ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและการโภชนาการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แหล่งเรียนรู้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและการโภชนาการ

 

1.  คหกรรมศาสตร์  เป็นศาสตร์และศิลป์ในการครองตนและคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ว่าเป็นศาสตร์  เพราะอะไร 

                ก.  ต้องใช้ความรู้ทุกแขนงวิชามาแก้ปัญหาต่างๆ 

                ข.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางทฤษฎี 

                ค.  ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาสนองความต้องการของมนุษย์ 

                ง.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

2.  นมชนิดใดต่อไปนี้ที่มีประโยชน์ต่อทารกมาก  เพราะมีโปรตีน  เกลือแร่ และไวตามินบางชนิดในปริมาตรสูง 

                ก.  Clostrum                                                                         ข.  Lactose

                ค.  Calactose                                                                         ง.  Fructose

3.  น้ำตาลชนิดใดที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด

                ก.  C6H12O6                                                                           ข.  Fructose

                ค.  Sucrose                                                                            ง.  Maltose

4.  ไขมันมีหน้าที่ละลายวิตามินอะไร

                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 

                ค. บี 2                                                                                     ง.  ซี                       

5.  Glycogen  จะถูกสะสมไว้มากในส่วนใดของร่างกาย

                ก.  กล้ามเนื้อ                                                                         ข.  เส้นเลือด 

                ค.  ตับ                                                                                     ง.  ไต 

6.  ถ้าท่านรับประทานขนมปัง 1 ออนซ์  ประกอบด้วยแป้ง 11.2 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม โปรตรอน 3.1 กรัม ท่านจะได้กำลังงานจากแป้งกี่แคลอรี่

                ก.  5.4                                                                                     ข.  12.4

                ค.  44.8                                                                                  ง.  62.6

7.  การหุงต้มเนื้อไม่ควรใช้ภาชนะชนิดใด

                ก.  Aluminum                                                                       ข.  เหล็ก

                ค.  ภาชนะเคลือบ                                                                ง.  Stainless steel

8. ถ้าขาดไนอาซิน หรือนิโคตินิค จะเป็นโรคอะไร

                ก.  Angular                                                                           ข.  Kwashiorkor

                ค.  Pellagras                                                                          ง.  Beriberi

9.  Xerophtalmia  เป็นโรคขาดวิตามินอะไร

                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 

                ค.  ซี                                                                                       ง.  ดี 

10.  โรคคอพอกเกิดจากการขาดไอโอดีนโดยตรงแล้วยังมีสาเหตุอื่น เช่น มีสารประกอบบางอย่างคอยขัดขวางการใช้ไอโอดีน

                ก.  Cyanates                                                                          ข.  ไขมัน

                ค.  ฟอสฟอรัส                                                                      ง.  Aribloflavinosis

11. คนปกติต้องการพลังงานจากอาหารประมาณวันะกี่แคลอรี่

                ก.   600                                                                                  ข.  800

                ค.   1,000                                                                               ง.  2,000

12.  C2H4 (เอซิลลีน)  มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม

                ก.  ใช้เป็นเชื้อเพลิง                                                             ข.  ใช้ทำความสะอาด 

                ค.  ใช้แต่งกลิ่นอาหาร                                                        ง.  ใช้บ่มผิวผลไม้ 

13.  “Blood sugar”  คืออะไร

                ก.  กลูโคส                                                                             ข.  มอสโทส 

                ค.  กาแลคโทส                                                                     ง.  ซูโครส 

14.  Na HCO3 มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม

                ก.  ใช้แก้น้ำกระด้าง                                                            ข.  ใช้ในการทำขนม 

                ค.  ใช้ลบรอยเปื้อน                                                              ง.  ใช้ดองผลไม้ 

15.  ประโยชน์ในการศึกษาวัฏจักรของครอบครัว ที่สำคัญ คือ

                ก.  ทราบพฤติกรรมของครอบครัว                                   

ข.  สะดวกในการวางแผน 

                ค.  เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามัคคีกัน                      

ง.  เพื่อจัดทำทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

16.  แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

                ก.  เหล็ก                                                                                ข.  ดีบุก 

                ค.  อลูมิเนียม                                                                         ง.  แคดเมี่ยม 

17. ทางใดที่ช่วยให้เด็กได้รับการปลดปล่อยความเคร่งเครียดทางกายและจิตใจและได้เจริญเติบโตด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์

                ก.  ทางการศึกษา                                                                  ข.  ทางด้านเศรษฐกิจ 

                ค.  ทางด้านชีววิทยา                                                            ง.  ทางสันทนาการ 

18. Aflatoxin  คืออะไร

                ก.  เชื้อโรคในอาหารกระป๋อง                                          ข.   เชื้อโรคที่พบอยู่ทั่วไปในอากาศ 

                ค.  พิษจากเชื้อราในถั่วลิสง                                               ง.  พิษจากแบคทีเรีย 

19.  การกำหนดเพศของทารกขึ้นอยู่กับสิ่งใด

                ก.   Sperm ของฝ่ายพ่อ                                                       ข.  Chromosome

                ค.   Chromosome                                                                ง.  Genes  ของบรรพบุรุษ

20. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปนตีน คืออะไร

                ก.  กรดอมิโน                                                                        ข.  กลีเซอรีน 

                ค. กรดอะซีติด                                                                      ง.  กลูโคส 

21.  ไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะทำการแยกตัวออกเป็นทวีคูณระยะนี้เนียกว่า

                ก.  พีตัส                                                                                 ข. เอ็มบริโอ 

                ค.  แคปซูน                                                                            ง.  Ovum

22. ทารกจะครบกำหนดคลอดสัปดาห์ที่เท่าใด

                ก.  38 สัปดาห์                                                                       ข.  37 สัปดาห์

                ค.  36 สัปดาห์                                                                       ง.  34  สัปดาห์

23.   ทารกอายุเท่าไรที่มีน้ำหนักเป็น 3 เท่าของแรกเกิด

                ก.  3 เดือน                                                                             ข.  6 เดือน

                ค.  9  เดือน                                                                            ง.  12 เดือน

24.  หญิงอายุเท่าไรเหมาะในการมีบุตร

                ก.  18-28                                                                               ข.  20-30

                ค.  22-30                                                                               ง.  25-30

25.  เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 1 เดือน ควรให้ภูมิคุ้มกันโรคอะไร

                ก.  ไข้ทรพิษและวัณโรค                                                    ข.  บาดทะยักและไอกรน 

                ค.  วัณโรคและไอกรน                                                        ง.  โรคคอตีบและโปลิโอ 

26.  เทสโตสเตอโรน (testosterone) คือ

                ก.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศชาย                                ข.  ต่อมควบคุมของเพศชาย 

                ค.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศหญิง                              ง.  ต่อมควบคุมอารมณ์ของเพศหญิง 

27.  อาหารที่แช่เย็นแข็ง จะต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไร

                ก.  0.32 OF                                                                             ข.  0.20 OF

                ค.  0-25 OF                                                                            ง. 0 – 10 OF

28.  วัตถุที่ปนแทนผงชูรสได้แก่

                ก.  โมโนโซเดียม                                                 ข.  บอแรกซ์ 

                ค.  โมโนโซเดียมกลูตาเมท                                                ง.  โซเดียมคลอไรด์ 

29. สีสังเคราะห์ จำกัดปริมาณที่ใช้ได้ไม่เกิน

                ก.  1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.                          ข. 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.

                ค.  3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.                          ง.  4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 1 ก.ก.

30.  ทำไมสีย้อมผ้าจึงมีอันตรายต่อร่างกาย เพราะ

                ก.  เพราะมีโลหะหนักเจือปนมาก                                    ข.  เพราะมีสารเคมีมาก 

                ค.  เพราะมีสิ่งแปลกปลอมมาก                                         ง.  เพราะมีสารสังเคราะห์มาก 

จำหน่ายแนวข้อสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ
ติดต่อที่  
decho.by@hotmail.com

แหล่งเรียนรู้วิชาคหกรรมและโภชนาการ

ชุดวิชาคหกรรม    http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/453.html

ฐานข้อมูลงานเกษตร คหกรรม  http://203.172.210.98/occu/link.htm

คหกรรม อาหาร และโภชนาการ  http://www.nsdv.go.th/home_economics/

ความรู้ด้านโภชนาการ

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/index.html

คลังความรู้เกี่ยวกับอาหาร http://food.toryod.com/

รวมเว็บไซต์ความรู้ด้านคหกรรม http://www.sahavith.ac.th/data/5%20academic/web%20link/food.html

อาหารอร่อยปาก http://www.tipfood.com/2009/

เมนูอาหารไทย http://www.thaifooddb.com/index.php

ความรู้ด้านโภชนาการ http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/index.html

สารบรรณอาหาร http://www.archeep.com/food/food_index.htm

คลังความรู้เกี่ยวกับอาหาร http://food.toryod.com/

อาหารเมืองเหนือ http://www.khonmuang.com/foods.htm

สมาคมโภชนาแห่งประเทศไทย http://www.nutritionthailand.or.th/scripts/index.asp?LG=THAI&MainTab=1

กองโภชนาการ กรมอนามัย http://nutrition.anamai.moph.go.th/

ครัวไกลบ้าน http://www.kruaklaibaan.com/forum/index.php

รวมเครื่องเทศไทย http://spices.startth.com/

อาหารลานนา http://www.lannafood.com/lanna_vegetable.php

เมนูสุขภาพ http://www.yourhealthyguide.com/Menu/topic-salad.htm

อาหารชาววัง http://www.thaifolk.com/doc/royalmenu.htm

รวมฐานข้อมูลข้อสอบบนเว็บไซต์

Eduzones     http://data.eduzones.com/freenet.aspx

ข้อสอบวัดผลออนไลน์   http://exsim.net/

คลังข้อสอบแบบทดสอบออนไลน์  http://www.testing.in.th/

รวมแนวข้อสอบสำหรับครู(ตลาดงานออนไลน์)  http://www.mk-job.com/bbs/forum-10-1.html

คลังข้อสอบปลูปปัญญา  http://www.trueplookpanya.com/true/examination.php

คลังข้อสอบปลายปีเกษตร การงานอาชีพ   http://www.dekgeng.com/special/index.html

แบบทดสอบฟรีเอนทรานซ์ชีวิวทยา  http://www.thaiwbi.com/pre_en/bio/index.htm

ทำข้อสอบอังกฤษออนไลน์  http://www.engtest.net/2010/main.php

แบบทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์ออนไลน์  http://www.bcoms.net/test_online/

ข้สอบออนไลน์   http://exsim.net/_exam/?idref=

ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ  http://www.dekgeng.com/english/45_001_01_a1.htm

คลังข้อสอบสทศ.สพฐ. http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/smathp641.php

ทำข้อสอบพนักงานส่วนตำบล   http://www.pkorat.com/test/test.php

แบบทดสอบออนไลน์ด้านดนตรี   http://www.lks.ac.th/band/music.swf

แนวข้อสอบการจัดการศึกษาปฐมวัย http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=13-05-2009&group=49&gblog=1

 

 

 

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย แยกเป็นวิชาเอกทีจะสอบ ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆจากสถาบันติวชื่อดัง และส่วนที่สำคัญจากหนังสือหลายเล่ม ข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ข้อสอบเก่าวิชาเอกมากกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์  วิชาการศึกษา  วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมี  
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน  วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์
http://www.tempf.com/getfile.php?id=493278&key=4bcfc51105a5a

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร ตลอด24ชั่วโมง
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท โอนทันทีได้อ่านทันทีรวดเร็จทันใจ
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ

วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html

วิชาชีพครู ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html

วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
http://www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
รายละเอียดไฟล์


แนวข้อสอบบรรจุครู


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
sheoest3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
buy the nike shoes here
we sell the top quality nike  style shoes,if you want buy the cheap jordan shoes,you can go to  http://www.bzorg.com   buy it,
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
鉴定完毕.!

好看的电影推荐河东狮吼2
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้