ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุดที่ 1 


 ชุดที่ 1 

1.       ผู้ใดไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
        ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
                ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                ง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนปัจจุบันคือใคร
                ก. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
                ข. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
                ค. ดร.จรวยพร ธรณินทร์
                ง. ดร.จักรพรรดิ วะทา
3. วินัยข้าราชการครูข้อใดที่ไม่สามารถลดโทษต่ำกว่าไล่ออกได้
                ก. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

                     ประมุข
                ข. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม
                ค. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพียงครั้งเดียว
                ง. เสพสุราเป็นอาจิณ
4. กรณีคู่กรณีไม่พอใจคำพิพากษา หรือคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น อาจอุทธรณ์คำพิพากษา 

    หรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกี่วัน
                ก. ภายใน 15 วัน
                ข. ภายใน 30 วัน
                ค. ภายใน 45 วัน
                ง. ภายใน 60 วัน
5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
                ก. เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทำต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัว
                ข. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางละเมิด
                ค. ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย
                ง. ให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมินเฉพาะการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง6. ผู้เสียหายจะร้องทุกข์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อศาลใด
                ก. ศาลแพ่ง
                ข. ศาลอาญา
                ค. ศาลอุทธรณ์
                ง. ศาลปกครอง
7. ในกรณีผู้เสียหายในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในกี่วัน
                ก. 15 วัน                                                                ข. 30 วัน
                ค. 45 วัน                                                                ง. 90 วัน
8. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก้ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช่ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่
                ก. ไม่ได้ เพราะเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐ
                ข. ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ
                ค. ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว
                ง. ได้ เพราะเจ้าหน้าที่กระทำการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
9. การประนีประนอมยอมความในทุกขั้นตอนในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
                ก. นายกรัฐมนตรี
                ข. กระทรวงการคลัง
                ค. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึงข้อใด
                ก. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย ฟิล์ม
                ข. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของการบันทึกภาพหรือเสียง
                ค. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
                ง. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการใด ๆ ที่บันทึกไว้ได้
ชุดที่ 2

1. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่ไม่ต้องเปิดเผย
                ก. รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
                ข. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
                ค. รายงานเศรษฐกิจหรือการคลัง
                ง. รายงานทางทหารและการเมือง
2. เมื่อเกิดเหตุหรือทราบแน่ชัดว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการประสานกับบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง และแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองนักเรียน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และต้องรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาเท่าใด
                ก. ภายใน 3 วันทำการ
                ข. ภายใน 3 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
                ค. ภายใน 5 วันทำการ
                ง. ภายใน 5 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
3. เมื่อเกิดเหตุหรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน หากมูลกรณีปรากฏชัดแจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง ในระยะเวลาเท่าใด
                ก. ภายใน 3 วันทำการ
                ข. ภายใน 3 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
                ค. ภายใน 5 วันทำการ
                ง. ภายใน 5 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
4. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จัดเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานใด
                ก. กลุ่มงานบริการ
                ข. กลุ่มงานเทคนิค
                ค. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
5. การรับเด็กเข้าเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน หลักฐานสำคัญอันดับแรกที่จะต้องนำมาแสดงได้แก่
                ก. สูติบัตร *หรือทะเบียนบ้าน                         ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
                ค. สำเนาทะเบียนคนเกิด                                   ง. หนังสือรับรองของทางราชการ6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแก่

    ครูผู้ช่วย
                ก. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
                ข. ทำหน้าที่ประเมิน
                ค. พิจารณาผลการประเมิน
                ง. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย
7. พนักงานราชการถ้าทำงานครบ 4 ปี และมีการต่อสัญญาจ้างเงินเดือนจะนับต่อจากสัญญาเดิมได้หรือไม่อย่างไร
                ก. ได้ เพราะได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
                ข. ไม่ได้เพราะทำงานมาครบตามสัญญาแล้ว
                ค. ได้ เพราะสัญญาจ้างในงานเดิม

                ง. ไม่ได้ เพราะเริ่มต้นสัญญาใหม่
8. การกระทำผิดในข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
                ก. ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิดสัญญา
                ข. กระทำผิดความอาญาจนได้รับโทษจำคุก
                ค. ถูกจับกุมคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
                ง. ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขออนุญาตไปศึกษาต่อ ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีอำนาจอนุญาต
                ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
                ค. เลขาธิการ สพฐ.
                ง. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
10. ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือใช้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
                ก. ศึกษานิเทศก์
                ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
                ค. นักวิชาการศึกษา
                ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุดที่ 3

   1.   การลาออกจากราชการในกรณีใดที่ไม่จำเป็นต้องยื่นใบลาออกก่อน 30 วัน

             ก.  ลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง                                    ข.  ลาออกเนื่องจากได้งานใหม่

ค.  ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง                  ง.  ลาออกด้วยเหตุสูงอายุ

2.  การออกจากราชการตามข้อใด ถือว่ามีผลตามกฎหมาย?

ก. วัดถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ผู้มีอำนาจยับยั้งไว้

ข.  ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

ค.  วันที่ครบกำหนดเวลาที่ผู้มีอำนาจยับยั้งไว้

ง.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากถูกแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น

        ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.  การกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้องตราเป็นกฎหมายประเภทใด?

ก.       กฎกระทรวง

ข.      ประกาศกระทรวง

ค.       พระราชกฤษฎีกา

ง.       พระราชบัญญัติ

4.  การดำเนินการตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดหลักใดเป็นสำคัญ?

ก.       หลักประชาธิปไตย

ข.       หลักสมานฉันท์

ค.       หลักคุณธรรมนำความรู้

ง.     หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.       ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ?

ก.       ต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

ข.      ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

ค.       ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ง.       ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


6.       ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  นั้นจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ตามหลักสูตรปริญญาตรีทาง การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นการกำหนดมาตรฐานด้านใด?

ก.       มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ข.       มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค.       มาตรฐานการปฏิบัติตน

ง.       ไม่เข้ามาตรฐานใด ๆ เลย

7.       ข้าราชการครูผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณีใดอาจถูกลงโทษถึงออกจากราชการ?

ก.       เมาสุราไม่เสียราชการ

ข.      เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ค.       เมาสุราในที่ชุมชน

ง.       ถูกทุกข้อ

8.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประปรมาภิไธย  เมื่อใด?

ก.       วันที่  19  สิงหาคม  2550

ข.       วันที่  20  สิงหาคม  2550

ค.       วันที่  22  สิงหาคม  2550

ง.       วันที่  24  สิงหาคม  2550

9.       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550?

ก.       บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี

ข.      บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่ปี

ค.       ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอื่น

ง.       ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

10.    คำกล่าวในข้อใดเป็นสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550?

ก.       สิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขเสมอกันที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

ข.      สิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค.       อายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์  และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ

ง.       ถูกต้องทุกข้อ  *     ข้อนี้ถูก 2 ข้อ

ชุดที่ 4

1.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550?

ก.       คณะรัฐมนตรีมีไม่เกิน  35  คน

ข.       นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค.       นายกรัฐมานตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีไม่ได้

ง.       ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามารับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

2.     จากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผู้เห็นชอบร้อยละเท่าใด?

ก.       ร้อยละ  55.61

ข.      ร้อยละ  57.81

ค.       ร้อยละ  58.42

ง.       ร้อยละ  60.81

3.   ข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ?

               ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

               ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

               ค.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                                      ง.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

4.   “คณะกรรมการบริหารบุคคล”  หมายความถึงคณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด?

ก.       คณะกรรมการข้าราชการทหาร

ข.       คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ค.       คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ง.       คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

5.   ความหมายของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  คือ ข้อใด?

ก.       การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม

ข.      กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

ค.       การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม

ง.       การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

6.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา?

ก.       เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข.       เพื่อเป็นหลักในการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง

ค.       เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ

ง.       เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริม กำกับดูแล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

7.   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)  จัดเป็นการศึกษารูปแบบใด?

             ก.  การศึกษาในระบบ

             ข.  การศึกษานอกระบบ

             ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย

                                   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต

8.  โรงเรียนหรเทพโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักการใด?

ก.       เอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ

ข.      การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค.       การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ

ง.       การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.  ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ได้แก่ข้อใด? * ไม่มีข้อถูก  = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.  โรงเรียนและชุมชน

ข.  คณะกรรมการเขตพื้นที่

ค.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ง.   สภาการศึกษาแห่งชาติ

10.   สาระของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับข้อใด?

                ก.  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ และการศึกษาต่อ

                ข.  สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ค.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นสากล

                                       ง.  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ชุดที่ 5

1.   เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ใครมีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง?

                  ก.  เป็นคู่กรณีเอง

                  ข.  เป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรสของคู่กรณี

                   ค. มิใช่เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

                                         ง.  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ของคู่กรณี

2.  การตรวจราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีหลายระดับ ยกเว้น       ข้อใด?

ก.       ระดับชาติ

ข.       ระดับกระทรวง

ค.       ระดับคณะกรรมการ

ง.       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.   การตรวจราชการระดับกระทรวงมีวัตถุประสงค์ ตรงกับข้อใด?

                ก.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

                ข.  เพื่อเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินจาก สมศ.

                ค.  เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผล

                                       ง.  ถูกทุกข้อ

4.  การปฏิบัติราชการแทน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.2546  อาศัยหลักการในข้อใด?

               ก.  การมอบอำนาจ                                        ข.  การมอบหมายภารกิจ

               ค.  การกระจายอำนาจการบริหาร              ง.  ถูกทุกข้อ

5.  หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?

ก.       สภาการศึกษา

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ

6.  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ที่มีหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลเรียกโดยย่อว่าอย่างไร?

ก.       ก.พ.                                                       ข.   ก.พ.ร.

ค.    ก.ม. * ในมหาวิทยาลัย เป็น อกม.                  ง.   ค.ก.ม.

7.    องค์กรวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546หมายถึงข้อใด?

ก.       องค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ข.       สมาคม

ค.       มูลนิธิ

ง.       องค์กรอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

8. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่ง มิให้ เปิดเผย โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ?

ก.       มติคณะรัฐมนตรี

ข.       รายงานการแพทย์ส่วนบุคคล

ค.       สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ง.       แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

   9.  SMEs  สอดคล้องกับข้อใด

       ก.  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิทยาลัย                 

       ข.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง

       ค.  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

       ง.  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

   10.   กลยุทธ์การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดไม่ถูกต้อง

       ก.  รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง

       ข.  ต่อยอดและขยายผลศูนย์ปฐมวัย

       ค.  ติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน

      ง.   สร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมและยกย่อง
ชุดที่ 6

1.   การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี

      งบประมาณ 2550   มีกี่ด้าน

       ก.  3   ด้าน                           ข.   4   ด้าน                     ค.  5   ด้าน                          ง.    6   ด้าน

   2.   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นการดำเนินการตามแนวทางการบริหารราชการ                       

      ตามเจตนารมณ์ของข้อใด

       ก.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                               

       ข.  นโยบายของรัฐบาล

       ค.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545

       ง.   สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

   3.    การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ได้แถลงนโยบายต่อ

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด

               ก.    3  พฤศจิกายน  2549                                                   ข.  17  ตุลาคม  2549

                ค.   19  กันยายน  2549                                                       ง.   21  กันยายน  2549

   4.   ข้อใดที่ไม่ใช่จุดเน้นของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

       ก.  คุณธรรมนำความรู้                                                           

       ข.  การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน

       ค.  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

       ง.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

   5.   การศึกษาต้องช่วยดูแลสังคมใน 3 เรื่อง ยกเว้น ข้อใด

       ก.  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

       ข.  ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

       ค.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประชากรวัยเรียน

       ง.   นำเรื่องประชาธิปไตยมาผนวกในกระบวนการเรียนรู้

   6.    พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี   มอบนโยบายตรงกับข้อใด

ก.       โปร่งใส ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ประหยัด             

ข.       โปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสานงาน เป็นธรรม

ค.       โปร่งใส เป็นธรรม ประโยชน์ ประหยัด                   

ง.     โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ

   7.   การกำหนดมาตรการ แผนงานในข้อใดสำคัญที่สุด

       ก.  นโยบาย                                                                               ข.  วิสัยทัศน์

       ค.  พันธกิจ                                                                                ง.   ยุทธศาสตร์

   8.   สารสนเทศที่มีความถูกต้องสูงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในเรื่องใดมากที่สุด

       ก.  การของบประมาณ                                                            ข.  การตัดสินใจ

       ค.  การแก้ปัญหา                                                                      ง.  การวินิจฉัยสั่งการ

9.      เป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ปี   2550  คือข้อใด

       ก.  ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี                 

          ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

       ข.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ค.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ                 

       การจัดการศึกษา                                                               

       ง.  ถูกทุกข้อ

   10.   นโยบายคุณธรรมนำความรู้เน้นหนักในเรื่องใด

               ก.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                       ข.  ความสมานฉันท์สันติวิธี

                ค.  วิถีชีวิตประชาธิปไตย                                        ง.  ถูกทุกข้อ
ชุดที่ 7

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลยุทธ์โดยใช้หลักการใด

       ก.    Goals Approach                                                            ข.   Direct Approach

       ค.    SWOT                                                                               ง.    ถูกทุกข้อ

   2.   ข้อใดเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา

       ก.  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์                                                          ข.  ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย

      ค.  ประหยัด โปร่งใส ประสิทธิภาพ                                  ง.  ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู

   3.  นโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2550 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          กำหนดการตรวจราชการตามข้อใด

       ก.  การตรวจราชการกรณีปกติ,  ตรวจราชการแบบบูรณาการ

             การตรวจราชการกรณีพิเศษ, การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน

       ข.  การตรวจราชการกรณีปกติ, ตรวจราชการแบบบูรณาการ

             การตรวจราชการกรณีพิเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน

       ค.   การตรวจราชการกรณีปกติ,  การตรวจราชการแบบบูรณาการ

              การตรวจราชการกรณีเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบาย

       ง.    การตรวจราชการกรณีปกติ,  การตรวจราชการแบบบูรณาการ

              การตรวจราชการแบบพิเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบาย

   4.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายสังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

       ก.  ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน                     

       ข.  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

       ค.   ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ   

       ง.   สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

   5.   ปีการศึกษา 2549  โรงเรียน ก. มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน  ดั้งนั้น จึงได้รับ

        จัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว

       ก.  50,000.-บาท                                                                       ข.   55,000.- บาท

       ค.  60,000.-บาท                                                                       ง.    65,000.-บาท


   6.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2550

       ก.  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา                                               

       ข.  ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

       ค.   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

       ง.  การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา

   7.   ข้อใดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

       ก.  การสร้างงานให้ประชากรมีรายได้ทุกครัวเรือน         

       ข.  ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

ค.   การทำให้คนมีความสุขด้วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี

       อยู่อย่างสันติ

       ง.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

   8.   ข้อใดเป็นนโยบายด้านการศึกษา

       ก.  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา                                               ข.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       ค.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                        ง.  ถูกทุกข้อ

   9.   ข้อใดเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ก.       ส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต                       

ข.       พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมแลจริยธรรม

ค.       จัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                               

ง.       ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

   10.   คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารการศึกษาตามแนวคิดของคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด

ก.       มีภาวะผู้นำ                                                                       

ข.       มีคุณธรรม

ค.       มีภาวะผู้นำและมีคุณธรรม                                           

ง.       เป็นผู้นำปฏิรูปการศึกษาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 

 สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี วิมล พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
moth ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เป็นแนวข้อสอบท่ีดี
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
大家什么看法?我先支持

好看的电视剧推荐爱情公寓3全集
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
不错的~~! 感谢您提供

美剧推荐
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้