ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 


1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล    

ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์      

จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ) 

2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า 

   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์      

ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด    

จ. ไฟล์    

3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร 

   ก.  Document            ข.   Report    

ค.  Information            ง.  Output 

จ.  Database 

4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด 

   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล    

ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า 

จ. อิเล็กทรอนิกส์ 

5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ 

   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้ 

   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม  

จ.  การเก็บกู้ระเบิด 

6.  IP Address คือ 

   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย 

   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

   จ. ถูกทุกข้อ 7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง 

   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล 

   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต 

        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 

   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต 

8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์ 

   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร    

ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ    

จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์ 

9.   s15550036@student.rit.ac.th
  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด 

   ก.  Domain Name            ข.  Password        

             ค.  Sub Domain            ง.  Username    

             จ.  ISP 

10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด 

   ก.  .doc               ข.  .zip      

ค.  .com               ง.  .txt      

จ.  .exe 
11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ 

   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล 

   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล    

ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล 

   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้ 

   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล 

จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ 

13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS 

   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล    

ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี    

จ..  โปรแกรม SQL 14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ 

   ก.  Attribute               ข.  Relationship      

ค.  Database               ง.  Field 

จ.  File 

15. กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด 

   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม    

ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

จ.   ถูกทุกข้อ 

16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง 

   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ 

   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ 

จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล 

17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง 

   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n 

18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด 

   ก.  One to One                 ข.  One to Many      

ค.  Many to Many               ง.  Many to One    

จ. ถูกทุกข้อ 

19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้ 

   ก.  Programmers            ข.  DBA    

ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis    

จ.  Data Entry 

20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์ 

   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก 

   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 

จ.  ผิดทุกข้อ 

21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร 

   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล  

   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล 

   จ.  ถูกทุกข้อ 

22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร 

ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้      

ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ 

จ. นักออกแบบระบบ 

23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล 

   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์ 

   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ 

   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร 

   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table      

 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query 

ง.  ถูกทุกข้อ 

25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น 

   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table      

 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query 

จ.  ถูกทุกข้อ 

26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์ 

   ก.  Number                  ข.  Text            

ค.  Currency                  ง.  Memo 

จ.  ถูกทุกข้อ 

27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ 

ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร 

ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน 

   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร 

   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง 28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด 

   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ  

ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ 

   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ 

   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ 

   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ 

29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด 

   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร 

   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร 

ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร 

   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร 

   จ. ไม่มีข้อใดถูก 

30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ 

   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ    

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 ทั้วประเทศ 


รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
  
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ราคา 999 ประกอบด้วย VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แผ่น 

DVD การเตรียมตัวสอบและติว พรบ.การศึกษา 2 แผ่น 
 + เน้นเจาะข้อสอบมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายที่มาของคำตอบอย่างละเอียดทุกข้อ 
ประกอบด้วย เนื้อหาแนวข้อสอบที่จะออก คุ้มค่าติวสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
 
 + วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
 + วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) 

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย  
 
ภาค ก จะมี 4 วิชา 
1. ความรอบรู้ (มีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจริง
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
 + แนวข้อสอบอนุกรม 
 + แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป 
 + แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
 + แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย 
 + แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ 
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา 
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 + แนวข้อสอบการเขียนประโยค 
 + แนวข้อสอบเติมคำในช่องว่าง 
 + แนวข้อสอบการเรียงลำดับ 
 + แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา 
 + แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
 + แนวข้อสอบแบบมิติสัมพันธภาพ 

3. วิชาการศึกษา (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สามารถเลือกแนวข้อสอบวิชาเอกที่จะสอบได้)
 

ภาค ข 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก
- สัมภาษณ์ (มีตัวอย่างคำถามจากสนามสอบจริง

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก และข้อสอบที่จะออก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 

 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้