ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข และค
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข และค

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข และ ค  
 
 เนื้อหาพอสังเขป

ส่วนที่ 1  ความรอบรู้

   1. นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน วาระแห่งชาติ

          - นโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการศึกษา

          - แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

            - วาระแห่งชาติ

   2. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ

           - แผนนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

           - แผน นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.

           - นโยบาย แนวการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มพิเศษ

   3. พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       - การพัฒนาการศึกษาของชาติ

   4. การบริหารยุคใหม่การบริหารการเปลี่ยนแปลง

   5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   6. การพัฒนาระบบราชการ

       - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)

       - การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)

       - สาระสำคัญของหลักสูตรการบริหารงาน:การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

       - หลักการ แนวคิดร่วมสมัยในการพัฒนาระบบราชการ

       - การปฏิรูประบบราชการสู่การปฏิบัติ

       - การพัฒนาระบบราชการไทยด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

ส่วนที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ      

      - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    - พรบ. พรฏ. กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    - การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    - เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

    - เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

    - การจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน

    - การจัดทำวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
ดาวน์โหลดข้อมูล
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
samsanstudio ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคับ
zealand ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดรายละเอียดไม่ได้เลยค่ะ  ทำอย่างไรดีคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้