ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปรวมแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปรวมแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ใหม่ล่าสุด

1. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535

ก.  1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535

ข.  2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535

2.  “ทางหลวง” หมายความว่า

ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน 

ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย

ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง

ง. ถูกทุกข้อ

3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ  เรียกว่า

ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า

4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง  เรียกว่า

ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า

5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

6. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535  มีกี่หมวด  กี่มาตรา

ก. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา                  ค. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา   

ข. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา                  ง. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา    

7. ทางหลวงมีกี่ประเภท

ก. 3  ประเภท                                                                    ค.  5  ประเภท

ข. 4  ประเภท                                                                    ง.  6  ประเภท

8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง

ก. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ค.ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงประเทศ                                                       ง. ทางหลวงชนบท

9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท

10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท

11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท

12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท

13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ก. นายอำเภอ                                                                     ค. อธิบดีกรมทางหลวง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

14. ทางหลวงประเภทใดที่อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ถูกทุกข้อ

15. ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวงบุคคลใดเป็นผู้อำนวยการทางหลวง

ก. อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ข. อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


สนใจ #แนวข้อสอบกรมทางหลวง  ติดต่อที่ 
โทร :081-0477807 (ครูนก)
Line : sobdaidee

>>> ข้อสอบมี 4 แบบ <<<
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยค่ะ
เลขที่บัญชี 476-0-15070-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------------------------------------

  ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 13 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.ศ.3 ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส. 


1. ตำแหน่งพนักงานบริการ

จำนวน  :  1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

จำนวน  :  2 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 อัตรา


3. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน  :  2 อัตรา

- แขวงทางหลวงยะลา จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 อัตรา4. ตำแหน่งพนักงานโยธา

จำนวน  :  3 อัตรา

- สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 2 อัตรา


5. ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล

จำนวน  :  1 อัตรา

- แขวงทางหลวงพัทลุง จำนวน 1 อัตรา


6. ตำแหน่งพนักงานก่อสร้าง

จำนวน  :  1 อัตรา

- แขวงทางหลวงปัตตานี จำนวน 1 อัตรา


7. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

จำนวน  :  3 อัตรา

- สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา


การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 0-7431-1900 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

--------------------------------------------------------------------------------แนวข้อสอบ พนักงานโยธา กรมทางหลวง 

ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย

- สุดยอด แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง เน้นๆ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เน้นๆแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง 

ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย

- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (เนื้อหา) 

- แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา (ข้อสอบ) 

- การบริหารงานก่อสร้าง (เนื้อหา) 

- การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 

- การควบคุมการก่อสร้าง (เนื้อหา) 

- คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างทางหลวง 

- ประเภทของทางหลวง 

- ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

- หลักการสำรวจและทำแผนที่ 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง

3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ

7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี

9 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

#แนวข้อสอบเลขานุการ กรมทางหลวง  อัพเดทใหม่ล่าสุด
ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
9 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมทางหลวง
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง อัพเดทใหม่ล่าสุด
ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
7 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
8 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมทางหลวง
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535


#แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน กรมทางหลวง อัพเดทใหม่ล่าสุด
ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
6 นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
7 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
11 พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111111
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สนใจ #แนวข้อสอบกรมทางหลวง ติดต่อที่ 
โทร :081-0477807 (ครูนก)
Line : sobdaidee
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้