ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครู กทม. ปี 2555)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครู กทม. ปี 2555)

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-11)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา ครั้งที่ 1/2555 <รับออนไลน์>(23-31 ก.ค.55)

   

 

 

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
ประกาศ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555  
 
คลิกที่นี่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 260.88 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

New Roman">

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

-  คณิตศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

 วิธีการสอบสัมภาษณ์

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
แล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comโอนเงิน

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร
ก. เพศ
ข. ศาสนา
ค. จังหวัดเชียงใหม่
ง. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
2. ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน
ข. หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์
ง. เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา
3. ข้อใด กล่าวถูกต้อง
ก. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารมากกว่าครู
ข. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยมากกว่าผู้นำผลการวิจัยไปใช้
ค. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้นำผลการวิจัยไปใช้มากกว่าผู้ทำวิจัย
ง. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ครูมากกว่าผู้บริหาร
4. งานวิจัยเรื่องใด เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย
ก. การศึกษานิทานพื้นบ้านของอำเภอสามโคก
ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคุรุทายาท
ค. การวิเคราะห์โปรตีนจากเห็ด
ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่วเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรต่างกัน
คำชี้แจง จากชื่องานวิจัยต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามในข้อ 5 -6
"ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติด ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ" โดยกำหนด
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่
รถประจำทาง รถบรรทุกสิบล้อ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร"
5. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด
ก. ผู้ขับขี่รถทุกประเภท
ข. เจ้าของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบล้อ
ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด
ง. ผู้โดยสารรถประจำทางและรถแท็กซี่

6.งานวิจัยในข้อ 14 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด
ก. วิจัยเชิงสำรวจ
ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ์
ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ
ง. วิจัยพื้นฐาน
7. อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
ก. ทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การพัฒนาสไลด์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์
8. จากสมมุติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ "นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบ
มากกว่านักเรียนเพศหญิง"
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
9. จากข้อ 17 ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
10. สมมุติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด
ก. การสอนแบบทีมดีกว่าการสอนแบบครูคนเดียว
ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางน้อยกว่านักเรียนหญิง
ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อว่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบบรรยาย
ง. เด็กในเมืองน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กในชนบท
11. " สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ
ในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตุหรือรับรู้ได้" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
ก. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย
ค. นิยามศัพท์เฉพาะ
ง. ข้อตกลงเบื้องต้น
12. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า "ผู้บริหารที่มีความรู้" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่า
ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ
ก. การปกครองลูกน้อง
ข. ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ค. ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ง. ผู้บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
13. คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น
ข. การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา
ค. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทย ทางการศึกษาของ
ประเทศไทย
14. ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด
ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
ข. สมมติฐานการวิจัย
ค. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
15. การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใช้วิจัยประเภทใด
ก. Action Research
ข. Applied Research
ค. Experimental Research
ง. Descriptive Research
16.  ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย
ก. ช่วยในการกำหนดนโยบาย
ข. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ค. ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประ
สิทธิภาพ
ง. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไป
ใช้
17. การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
ก. การวิจัยเชิงประยุกต์
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ค. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์
18. ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก
ก. เพราะสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สรุปคุณสมบัติของข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ข. เพราะสถิติเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะอันเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้
ค. เพราะสถิติเป็นตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้แปลผลได้ถูกต้องชัดเจน
ง. เพราะสถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยชนิดต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบรรดานักวิจัย
19. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
20. ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ย
21. ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ก. ขาดการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
ค. ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
ง. ขาดการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
22. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
ก. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
ง. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
23. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้
บัญญัติขึ้น
ข. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่
ค. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
องค์กรกลางเดียวกัน
ง. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
24. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 มีผล
บังคับใช้เมื่อใด
ก. 23 พฤศจิกายน 2547
ข. 23 ธันวาคม 2547
ค. 24 พฤศจิกายน 2547
ง. 24 ธันวาคม 2547
25. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ส่งผลให้ยกเลิก
กฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่ม
เติม
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ
26. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
27. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ. ศ. 2547
ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. หน่วยงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
28. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า
ก.ค.ศ ซึ่งมีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ
ง. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
29. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 2 คน
ข. ไม่เกิน 2 คน
ค. 3 คน
ง. ไม่เกิน 3 คน
30. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ซึ่งมีจำนวน
7 คน กลุ่มใด ที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
ก. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้แทนข้าราชการครู
ง. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
31. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
ก. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือ ด้านกฏหมาย
ข. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
ค. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
ง. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้