ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค.[url]www.disaster.go.th[/url]

ข. [url]www.mol.go.th[/url]                                                          ง. [url]www.disaster.or.th[/url]

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. ปภ.                                                                                 ค. ปบภ.

ข. กปภ.                                                                              ง. บภ.

 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายประสงค์ พูนธเนศ                                              ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ข. นางโสมสุดา     ลียะวณิช                                         ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 27  เมษายน พ.ศ.2454                                              ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454

ข. ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                   ง. ตุลาคม พ.ศ. 2545

 1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนนิรภัย

ก. 1664                                                                               ค. 1784

ข. 1785                                                                               ง. 1968

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากกี่หน่วยงาน

ก. 5  หน่วยงาน                                                                ค. 3  หน่วยงาน

ข. 4  หน่วยงาน                                                                                ง. 2  หน่วยงาน

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of Disaster Prevention and  Mitigation

ค. Department of  Fisheries

ง. Department  The Customs

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. ดุสิต                                                                                ค. พระนคร

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. บางนา

 

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ค. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 

ข. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ค. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ง. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ

 1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

ข. การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

ค. ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย

ง. ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ_

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาอังกฤษ   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
The top quality Nike shoes online web
In [url]www.sportshoesmic.com[/url] we sell the all style Nike style shoes, like air max shoes,shox shoes, jordan shoes, air froce one shoes, and so on, all is top quality.low price.Free shipping to send all world.i think you can like buy shoes from sportshoesmic.com .
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้