ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ สพฐ. ครบทุกตำแหน่งสอบ
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ สพฐ. ครบทุกตำแหน่งสอบ


ตัวอย่าง
 
แนวข้อสอบ พรบ. สพฐ. พร้อมเฉลย

อัลบัมที่1
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
--------------------------
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม กฎหมาย ข้อใด
ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
ข.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.    2539
ค.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  ถูกทุกข้อ

2. ในทางปฏิบัติราชการส่วนใดจะปฏิบัติเมื่อใดต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค.  นายกรัฐมนตรี ง.  คณะรัฐมนตรี

3. ใครมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ (แก่คณะรัฐมนตรี) ก่อนจะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในการที่จะให้ส่วนราชการปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดบ้าง
ก.  คณะรัฐมนตรี ข.  ก.พ. 
ค.  ก.พ.ร. ง.  ก.พ.อ.

4. คำว่า "ส่วนราชการ" ตามความหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 นั้นให้ความหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายข้อใด
ก.  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ข.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม
ง.  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ
ก.  7 ประการ ข.  6  ประการ
ค.  5 ประการ ง.  4 ประการ

6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเป้าหมายสูงสุดคือข้อใด
ก.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ค.  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง.  เกิดผลคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

7. ความบริหารของการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลตามข้อใด
ก.  ความผาสุขของประชาชน
ข.  ความอยู่ดีของประชาชน
ค.  ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
ง.  ถูกต้องทั้งหมด

8. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยเอาอะไรเป็น ศูนย์กลางในการบริหารกิจการ
ก.  หน่วยราชการ ข.  ประเทศ
ค.  สังคมและชุมชน ง.  ประชาชน

9. ในการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและจะสอดคล้องตามข้อใด
ก.  สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ ก.พ.ร.กำหนด
ข.  สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ค.  สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและแนสนโยบายกระทรวง
ง.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

10. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นส่วนราชการจะต้องต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ประการ
ก.  5 ประการ ข.  6 ประการ
ค.  7 ประการ ง.  8 ประการ

11. ส่วนราชการใดที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้นจะต้องมีการกำหนดแนวทางการบริหารราชการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก.  กำหนดภารกิจการบริหารกิจการราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
ข.  จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านที่กระทบต่อประชาชน
ค.  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนการดำเนินการแล้วปรับปรุงโดยเร็ว
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

12. ในทางปฏิบัติหากมีกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อใด
ก.  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว
ข.  แจ้งเรียนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบปัญหา
ค.  แจ้ง ก.พ.ร. ให้รับทราบ
ง.  แจ้งผู้บังคับบัญชาให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับมันโดยเร็ว

13. ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องดำเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก.  จัดทำแบบปฏิบัติราชการโดยมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณตลอดจนเป้าหมายของ          ภารกิจนั้น
ข.  รับความฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาศึกษาวิเคราะห์แล้วกำหนดภารกิจ
ค.  จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักเกณฑ์และวิธีที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น
ง.  กำหนดภารกิจการบริหารราชการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐ

14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดินโดยจัดทำเป็นแผนตามข้อใด
ก.  2 ปี ข.  3 ปี ค.  4 ปี ง.  5 ปี

15. หน่วยงานใดขาดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
ก.  สำนักงบประมาณ
ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค.  ก และ ข ถูก
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข เท่านั้น

16. ในการลดขั้นตอยการปฏิบัติงานนั้นส่วนราชการจะทำตามข้อใด
ก.  กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาติการอนุมัติให้แก่ผู้ดำเนินการเรื่องนั้นได้โดดยตรง
ข.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มภารกิจที่บริการให้มากที่สุด
ค.  ให้ประชาชนผู้ร่วมบริการรวมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว
ง.  ถูกทุกข้อ

17. ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนราชการจะจัดให้มีตามข้อใด
ก.  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน
ข.  ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการหรือข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
ค.  ให้มีอำนาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อบังคับใช้
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

18. ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการคือข้อใด
ก.  คณะ ก.ร.ม. ข.  ก.พ.ร.
ค.  ก.พ. ง.  คณะผู้ประเมินอิสระ

19. ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอาจจัดให้มีการประเมินข้อใดบ้าง
ก.  ผู้บังคับบัญชา ข.  หน่วยงานในส่วนราชการ
ค.  ข้าราชการ ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของภารกิจนี้อย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับข้อใดบ้าง
ก.  การลดขั้นตอน การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจำเป็น
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

21. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ
ก.  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  กระทรวงมหาดไทย
ง.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


เฉลยอัลบัมที่1 
1.  ค 2.  ง 3.  ค 4.  ค 5.  ก
 6.  ข 7.  ง 8.  ง 9.  ข 10.  ก
11.  ก 12.  ก   13.  ก 14.  ค 15.  ค 
 16.  ก 17.  ง 18.  ง 19.  ง 20.  ก
21.  คจำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ สพฐ. 
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้ 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย 
ความรู้ความสามารถทั่วไป  
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล 
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ 
     ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
     ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
     ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 
     ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
     ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
     ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
     ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
     นักทรัพยากรบุคคล 
     นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา,นักทรัพยากรบุคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,สถาปนิก,นักจัดการงานทั่วไป, (2 – 10 ก.ค. 2556)

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติ
 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสำนัก/กลุ่มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งในสำนัก/กลุ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่วนกลาง แต่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น
 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ข้าราชการครู
 • บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ปัจจุบันช่วยราชการอยู่ในสำนัก/กลุ่มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ส่วนกลาง) ก่อนวันประกาศรับสมัคร
วิธีการสมัครงานราชการสพฐ. :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ชั้น 6
ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

- See more at: http://www.sobdaidee.com/read.php?tid=7020#sthash.VebGA8mE.dpuf
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา <รับออนไลน์> (10-28 มี.ค.58)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียดตำแหน่งดังนี้


2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
2.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จานวน 1 ตำแหน่ง
2.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง
2.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง
2.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
2.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
2.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง


สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดประกาศ Link 1

รายละเอียดประกาศ Link 2

รายละเอียดประกาศ Link 3

รายละเอียดประกาศ Link 4


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- สรุปสาระสำคัญของแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- หลักการจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
กจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • สนใจสั่งซื้อมาที่ 
  โทร 081-047-7807 (ครูนก) 
  Line ID : sobdaidee
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา 679 บาท

  ชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 
  409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
  ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

รูปภาพ: สพฐ.jpg 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้