ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปรวมแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปรวมแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ใหม่ล่าสุด

1. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535

ก.  1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535

ข.  2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535

2.  “ทางหลวง” หมายความว่า

ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน 

ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย

ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง

ง. ถูกทุกข้อ

3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ  เรียกว่า

ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า

4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง  เรียกว่า

ก. ทางขนาน                                                                     ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง                                                                        ง. ทางเท้า

5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

6. พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.2535  มีกี่หมวด  กี่มาตรา

ก. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา                  ค. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  75 มาตรา   

ข. 4  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา                  ง. 5  หมวด  1  บทเฉพาะกาล  76 มาตรา    

7. ทางหลวงมีกี่ประเภท

ก. 3  ประเภท                                                                    ค.  5  ประเภท

ข. 4  ประเภท                                                                    ง.  6  ประเภท

8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง

ก. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ค.ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงประเทศ                                                       ง. ทางหลวงชนบท

9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท

10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ทางหลวงชนบท

11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท

12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น                                                        ง. ทางหลวงชนบท

13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ก. นายอำเภอ                                                                     ค. อธิบดีกรมทางหลวง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

14. ทางหลวงประเภทใดที่อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ก. ทางหลวงพิเศษ                                                            ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน                                                       ง. ถูกทุกข้อ

15. ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวงบุคคลใดเป็นผู้อำนวยการทางหลวง

ก. อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ข. อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งEMSเป็นเล่มหนังสือ 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  081-0477807 (ครูนก)
nokkaten_maree@hotmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 24 พ.ย.-19 ธ.ค. 57

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ

กรมทางหลวง  เปิดสอบงานราชการ  เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ5 อัตรา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง :          นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :                วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :            5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :  1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 

เปิดรับสมัคร :        วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไฟล์รายละเอียดงานทั้งหมด

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 

ประกอบด้วย

- สุดยอด แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เน้นๆ

- สุดยอด แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง เน้นๆ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เน้นๆ


แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง 

ครอบคลุมทุกอย่างที่เปิดสอบ

- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (เนื้อหา) 

- แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา (ข้อสอบ) 

- การบริหารงานก่อสร้าง (เนื้อหา) 

- การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 

- การควบคุมการก่อสร้าง (เนื้อหา) 

- คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างทางหลวง 

- ประเภทของทางหลวง 

- ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

- หลักการสำรวจและทำแผนที่ 


แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น + แนวข้อสอบ
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบโปรแกรม  SPSS

 • สนใจสั่งซื้อมาที่ 
  โทร 081-047-7807 (ครูนก) 
  Line ID : sobdaidee
 • สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว  ราคา 679 บาท

  ชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 
  409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  ประเภท
  ออมทรัพย์ 

  ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  081-0477807 (ครูนก)
nokkaten_maree@hotmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมทางหลวง
รูปภาพ: 14711171.jpg
รูปภาพ: กรมทางหลวง.jpg
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  081-0477807 (ครูนก)
nokkaten_maree@hotmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111111
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร.  081-0477807 (ครูนก)
nokkaten_maree@hotmail.com
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
此帖必火!

古惑仔全集
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้