ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวทางการเขียนคำตอบอัตนัย ข้อสอบรับราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวทางการเขียนคำตอบอัตนัย ข้อสอบรับราชการ

แนวทางการเขียนคำตอบอัตนัย
แนวทางที่ 1 1)ตรงประเด็น อ่านคำถามให้ละเอียด เข้าใจข้อสอบ รู้ใจผู้ออกข้อสอบ ตอบให้ตรงประเด็น สั้นกระทัดรัด ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ถาม แต่ละข้อเขียนประมาณ 3 หน้าครึ่ง น่าจะเพียงพอแล้ว
      2)อ่านง่าย ใช้ภาษาง่าย เขียนตัวโต ๆ ให้ผู้อ่านสบายใจ สบายตา สะดวก ไม่ต้องตีความ ข้อความตอนใดเป็นจุดเด่นให้ขีดเส้นใต้เน้นให้ชัดเจน
      3)จุดเน้น วรรคแรกและวรรคสุดท้ายให้ตั้งใจเขียนให้ดีที่สุด น่าอ่านที่สุด ได้สาระที่สุด อาจใช้คำคม คำขวัญ พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับคำถามก็ได้
      4)สามประสาน การเขียนคำตอบให้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือหลักวิชาการ ประสบการณ์ และตัวอย่างที่ชัดเจน
แนวทางที่ 2 หลักการอ่านหนังสือให้ “รู้สาระสำคัญ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพอประมวลได้ดังนี้
   1.ประวัติความเป็นมาของเรื่องนั้น
   2.แนวคิด ทฤษฎี หลักการในทางวิชาการ
   3.วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรื่องนั้นหรือโครงการนั้น ว่ามีขึ้นมาเพื่ออะไร
   4.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แผน หนังสือสั่งการ ของกระทรวงหรือของกรม ฯลฯ ที่สำคัญ ซึ่งควรอาจจากฉบับจริง ไม่ใช่ดูจากคนอื่น เขาย่อหรือลอกมา
   5.วิธีการหรือแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการในเรื่องนั้น
   6.รูปแบบหรือแผนภูมิ (Chart) ในเรื่องนั้น ๆ
   7.ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการปฏิบัติ หรือประสบการณ์
   8.ปัญหาอุปสรรคที่มี
   9.ข้อพิจารณาหรือแนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะ
   10. คำคม คำขวัญ คำกล่าวของบุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
เทคนิคการตอบข้อสอบ
   1.วิเคราะห์ปัญหาของโจทย์ให้รอบคอบ
   2.ตอบให้ตรงประเด็น
   3.เขียน OUTLINE ให้ครบทุกด้าน ก่อนลงมือเขียนตอบทุกครั้ง เพื่อกันลืมและครบถ้วนในสาระสำคัญของเนื้อหาที่จะตอบ
   4.แบ่งเวลาการตอบแต่ละข้อให้เหมาะสม อย่าทุ่มเทให้กับข้อหนึ่งข้อใดมากเกินไป
   5.การตอบ นอกจากเขียนแบบเรียงความให้มีความราบรื่น เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน ควรจะครบถ้วนในเนื้อหา คือหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ถ้ามีแผนภูมิ และคำคม คำขวัญ อ้างอิง หรือประกอบคำตอบจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
   6.ลายมือ เขียนให้อ่านออก ชัดเจน สะอาด มีย่อหน้า และขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการจะเน้น หรือให้ความสำคัญ
   7.ให้ทบทวนคำตอบข้อสอบทุกข้อ
หลักเตือนใจประการหนึ่ง คือ ต้องตอบข้อสอบให้ผู้ตรวจข้อสอบ อ่านออก เข้าใจ และพอใจ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ถ้าท่านได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งที่สอบ ท่านจะบริหารงานแผนใหม่ ที่ต้องรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างไร
แนวทางตอบ   1.บทบาทภารกิจของ มท. และ ปค. ที่เกี่ยวข้อง มีอย่างไร
      2.ตำแหน่งที่สอบ เป็นใคร เน้นงานที่ไหน แบ่งลักษณะงานเป็นอย่างไร รับผิดชอบงานอะไรบ้าง
      3.อธิบายให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือการบริหารงานนั้นโดยทั่วไปใช้หลักหรือทฤษฎีอะไร กระบวนการบริหาร ปัจจัยการบริหาร มีอะไรบ้าง
      4.อธิบายหลักการบริหารงานแผนใหม่ว่า มีหลายอย่างหลายประการ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”
      5.ยกหลักตัวอย่างต่าง ๆ ที่จะช่วยบริหารงานแผนใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ และชี้ให้เห็นว่าหลักต่าง ๆ นั้นมีมากมาย จำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ สภาพท้องที่ งาน และ คน
      6.ชี้ให้เห็นว่าทัศนะของผู้สอบ ถ้าจะบริหารงานแผนใหม่ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องใช้หลักการทำงานโดยการวางแผน โดยมีขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างการปฏิบัติงาน ประกอบคำตอบ
      7.ยกตัวอย่างธรรมะและคุณสมบัติที่ดีของนักปกครองที่มีชื่อเสียงในอดีตถึงปัจจุบัน
      8.สรุป
ตัวอย่างแนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง ที่เกี่ยวกับการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่านคิดว่าในปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างไร
แนวทางการตอบ 1.การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร และถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนปัจจัยการผลิต
      2.เมื่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต จึงมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการค้าระหว่างประเทศ
      3.ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือการป้องกันและปราบปราม เป็นอย่างไร
      4.สรุป กรมการปกครองต้องเข้าไปป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากภารกิจ หน้าที่ และคนของกรม ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกพื้นที่ และความสำนึกที่ว่า หากไม่ป้องกันและอนุรักษ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อทุกด้านของประเทศ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
佩服你,能发这么好的帖子,厉害

好看的电影推荐一路向西电影
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้