ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวม ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปี 2554
sobdaidee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวม ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปี 2554

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย sobdaidee เมื่อเวลา(2011-06-14)
1. ข้อใดจัดเรียงลำดับของระบบส่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้าจากต้นทางสู่ปลายทางได้ถูกต้อง
กฟผ. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟน. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟน. ผู้ใช้ไฟฟ้า
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

2. ข้อใดเป็นระดับแรงดันในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในส่วนความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปัจจุบัจ
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
ถูกทุกข้อ

3. ระดับแรงดันใดไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง
69 กิโลโวลต์
24 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ชลบุรี
5. ข้อใดเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟในระบบ 33 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย กระแสสลับ
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟผ.
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟน.
พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป
พื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดลำปางขึ้นไป
ถูกทุกข้อ
6. ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียมีค่าเท่าใด
115 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
30 กิโลโวลต์
2 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ
7. แรงดันทุติยภูมิของหม้อแปลงการไฟฟ้า นครหลวงที่ใช้แปลงแรงดันจากระบบจำหน่ายมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
8. จากข้อที่ 7 หากเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ถูกทุกข้อ
10. มาตรฐาน BS เป็นมาตรฐานของประเทศใด
เยอรมัน
อเมริกา
ญี่ปุ่น
อังกฤษ
ไทย
11. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ความเป็นระเบียบสวยงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
12. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงลำดับแรกคือ
ความปลอดภัย
ความง่าย
ความเชื่อถือได้
ค่าใช้จ่าย
ถูกทุกข้อ
13.เหตุใดจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ความทนทาน
ความเชื่อถือได้
อายุใช้งาน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
14. แบบทางไฟฟ้าหลัก ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ประกอบด้วย
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบไดอะแกรมสายป้อน
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบผังบริเวณ
แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมสายป้อน แบบผังบริเวณ
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว
ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานทางด้าน ไฟฟ้า
ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบ ติดตั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ บำรุงรักษา
ออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา
ติดตั้ง ออกแบบ บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ถูกทุกข้อ
16. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย มีแรงดันระหว่างสายเส้นไฟเท่ากับ
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
440 โวลต์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
17. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
กระแสของโหลด
แรงดันระบบ
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ความถี่
ถูกทุกข้อ
18. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ที่จ่ายให้กับโหลด 3 เฟสสมดุล กระแสในสายเส้นไฟทั้ง 3 เส้น ควรเป็นเช่นใด
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่ามากกว่ากระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าเท่ากับกระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าน้อยกว่ากระแสของสายนิวทรัล
แตกต่างกันทั้ง 3 เส้น
ถูกทุกข้อ
19. จากข้อ 3 กระแสในสายนิวทรัลควรเป็น เช่นใด
มีค่ามากกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
มีค่าน้อยกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
เท่ากับกระแสของสายเส้นไฟ
ไม่มีกระแสไหล
ถูกทุกข้อ
20. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดันระหว่างสายเส้นไฟเทียบกับสายดิน ควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์
20 โวลต์
21. จากข้อ 5 แรงดันระหว่างสายนิวทรัลเทียบกับสายดินควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์
20 โวลต์
22. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
หลอดไส้
หลอดฟลูออเรสเซนต์
ตู้เย็น
คอมพิวเตอร์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
23. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังล้าหลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์
ถูกทุกข้อ
24. โหลดชนิดใดที่ใช้ในการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์
ถูกทุกข้อ
25. แรงดันพิกัดของสายเส้นไฟที่ใช้กับระบบแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ควรมีขนาดต่ำสุดเท่าใด
400 โวลต์
400 โวลต์
660 โวลต์
750 โวลต์
ไม่มีข้อถูก
26. ขนาดโหลดระบบแรงต่ำสูงสุดที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมให้ใช้คือ
200 และ 100 แอมแปร์
300 และ 200 แอมเปร์
400 และ 100 แอมแปร์
600 และ 200 แอมแปร์
500 และ 300 แอมแปร์
27. ระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 12 กิโลโวลต์ จะมีแรงดันเทียบกับดินเท่าใด
6.9 กิโลโวลต์
8.5 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
20.8 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดคือระบบการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำของการไฟฟ้า
1 เฟส 2 สาย
3 เฟส 3 สาย
3 เฟส 4 สาย
3 เฟส 5 สาย
4 เฟส 5 สาย
29. การคำนวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกันและ ขนาดสายไฟฟ้าต้องพิจารณาจาก
กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ ตัวประกอบกำลัง กระแสเริ่มทำงาน อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพของโหลด
กระแสใช้งาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพ อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ถูกทุกข้อ
30. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำจะมีผลให้
มีกระแสสูง
มีกระแสต่ำ
มีประสิทธิภาพสูง
มีประสิทธิภาพต่ำ
ไม่มีข้อถูก
31. ชนิดของตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารคือ
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
32. สายไฟฟ้าขนาดกระแสเท่ากัน ตัวนำชนิดใดจะมีขนาดเล็กที่สุด
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
33. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
มอก. 293-2541
ตัวนำอะลูมิเนียม
หุ้มฉนวนพีวีซี
ใช้ในระบบแรงต่ำภายใน
แรงดันเหนี่ยวนำภายนอก
34. สายไฟฟ้าที่สามารถฝังดินได้โดยตรงคือ
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
35. สายชนิดใดไม่สามารถใช้กับแรงดัน 380 โวลต์
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงดันตกคร่อมในสายที่เหมาะสม
เพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น
ลดระยะทางสายจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด
ใช้สายควบ
ลดแรงดันของแหล่งจ่ายลง
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
37. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้ตัวคูณลดกระแสของสาย
สายทีเอชดับบลิวเดินในรางเดินสายเดียวกัน
ใช้สายควบจ่ายมอเตอร์เดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 2 เส้นเดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 20 เส้น เดินในรางเดียวกัน
ไม่มีข้อถูก
38. สายชนิดใดไม่ต้องนำมาคิดในการคูณลดขนาดกระแสของสาย กรณีที่เดินสายในช่องเดินสาย
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 3 เฟส
สายนิวทรัลสำหรับโหลด 1 เฟส
สายดิน
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 1 เฟส
ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดไม่ถูกต้องในการเดินสายควบ
สายควบทั้งหมดสามารถเดินสายช่องสายเดียวกันได้ แต่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนของสาย
ทิศทางการเดินสายควบอาจแยกเป็นหลายทางได้ แต่ต้นสายและปลายสายของสายควบต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน
ขนาดพิกัดของกระแสของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
พื้นที่หน้าตัดของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
ไม่มีข้อถูก
40. สายในข้อใดมี 2 แกน
สายทีเอชดับบลิว
สายวีเอเอฟ
สายเอ็นวายวายมีสายนิวทรัล
สายเอ็นวายวายมีสายดิน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
41. สายไฟฟ้าชนิดใดห้ามเดินในท่อร้อยสาย
สายวีเอเอฟแบน
สายทีเอชดับบลิว
สายเอ็นวายวาย
สายวีซีที
ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดคือชนิดตัวนำสายไฟฟ้า
ทองแดง ทองเหลือง
ทองแดง อะลูมิเนียม
ทองเหลือง อะลูมิเนียม
ทองแดง อัลลอยด์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
43. ข้อใดไม่มีผลต่อการเลือกขนาดสายไฟฟ้า
ขนาดกระแส
ความยาวสาย
อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิโหลด
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
44. ขนาดของกระแสของสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดเป็นสำคัญ
ชนิดตัวนำ
ฉนวนหุ้มตัวนำ
อุณหภูมิตัวนำ
แรงดันตกคร่อมสาย
ไม่มีข้อถูก
45. สายชนิดใดสามารถใช้ฝังดินโดยตรงได้
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
46. ส่วนประกอบใดของฟิวส์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจร
แผ่นไบเมทัล
ผลควอทซ์
กระบอกเซรามิค
ไส้ฟิวส์ภายใน
ถูกทุกข้อ
47. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากสภาวะโหลดเกินคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ
48. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากกระแสลัดวงจรคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ
49. ฟิวส์ชนิดใดที่มีขนาดกระแสพิกัดมากที่สุด
เอช.อาร์.ซี
ดี
ดีศูนย์
ทรงกระบอก
ถูกทุกข้อ
50. เหตุการณ์ใดในข้อต่อไปนี้ที่ไม่ทำให้ฟิวส์ชนิดดีศูนย์ทำงาน
กระแสเกินเนื่องจากภาวะโหลดเกิน
กระแสเกินเนื่องจากภาวะลัดวงจร
ความร้อนของไส้ฟิวส์สูงเกินกำหนด
ไฟรั่วเกิน 30 มิลลิแอมแปร์
ถูกทุกข้อ
51. ข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องติดตั้ง
เครื่องป้องกันแรงดันเกิน
เครื่องป้องกันกระแสเกิน
เครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องตรวจสอบไฟ
ถูกทุกข้อ
จากรูปที่ 4.7 ฟิวส์ขนาด 60 แอมแปร์ ถ้ากระแสไหลผ่านฟิวส์เท่ากับ 1.5 เท่าของพิกัด ฟิวส์ดังกล่าวจะทำงานที่เวลาเท่าใด
400 วินาที
500 วินาที
600 วินาที
700 วินาที
800 วินาที
53. โดยทั่วไปเครื่องตัดไฟรั่วจะมีกระแสเริ่ม ทำงานเท่ากับ
15 มิลลิแอมแปร์
20 มิลลิแอมแปร์
30 มิลลิแอมแปร์
45 มิลลิแอมแปร์
ถูกทุกข้อ
54. จากข้อที่ 8 ถ้ามีกระแสไฟรั่ว 5 เท่าของกระแสเริ่มทำงาน เครื่องตัดไฟรั่วจะต้องตัดวงจรภายในระยะเวลา
0.04 วินาที
0.05 วินาที
0.06 วินาที
0.07 วินาที
0.08 วินาที
55. ข้อใดไม่ใช่จำนวนวงจรย่อยของตู้โหลด เซ็นเตอร์
12 วงจร
15 วงจร
18 วงจร
24 วงจร
28 วงจร
56. การทำงานตัดวงจรของฟิวส์ใช้หลักการ
แรงสนามแม่เหล็ก
พลังงานความร้อน
แรงดันเหนี่ยวนำ
พลังงานกล
ถูกทุกข้อ
57. การทำงานตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ช่วงกระแสโหลดเกินและกระแสลัดวงจร ใช้หลักการ
พลังงานสนามแม่เหล็ก-พลังงานความร้อน
พลังงานความร้อน - พลังงานความร้อน
พลังงานสนามแม่เหล็ก - พลังงานสนามแม่เหล็ก
พลังงานความร้อน - พลังงานสนามแม่เหล็ก
ไม่มีข้อถูก
58. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของเครื่องป้องกันกระแสเกินแบบจำกัดกระแส
ลดขนาดกระแสโหลดเกินสูงสุด
ลดขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด
ลดแรงดันตกคร่อมขณะเกิดลัดวงจร
ลดเวลาตัดวงจรเมื่อเกิดลัดวงจร
ถูกทุกข้อ
59. เหตุผิดปกติแบบใดที่เครื่องตัดไฟรั่วจะไม่ตัดวงจร
ลัดวงจร 1 เฟสลงกราวด์
ลัดวงจร 2 เฟสลงกราวด์
โหลดเกิน
สัมผัสถูกสายเส้นไฟ
ถูกทุกข้อ
60. ขนาดสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักสำหรับตู้คอนซูมเมอยูนิทต้องไม่เกิน
50 แอมแปร์
100 แอมแปร์
125 แอมแปร์
150 แอมแปร์
180 แอมแปร์


1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย            ข. กองไฟฟ้าภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย            ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ     ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
ก. 6 เขต                     ข. 76 เขต
ค. 14 เขต                 ง. 3 เขต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                       ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial  Electricity  Authority     ง. Waterworks Authority Act
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.  EPA                ข. PEA    
ค. GDP                                  ง. APE


9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม 2521            ข. 29  สิงหาคม 2526
ค. 28 กันยายน 2503                      ง. 29 กันยายน 2499
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ    
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ    
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
ก.  สำเนาบัตรประชาชน            ข. หนังสือมอบอำนาจ
ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                ง. สำเนาทะเบียนบ้าน
12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า     ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป    ง.  ถูกทุข้อ    
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
ก.  กำลังการใช้งาน            ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า
ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า            ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน
14. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า    
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน    
ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
ก.  35  คน                ข.  36  คน
ค.  40  คน                ง.   45  คน


16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
ก.  250  คน                ข.  400  คน
ค.  480  คน                ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายประสพสุข บุญเดช
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน            
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน    
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน            
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน    
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน            
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน    
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน    
21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)
ก.  23                    ข. 24
ค.  27                    ง.   26
23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า
ก.  21  ปี                 ข.  25  ปี
ค.   30  ปี                 ง. 35  ปี
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503    
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2503
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509        
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
25. เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก.  
http://www.pea.co.th            
ข.  
http://www.pae.co.th
ค.  
http://www.pea.com    
ง.
http://www. pea.ac.th    
26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  73  ปี ของกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522        
ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555        
ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554
27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร
ก.
[url]www.mict[/url] thai.go.th            
ข.
[url]www.ict.go.th[/url]
ค.
[url]www.ict.co.th[/url]            
ง.
[url]www.mict.go.th[/url]
28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 209  มาตรา            ข. 309  มาตรา
ค. 319  มาตรา            ง. 329  มาตรา
29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Rebellion            ข. Coup D’etat
ค. Revolution            ง. Evolutionจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) กว่า 250 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แห่งเดียวเท่านั้น!!!!!!
ข้อ สอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) กว่า 100 ข้อ

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test
) อย่างถูกต้อง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และข้อสอบข้อสอบ Reading Comprehension Test

( ข้อสอบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ )กว่า 300 ข้อ มีเฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟผ.

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 

 สาขา  มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com飞鸟3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
路过来看看.......

iphone4水货多少钱
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
顶......叹为观止.....

好看的电影推荐黑衣人3
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้