจ) ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
  พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนที่วางไว้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
  สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ภายในระยะเวลา ๕ ปี

ยุทธศาสตร
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
   กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
   (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา ปลอดภัย)
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริหารขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
  ๑.๑ มีรายได้จากการเดินรถเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 
     -  ด้านการขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๕.๓๕ ต่อปี
     - ด้านการขนส่งผู้โดยสารเชิงสังคม ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี 
     - ด้านการขนส่งสินค้ารวมทุกประเภทสินค้าร้อยละ ๑๐.๒ ต่อปี 
   ๑.๒ มีคุณภาพการให้บริการดีขึ้น(ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความตรงต่อเวลา สถิติการเกิดอุบัติเหตุ)
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
  ๒.๑ จัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพื่อเดินรถได้อย่างเพียงพอ ตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี
   ๒.๒ ตรวจสอบและเดินรถอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด 
   ๒.๓ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๓.๑ ดำเนินการตรากรอบการอนุมัติภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการ รถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ได้เสร็จสิ้น ตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
   ๓.๒ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
           จากยุทธศาสตร์ของการรถไฟฯ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ สามารถรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ได้จำนวน 250 แผนงาน/โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้
 

-->
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา การรถไฟฯ แผนงานประจำปีงบประมาณ 2555
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
我也想听大家的建议!谢

http://www.xiaokan8.com/view/shandianxiadiyiji.html
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้