ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

1.  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กําหนดอายุการพัฒนาเด็กไวเทาใด

 ก.  3 – 5 ป ข.  4 – 6 ป

  ค.  แรกเกิด – 5 ป ง.  0 – 6 ป

 ตอบ ค. แรกเกิด – 5 ป

 2.  พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอใด

 ก. สภาพแวดลอม  ข. การอบรมเลี้ยงดู

  ค. ประสบการณที่เด็กไดรับ  ง. ถูกทุกขอ

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ

3.  ระยะเวลาเรียนที่ใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คํานึงถึง

 ก. ประสบการณที่เด็กไดรับ  ข. อายุ

 ค. สิ่งแวดลอม  ง. สภาพรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

 ตอบ ข. อายุ

4.  สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก 3 – 5 ป ประกอบดวยกี่สวนอะไรบาง

 ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

 ข.  2 สวน คือ ประสบการณสําคัญและพัฒนาการของเด็กทุกดาน

 ค. สวนเดียว คือ ประสบการณสําคัญ

 ง. สวนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู

 ตอบ ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

5.  ขอใดไมใช สาระที่ควรเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

 ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก

 ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 ค. ธรรมชาติรอบตัว

 ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

 ตอบ ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

6.  การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อวา….?

 ก. เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการเลียนแบบ

 ข. การสอนภาษาใหกับเด็กตองเปนการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก

 ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

 ง. เด็กจะสืบคนหาขอมูลเพื่อหาคําตอบของตนเอง

 ตอบ ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

 

7.  ขอใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 4 ป

  ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที

 ค. ประมาณ 12 นาที ง. ประมาณ 15 นาที

 ตอบ ค. ประมาณ 12 นาที 

 8.  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ควรใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเทาใด จึงจะเหมาะสม

 ก. ประมาณ 20 นาที ข. ประมาณ 20 – 30 นาที

  ค. ประมาณ 30 – 40 นาที ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

 ตอบ ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

 9.  ขอใดไมใชกิจกรรมเสริมประสบการณ

  ก. เลานิทาน  ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ

 ค. การศึกษานอกสถานที่ ง. การวาดภาพระบายสี

 ตอบ ง. การวาดภาพระบายสี

 10.  ขอใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร

 ก. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  

 ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ค. วิเคราะหสาระการเรียนรู 

 ง. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ 

 ตอบ ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้