ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก สายธุรการ ปี 2555
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก สายธุรการ ปี 2555

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย sobdaidee เมื่อเวลา(2011-09-22)
ตัวอย่าง


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
1. ข้อใดถูก

ก.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2521คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ค. พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก

ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด15ฉบับ

2. ข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ก.ให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิม

ข.ส่งเรื่องให้ ก.ตร. ตีความเป็นกรณีพิเศษ

ค. ให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันที

ง. ให้ใช้ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน

3. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547มีผลบังคับใช้ในวันใด

ก.วันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2547ง.วันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2547

4. ข้อใดถูก

ก. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ให้ไว้ ณ วันที่10มกราคมพ.ศ. 2547

ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ให้ไว้เป็นปีที่60 ในรัชกาลปัจจุบัน

ค.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547มีทั้งหมด128มาตรา

ง.ผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือ ประธานรัฐสภา

5. พระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิก

ก.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521

ข.พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจพุทธศักราช2477

ค.พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483

ง.ข้อ ก, ข และ คถูกยกเลิกทั้งหมด

6. ข้อใดถูก

ก.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทยพ.ศ.2547

ค.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ง.พระราชบัญญัติกรมตำรวจ พ.ศ.2547

7. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด

ก.นายกรัฐมนตรีข.รัฐสภา

ค.คณะรัฐมนตรีง.ประธานรัฐสภา

8. “ ข้าราชการตำรวจ ” หมายถึงบุคคลใด

ก.บุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนเท่านั้น

ข.บุคคลที่มียศและไม่มียศและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ค.บุคคลซึ่งได้รับบรรจุตามตำแหน่งที่คนเลือกและหมายความรวมถึงข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย

ง.บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

9. “ ประธารกรรมการ ” หมายถึงบุคคลใด

ก.ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ง.รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

10. “ กองทุน ” ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ตรงกับข้อใด

ก.กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ข.กองทุนสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ค.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ง.กองทุนเพื่อข้าราชการตำรวจที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย

11. ข้อใดถูก

ก.“ กรรมการ ” หมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ

ข.“ กองบัญชาการ ”หาวความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ

ค.“ กองบังคับการ ” หมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะรองจากกองบัญชาการเท่านั้น

ง.“ ข้าราชการตำรวจ ” ต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น

12. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือใคร

ก.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข.รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค.นายกรัฐมนตรี

ง.คณะรัฐมนตรี

13. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 คือบุคคลใด

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ง.รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14. กฎกระทรวงตามข้อ 13 จะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด

ก.เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้นข.เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ค.เมื่อผ่านรัฐสภาแล้วง.เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้ว

15. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ

ก.10ลักษณะข.9 ลักษณะ

ค.8ลักษณะง.7ลักษณะ

16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะตามข้อใด

ก.กึ่งรัฐวิสาหกิจข.ส่วนราชการของรัฐ

ค.นิติบุคคลง.หน่วยงานอิสระ

17. ตามข้อ16 อยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลใด

ก.คณะรัฐมนตรี

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ง.รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก.ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตามป. อาญา

ข.สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป. วิอาญา

ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

ง.ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะสงคราม

19. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะและจากอยู่ใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.จะต้องตราพระราชกำหนดโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาไปทั้งหมด

ข.ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางส่วนเท่านั้น

ค. ตราพระราชบัญญัติกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน

ง.ออกเป็นประกาศโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วน

20. การดำเนินการมีส่วนน่วมในกิจการตำรวจ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อใด

ก.ก.ตร. กำหนดข.ก.ต.ช. กำหนด

ค.นายกรัฐมนตรีกำหนดง.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อสอบ รวมชุดที่ 4 (ธุรการ รวม ภาวะผู้นำ)

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์
ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4ชั้น ง. 5 ชั้น
6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ)
ข. จ.ส.ต.(หญิง)
ค. จ.ส.ต.หญิง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ค. จเรตำรวจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข)โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปีอดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ
ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ค. ไม่ชอบ
ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช.ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ
ตั้งแต่ข้อ 11 ถึง 14 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

11. เลขที่หนังสือออก
12. คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ
13. ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
14. ด่วนมาก

15. การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ

16. เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน

17. ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง ข.ผู้พิมพ์ ค.ผู้สั่งพิมพ์ ง.ผู้ตรวจ-ทาน18. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา
ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย
ง.ที่มุมล่างขวา

19. โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน
ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**

20. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
21. อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี ข.10 ปี ค.15ปี ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

22. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
23. คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2 ข.ระดับ 3 ค.ระดับ4 ง.ระดับใดก็ได้
24. ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด
ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

25. ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร
ก. 2.5 ซม. ข. 3.0 ซม. ค. 3.5 ซม. ง. 4.0 ซม.
26. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำ
ก. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข. ข้อมูลการปฏิบัติราชการ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ

27. เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วการโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ก. ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ข. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีต้นสังกัด
ค. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ง. ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.

28. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น
ก. วาจา
ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

29. ในกรณีมีความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งราชการโดย
ก. วาจา
ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

30. ในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี
ก. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ข. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ค. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ
ง. ถูกทุกข้อ

31. นอกจากส่วนราชการต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้หน่วยใดจัดทำหลักเกณฑ์อีก
ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. องค์การมหาชน
ค. รัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
32. ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก. ก.พ.ร. กำหนด
ข. สำนักงบประมาณกำหนด
ค. ส.ตง.กำหนด
ง. กรมบัญชีกลางกำหนด
33. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้
ก. ก.พ.ร.
ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

34. ในกระทรวงมหาดไทยผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาตหรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ก. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดประทรวงมหาดไทย

35. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. อักษรเลขจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. สำนักงานจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

เฉลยธุรการ ชุดที่ 4
1. ง 2. ค 3. ก 4.ค 5. ข
6. ค 7. ง 8. ก 9.ง 10. ง
11. ก 12. ง 13. ค 14.ข 15. ง
16. ง 17. ค 18. ก 19.ง 20. ก
21. ข 22. ง 23. ข 24.ง 25. ข
26. ก 27. ค 28. ข29. ก 30. ค
31. ง 32. ง 33. ง 34.ง 35. ง


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบตำรวจ บุคคลภายนอก สายธุรการ ปี 2555 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 – ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
– แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
– แนวข้อสอบจริยธรรมทั่วไป 
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายวิมล  พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=decho.by@hotmail.com][url=mailto:decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/url]nokkaten_maree@hotmail.com[/email]


 

ewhot ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
谢谢了。。。 我很赞成,继续努力吧

简单游戏 http://www.sxjd.net.cn
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
不错不错,楼主是个绝对高手

好看的电影推荐那些年我们一起追的女孩电影完整版在线观看
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้