ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสาร เนื้อหา+power point Brand Summer Camp 2008 โหลดไปอ่านกัน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสาร เนื้อหา+power point Brand Summer Camp 2008 โหลดไปอ่านกัน

ไฟล์เนื้อหาทั้งหมด
แบบรวมไฟล์ครับ ขนาด File Size 30.8 MB
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brand2008/brand2008.rar

ไฟล์ประกอบการสอน
- ไฟล์ Power Point
- คงมีโปรแกรม Power Point กันทุกคนนะครับ ^^

วิชาภาษาไทย
-วรรณคดี อ.ลัดดาศรี
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/thai-literature.rar

- รวมวิชาภาษาไทย อ.ลัดดาศรี
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/thai.rar

วิชาคณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์ A-NET อ.วัลลภ
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/math-anet.rar

วิชาชีววิทยา
- ชีววิทยา O-NET อ.มะลิวัลย์
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/biology-onet.rar

http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/biology.rar


วิชาสังคมศึกษา
- สังคมศึกษา อ.ขนิษฐา
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/social.rar

วิชาเคมี
- เคมี A-NET PART 1
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/chem-anet-part1.rar

- เคมี A-NET PART 2
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/chem-anet-part2.rar

- ชีทเคมี อ.โรจน์ฤทธิ์
http://kmitlboard.packetlove.com/download/brandppt2008/chem.rar

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
lilylozf ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
上的麦克风还捕获到了一种咆哮而过的宏大声音.迷信家目前还不就此得出论断
土卫六(Titan,''泰坦星'')是环绕土星运行的一颗卫星.它是土星卫星中最大的一个.在1655年3月25日被荷兰物理学家、天文学家和数学家克里斯蒂安.惠更斯发现,它也是在太阳系内继木星伽利略卫星发现后发现的第一颗卫星.因为它是太阳系独一一个拥有浓重大气层的卫星,shanghai massage,因而被视为一个时间机器,有助我们了解地球最初期的情况,揭开地球生物如何出生之谜.
名称
惠更斯简略的把这颗他发现的卫星称为''Saturni
Luna''(''土星的卫星'').之后,乔凡尼.多美尼科.卡西尼为了表白对国王路易十四的敬意将发现的四颗卫星(它们是土卫三-特提斯,土卫四-狄俄涅,
土卫五-雷亚以及土卫八-伊阿珀托斯)命名为''Lodicea
Sidera''(''路易之星'').天文学家根据习惯把这五颗卫星以数字加以编号.其他的卫星则被称为"惠更斯卫星"或"土星的第六颗卫星"(从当时晓得的间隔土星远近排列,土卫一美马斯和土卫二恩克拉多斯在1789年被发现).
土卫六的英文名称"泰坦"和其他另外七颗当时已知的土星卫星的名称来自约翰.赫歇尔爵士(约翰.赫歇尔是威廉.赫歇尔爵士之子,威廉.赫歇尔自己发现了土卫一和土卫二).约翰.赫歇耳在1847年出版的《在好望角天文观测的结果》一书中把这颗新卫星命名为泰坦,泰坦在神话中是克龙(即希腊神话中的萨坦-Saturn-土星)的妹妹.
物理特征
土卫六是土星最大的卫星,也是太阳系第二大卫星,大于行星水星的体积(虽然质量没有水星大),
在太阳系中它的大小仅次于木星最大的卫星木卫三.但最近的观测也显示其浓密的大气可能使人们过高估量了它的直径,
犹如很多其他的卫星一样,土卫六比小行星134340(原冥王星)的质量和体积都要大.
土卫六均匀半径2575千米,品质1.345t1023千克,平均密度1.880t103千克/米3.土卫六围绕土星公转轨道半长径为1221850千米,偏心率0.0292,轨道平面与土星赤道面的交角为0.33.,公转周期15天22时41分24秒.土卫六的自转周期与公转周期雷同,这一点与月球相似.土卫六有稠密的大气,重要成分是氮,表面大气压力1.5t105帕斯卡,名义温度-178℃.
土卫六质量与木卫三,木卫四,海卫一,小行星134340大体类似.土卫六一半是水冰一半是固体资料.在多个不同结晶状冰层的3400千米下有一个固体中心.其核心内部应该仍旧灼热.固然土卫五以及其他的土星卫星也类似,但土卫六的核心密度更大,这是由于它体积伟大造成重力紧缩其内部造成的.
大气情况
土卫六是目前已知占有真正大气层的卫星,其他的卫星最多只是领有示踪气体.大气的存在是1944年首先被杰勒德 P. Kuiper
使用光谱望远镜发现的,他发现土卫六大气的甲烷部分圧力到达100毫巴.后来,旅行者太空船的观测也证明土卫六上拥有大气,事实上,土卫六的大气圧比地球还要大一点,星球表面的圧力是我们星球的1.5倍.土卫六表面浓密的云层遮蔽住了它的表面地貌.人们普通认为土卫六表面是固态或液体乙烷.最近从地球的雷达测量发现那里没有大范畴的乙烷海洋,但是仍然有可能存在小的乙烷湖.
后来,科学家对卡西尼太空船最近发回的照片进行研究,认为土卫六上或者基本不存在液态甲烷海洋.研究职员曾通过地面千里镜对土卫六进行观测,他们当时认为,种种迹象显示这一土星卫星上可能存在液态海洋.然而,科学家们对目前得出的论断仍有怀疑之处,因为以前的观测显示土卫六表面确有着闪耀的液体反光,shanghai escort,尤其是几年前通过大型无线电望远镜观测的结果更证明极有可能存在液体海洋.
土卫六大气的94%是氮气m太阳系中惟一除了地球外的富氮行星m那里还有大量不同品种的碳氢化合物残余(包括甲烷、乙烷、丁二炔、甲基乙炔、丙炔腈、乙炔、丙烷,以及二氧化碳、氰、氰化氢和氦气.这些碳氢化合物被认为来自于土卫六上层大气中的甲烷.当甲烷因为太阳辐射而发生反映就会产生浓密的桔红色烟云.土卫六表面那像是被涂上了一层柏油的有机物积淀叫做tholin.土卫六没有磁场维护,所以当它有时运行在土星的磁气层外时,便直接裸露在太阳风之下.这导致大气电离并在大气上层释放出一些分子.
在濒临表面时,土卫六的温度大概是94K.水冰在这种温度下会升华,所以大气中会有少量的水蒸气存在.土卫六表面除了笼罩寰球的迷雾之外也有各种不同的云.云可能是由甲烷,乙烷或简单的有机物组成.其他罕见的复杂化学物质是土卫六在太空外观浮现橙色的起因.
2004年11月卡西尼号飞超出土卫六照片中晶莹多云的南极,但并未发现冀望的甲烷存在.这令科学家们迷惑,対云成分的相关研究仍然在进行中,我们从前对于土卫六大气的知识可能需要从新书写.
2004年卡西尼号观测大气的成果发明土卫六大气"超级旋转",就像金星那样,其大气要比表面旋转快良多.
表面特点
至2004年,人类对土卫六的表面舆图的了解仍然是十分缺少了解的.无论如何,人类使用哈勃天文望远镜的红外线和卡西尼-惠更斯号拍摂到一个高亮度,有澳洲大小区域的图片.这个区域的非正式名称是''Xanadu
Regio''(世外桃源);没有人知道那里是什么样.类似的哈勃太空望远镜、Keck望远镜和甚大望远镜还观测到土卫六上另外一片大小相近的深色区域,人们推测那里可能是液态的甲烷或乙烷海洋,但卡西尼号观测的数据发现可能是其他物质.卡西尼号还发回大量土卫六高分辨率地貌图像,其中包括谜个别的线状条纹,一些科学家认为那可能是地壳结构活动产生的.
2004年11月26日的一次飞越土卫六的观测,发现土卫六光滑的表面上只有很少的冲击环形山,这些环形山在光芒的作用下明暗对照强烈.这大略是土卫六烃雨或烃雪落入环形山或火山喷发运动活泼造成的常常地壳重构所致.
探测器的分光器发现亮区和暗区发射的太阳光波长一样,这就意味着它们可能由相同的物质组成(或者至少是覆盖着相同的物质).至于到底是什么物质,人们仍然不清晰.人们曾盼望凭借探测器观测物体或液体反射光线而发现的烃湖或烃海并未被探测到.这使得科学家猜忌土卫六表面可能是完整呈冰状或泥泞状况.
为了更好的懂得表面地貌,卡西尼太空船在飞近土卫六时应用了雷达遥感测绘技巧.传回的第一张图片就展示地表是一个庞杂,曲折与平坦并存的区域.这种地貌看来应当是由火山造成的.火山可能喷发出水和氨水.另外也发现了一些似乎风蚀发生的条纹状地貌.还有一些看起来是已经被填平的冲击环形山,其中的液体可能是液态烃.湖中有或不什么当初依然无奈断定.另有一些区域返回的信号看来,可能是固体或液体,但其他的说明仍旧存在.土卫六看起来真的很润滑,表面没有高于50米的地貌.
摸索
土卫六是太阳系中惟一有大气层的卫星.在距土卫六表面约19公里处,"惠更斯"拍到了厚厚的一层云雾.科学家指出,这层云雾的主要组成物质极有可能是甲烷.在着陆之后,"惠更斯"还发现,土卫六表面物质正在一直蒸发,并产生更多的甲烷.据推测,早期地球上也存在大量类似甲烷的碳氢化合物.
当迷信家们闻到这股和早期地球相似的气体之后,悲痛欲绝.参加此次打算的安德鲁.鲍尔博士高兴得像一个孩子喊道:"天哪!这几乎太不堪设想了.在对传回的那些照片和数据进行剖析之后,迷雾般的橙色星球由95%的氮气组成,剩下的气体则是甲烷跟其余碳氢化合物.这些大气真的和早期的地球非常类似.这象征着咱们真的美梦成真了."同时,土卫六大气中还有一氧化碳和二氧化碳的痕迹,所有这些都使科学家联想到45亿年前的地球.有地理学家称,土卫六才是太阳系内找到地外性命的最佳地点.
表面可能有黏土和水
在公然的首张土卫六彩色照片中,星球上到处是一片橙色,其表面就像海绵一样多孔而富有弹性.科学家以为,和土卫六照片中表面物资看上去最相似的,就是地球上的湿土和黏土.土卫六表面的亮度也比此前预计的暗得多.科学家还从照片中物体的底部发现了被侵蚀的痕迹,这表明它们此前可能受到过河流的冲洗.
美国亚利桑那大学月球和地球试验室专家马蒂.托马斯科说:"我们曾揣测土卫六上存在流体,但始终无法证实."现在,依据"惠更斯"在土卫六上空16公里处拍摄的一张鸟瞰照片,能够毫无疑难地对此加以确定.他说,从照片上可以清楚地辨别出浅色的山地和丘陵,其间有玄色线状的流体穿过,这可能是熔岩,也可能是海洋.从照片上来看,这片海洋由大小不等的岛屿和薄雾包裹的海岸线组成.负责探测土卫六表面的负责人约翰.扎尼奇说:"经由研究之后,我们认为照片上黑色的局部是海洋,白色的部门则是岛屿."此外,天文学家猜想土卫六表面可能有水,只不外是以冰的情势呈现,也不消除地表深处可能存在液态水.
土卫六上有风吹过
除了传回可贵的数据以及彩色的照片之外,"惠更斯"上的麦克风还捕获到了一种咆哮而过的巨大声音.科学家目前还没有就此得出结论,不过探测器已经探测到,土卫六上有风吹过,其时速约为24公里.欧航局科学家马尔切洛.富尔基尼奥尼在会上播放了一个音频,它是由"惠更斯"穿梭土卫六大气层进程中进行的雷达测量转换而来的.跟着"惠更斯"距离土卫六表面越来越近,雷达信号也变得越来越迅疾而尖利.
航海家1号和航海家2号曾经检视过土卫六.
航海家1号曾试图尽可能的靠近土卫六.可怜的是,[/url],航海家1号上没有仪器能够穿透土卫六上的迷雾,因为当时根本不知道上面有云层的存在.多年之后,在対航海家1号桔色滤镜拍摂的图片进行复杂的数字处置后,虽仍然没有可能解释如''世外桃源''地区和''镰刀''地区亮堂和黑暗地貌的成因但从那时起,这些地区就开始被哈勃天文望远镜用红外线加以观测了.航海家2号只是粗略的检视过土卫六.航海家2号团队必需从调剂轨道让航海家2号详细检视土卫六和使用另外一个拜访天王星和海王星的轨道当选取一个.因为航海家1号没有可以观测到其表面地貌,航海家2号团队抉择了后一个计划.
卡西尼m惠更斯号已在2004年7月1日达到土星,并且开端使用雷达丈量土卫六表面地形的工作;
卡西尼探测器在2004年11月26日奔腾到土卫六上方并且拍摂下许多高分辩率的土卫六表面图像,展现了人眼素来没有见过的明暗斑块.卡西尼号在2004年12月25日圣诞节开释出了惠更斯号,惠更斯号在2005年1月14日进入土卫六大气层进行具体探测.惠更斯号探测器可在土卫六的大气中销毁前将相干数据发还.
惠更斯号探测器在2005年1月14日登陆土卫六.
対土卫六的科幻
Arthur C.
Clarke所著的''地球帝国''小说中,土卫六成了拥有250000人口的人类殖民地并且在太阳系经济中表演主要角色;土卫六大气中的氢称为了行星间旅行的能源起源.
Stephen Baxter所著的''土卫六''小说中,描述了一项NASA対灾害性登陆土卫六的义务幸存者的救命.
Kurt Vonnegut的小说''土卫六的警报''有対土卫六惊险旅行的描写.
BBC的电视秀''红矮人''中,主人公李斯特非法的从土卫六带回一只猫,经过几百万年的硬辐射,这种比起先人美丽但不是很聪慧的物种被称为''Felis
sapiens''.
电视剧《恒星》中土卫六变成主人公Dante的老家,[url=http://www.htbeijingmassage.com]beijing massage
,那里是一个大型的殖民地.
在公元2000漫画系列Judge
Dredd,泰坦星是一个放逐犯人的殖民地,但作者在文中犯了一个致命的毛病,它被描写成缭绕木星轨道旋转.这稍后被归因于一个远距传物科学实验.
在Marvel Comics宇宙,泰坦星是Eternals的殖民之家,他们是一个似神的种族.
在电影Gattaca(1997年)中,泰坦星是片子热潮时刻太空任务的目标地.
在日本漫画Cowboy Bebop(1998年)中,泰坦星曾经是一个战斗基地.上面的殖民情形并不明白.
在一款Apple II是游戏''Titan Empire''中,泰坦星上的人类试图统治全部太阳系.
在Trevor Mark所著的小说''Shattered Faith''中,泰坦星是被古代成见所愤怒的宏大地外文化的核心,他们来到地球是为了复仇.
美国科幻小说作家Alan E. Nourse1954年12月用英语发表的的小说,''Trouble on
Titan'',在1971年被以''Revolte sur Titan''为题目翻译为法文.
桌面科幻游戏战役之锤40000中Grey KnightsSpace Marine这一章中持续保存着他们在土卫六上是碉堡.
在C64电脑游戏Project Firestart故事被设定产生在一个科学探测空间船上,这艘船沉没在土星系的土卫六邻近.
''Flight on Titan''是一个由Stanley G. Weinbaum所著的短篇故事
Scientists find seas on Saturn's moon
(AP)
Updated: 2007-03-14 09:06
LOS ANGELES - Scientists for the first time have discovered what appear to
be sea-size bodies of liquid on the surface of Saturn's largest moon,
including one about as big as the Caspian Sea on Earth.
The discovery by the international Cassini spacecraft was welcomed by
researchers, who have long theorized that Titan possessed hydrocarbon seas
because of methane and other organic compounds in its thick, largely
nitrogen atmosphere. Until now, Cassini had only spotted clusters of small
lakes on the planet-size moon.
"They're very obvious. There's nothing subtle about them," said Cassini
scientist Jonathan Lunine of the University of Arizona, Tucson.
Researchers using visual and radar imaging uncovered evidence of at least
two seas on Titan's hazy north pole.
Cassini's camera last month imaged a large, irregular feature stretching
680 miles long with a surface area similar to the landlocked Caspian Sea.
Its radar instrument swept over the feature's northern tip and determined
it likely contains liquid methane or ethane because of its smooth
appearance. However, scientists don't know whether the entire area is
filled with liquid.
The spacecraft also discerned another body one-fifth the size of Titan's
"Caspian Sea." With a surface area of about 46,000 square miles, it is
larger than Lakes Superior and Ontario combined, scientists said.
While there's no scientific definition of what constitutes a lake or sea
on Titan, the newly found features are significantly larger than
previously discovered bodies of liquid on the frigid moon and should be
considered seas, Lunine said.
Results were presented Tuesday at the annual Lunar and Planetary Science
Conference in Texas.
Titan is one of the few objects in the outer solar system that possesses a
significant atmosphere and scientists have long puzzled over its source.
Methane is a flammable gas on Earth but liquid on Titan because of the
moon's intense atmospheric pressure and cold.
Judging by their sizes and depths, Lunine said the newly discovered seas
likely aren't responsible for replenishing the long-term methane found in
the moon's atmosphere. Instead, Lunine said that source likely comes from
underground methane reservoirs that vent to the surface.
The discovery raises questions about why hydrocarbon pools are
concentrated at Titan's poles, said Carolyn Porco, a Cassini imaging
scientist from the Space Science Institute in Boulder, Colo. It also gives
researchers confidence that a feature the size of Lake Ontario spied on
the moon's south pole two years ago may also be liquid-filled, she said.
In 2005, Cassini launched a probe that parachuted to the surface of Titan
where it found evidence of an active world with liquid methane rain and a
landscape of ridges, peaks and features formed by erosion.
Cassini, on a mission to study the ringed planet and its many moons, is a
project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency.
The spacecraft is managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena.
土卫六能源储量
良久以来,科学家感到土卫六有几分像地球.卡西尼飞船用雷达绘制了大约20%的土卫六表面,发现了几百个湖泊和大陆,据美国宇航局宣称,土卫六这些海洋和湖泊所含的能源比地球贮备的自然气和石油还要多.沿着赤道散布的黯淡沙丘含有大批的有机物,比地球储备的煤还要多好多少百倍.此发现将发表在1月29日出版的《地球物理学研讨简报》杂志上.
土星烟雾洋溢的卫星土卫六具备的天然气和其它液态烃比地球上贮备的石油和天然气多了好几百倍.科学家先前已经知道土卫六的天空中下烃雨,包含甲烷,beijing escort,之后凑集起来,构成了液态湖泊和沙丘.而今,科学家通过美国宇航局的卡西尼飞船的察看结果,肯定了这些液态烃的数目.
地球大约贮备有1300亿吨天然气,是美国全年居民取暖、空协调照明所需能源的300倍.而土卫六上几十个湖泊中每一个就有这么多的能源.而且,科学家估计提坦(土卫六)极地区域的能源将会更多.目前,卡西尼飞船只飞过一次南极地域,还只发现2个小湖泊,未来还有待更多的探测.科学家还估计了提坦湖泊的深度,有些有10米多深.
假如你认为本词条还有待完美,须要弥补新内容或修正过错内容,请 编纂词条
开放分类:
土星、卫星、太阳系、天体、泰坦
参考材料:
1.
2.《百科常识》
3.
4.
奉献者:
Eriol1987、若云飘、鱼雁花月、ai_唉、瞬弟弟、yhr920121、江宇觅、zxf76543、zhangwuji156、375460309、
iamchenzetian、 linxsong、 侬浓、爱迪生爱因斯坦、就炫我
本词条在以下词条中被提及:
旅行者2号、九大行星、冥王星、1月14日、弹弓效应、卡西尼号、木卫二、海卫一、卫星、行星际飞翔器、木卫四、土星、旅行者号探测器、行星大气、木卫三、卫星泰坦、行星物理学
zhanghuas ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
children
Offering designs for men, women and children. Includes retail locater, career information, gift cards, and software custom design a shoe. Constar Converse shoes century converse shoes converse shoes cheap converse converse low Tops at Great Prices
kyvwx ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
中宇柏汐 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
论文代写、论文发表、企业软文撰写、写手招聘

(600家学术期刊征稿,300名博士代写qq1455336863)
论文代写、代发网站:http://www.lwtx001.com/
QQ:1455336863
Email:1455336863@qq.com

职称论文发表:
我们与六百多家学术杂志合作,均可在国家新闻出版总署官方网上查到http://www.gapp.gov.cn/(足以证明并非非法刊物),我们代发的刊物中,有核心期刊、国家优秀期刊,门类齐全,学科多样,如:教育类、经济管理贸易类、文化文学类、自然科学类、医学卫生类、农业技术类、工业技术类、哲社政史类、法律类等。

我们的优势:
1.            命中率比你自己投稿高(当你望眼欲穿却等不来你文章的发表之时,我们可解你燃眉之急,在你的文章可发表又可不发表的情况下,我们的推荐将确保你文章发表);
2.            版面费比你自己投稿低(因为我们与众多杂志社是长期合作关系,对于杂志社来说,我们是批发,而你是零售);
3.            我们可以在你收到稿件录用通知单之后,再收取杂志社开出的版面费及20%的中介推荐费(足以证明我们不抬价,版面费的高低由杂志社决定);
4.            我们可开具写有你单位名称的正式发票,以备你课题项目报销之用(这足以说明是杂志社在采用你的稿件,有些单位或高校甚至可以凭此证明你已经发表论文)。
5.            代发流程:(1)提出发表要求→(2)提交需发表文章→(3)审稿并推荐发表→(4)编辑部发稿件录用通知书→(5)支付版面费和中介费用→(6)编辑部寄样刊及发票。

论文代写:
我们拥有300多名来自全国各地各行业的博士、工程师、行业专家、副教授水平以上的兼职写作人员,倾心为你代写各类原创的高水平的论文(我们利用论文防抄袭软件进行检测,若写手的文章中有30%以上的抄袭内容将不予采用)。
1 .代写流程:(1)客户提出代写申请和要求→(2)写手完成写作提纲(硕博士提纲须交一定定金)→(3)你满意后收取你的一半代写润笔→(4)写手完成整篇文章,给你看三分之一左右的内容,你满意后付剩余部分的润笔→(5)把整篇文章提交给你;如果需要我们推荐发表,我们将为你推荐给最合适的刊物发表。
2. 代写范围:各类职称论文、硕士学位论文、本专科毕业论文(包括自考、网络学院、成交学院毕业论文)、核心论文、期刊论文、各式公务商务文章、文学剧本、广告脚本、策划书等等。
3. 代写费用:因学科难度、语种、级别而不同(当你九天八夜也憋不出一篇好文章而又急着要交稿时,相信你会认为我们的代写是物有所值)。

企业软文撰写:
我们将用优美的故事、小说、诗歌、散文,把你的企业、产品、服务,润物细无声地体现在文章里,以文学形式打动读者或消费者,令其印象深刻,产生不可抑制的购买和消费冲动。这种方式强于僵硬直白的广告营销。你可以把这些美文挂在企业网站上,印在企业内刊里,放在潜在消费者能够得着的渠道,让喜欢这些文章的人转发到各大网站,个人博客、微博、空间等处,成为一种不胫而走的营销途径,并以此丰富企业的文化,塑造良好的企业形象,提升产品和企业的知名度。

请加QQ联系:1455336863(加我时注明“论文发表”、“需代写论文”或“企业软文”字样);若是研究生以上学历及讲师工程师以上职称而想参与我们的写作团队,请在加我时注明“应聘写手”;若是有其他合作项目的加我时请注明“合作”。
QQ:1455336863
Email:1455336863@qq.com
      
我们是学人而非纯粹的商人,讲求诚信,为大家提供优质服务是我们的宗旨。
上海天下文章工作室(位于复旦同济上财上外大学园区腹地,有着五年的历史,诚信誉满江南)。

网站:http://www.lwtx001.com/

论文代写,论文发表
yufqo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
心和尚 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
顶你!辛苦了~
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
我继续顶你!太好的帖子了 支持

九号影院
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
顶你,支持楼主!有意思

美剧
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้